Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

OGRANIČAVANJA PRAVA OSIGURANIKA U ENGLESKOJ SUDSKOJ PRAKSI

Sažetak

Engleske sudske presude viših sudova predstavljaju izvor prava koje niži
sudovi moraju da prihvate. U oblasti osiguranja važne su presude koje se odnose
na jemstvo (warranty) osiguranika. Prema engleskom imovinskom pravu
osiguranja, predviđenom u engleskom zakonu o pomorskom osiguranju (Marine
Insurance Act, 1906.), koje se primenjuje na celokupno imovinsko osiguranje,
sadržane su odredbe o jemstvu.
Zakon objašnjava da jemstvo predstavlja uslov koji osiguranik mora u
potpunosti ispuniti, bez obzira na to da li se jemstvo u materijalnom smislu odnosi
na rizik koji je pokriven osiguranjem. Ukoliko osiguranik jemstvo ne ispuni,
osiguravač se oslobađa obaveze da mu naknadi štetu, bez obzira na okolnost
da je nastala šteta posledica rizika pokrivenog osiguranjem. Osiguravač može
poništiti ugovor o osiguranju bez obzira na to da li je do povrede dužnosti osiguranika
došlo krivicom osiguranika i na to da li je takva povreda od značaja za
eventualnu štetu.


UDK: 341.64(416.1):341.231.5:368.023.3 Radović, dr Zoran OGRANIČAVANJA PRAVA OSIGURANIKA U ENGLESKOJ SUDSKOJ PRAKSI Strana: 84-85
sr_RSSR