Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

ODREDBE O OSIGURANJU U GRAĐANSKOM ZAKONIKU REPUBLIKE SRBIJE

Sažetak

U članku se razmatra primena krajnje dobre vere u osiguranju i u kojoj
je meri to načelo prihvaćeno u prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije.
Takođe, razmatra se i zaštita potrošača u svojstvu osiguranika, kao i uticaj te
zaštite na primenu načela krajnje dobre vere u osiguranju, a zatim i uticaj direktiva
Evropske unije u ovoj oblasti. Najzad, predmet razmatranja je i to da li je krajnja
dobra vera u osiguranju i dalje u primeni.


UDK: (094.9):347 (497.11): 368:368.023.3: 347.411.62:366.5:347.75 Radović, dr Zoran ODREDBE O OSIGURANJU U GRAĐANSKOM ZAKONIKU REPUBLIKE SRBIJE Strana: 47-55
sr_RSSR