Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ SAVETOVANjA

Obavezno osiguranje, naknada štete i obezbeđenje potraživanja

Sažetak

U Beogradu, od 16-18. septembra prošle godine, u organizaciji
Udruženja za odštetno pravo i Privredne komore Beograda
održano je trinaesto redovno godišnje savetovanje sa međunarodnim
učešćem na temu „Obavezno osiguranje, naknada
štete i obezbeđenje potraživanja“. Pozivu za učešće na
savetovanju odazvao se veliki broj učesnika i do sada najveći
broj referenata, o čemu svedoči obim zbornika radova (612
stranica). Šta više, bilo jereferata kojisu izloženi na savetovanju,
a nisu otštampani u zborniku, pa su publikovani u oktobarskom
i novembarskom broju stručno-informativnog časopisa
„Pravni informator“, izdavača Software & Communications„Intermex“iz
Beograda, inače pokrovitelja ovog savetovanja.
Pošto zaslužuju pažnju stručne javnosti i ti referati
su našli mesto u ovom prikazu.


UDK: (047.3):303.443: 368.042+ 368.625.8:657.21( 497.11) Obavezno osiguranje, naknada štete i obezbeđenje potraživanja Strana: 41-45
sr_RSSR