Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

OSIGURANJE DEPOZITA

Sažetak

Evropski parlament doneo je Direktivu o osiguranju depozita (Directive
94/19/EC) 12. jula 2010. godine. Potom je izvršena njena revizija. Osiguranjem
se predviđa ograničena isplata deponovanog novca depozitarima u slučaju da
banka nije više u mogućnosti da im isplaćuje novac. Sa stanovišta finansijske
stabilnosti, tako se sprečava panika depozitara zbog koje mogu da pohrle po
svoj novac. Osiguranje depozita čini sastavni deo bezbednosti finansijskog sistema
i unapređuje njegovu stabilnost.
Jedan od razloga što je uvedeno osiguranje depozita, navodi se, jeste
veća mogućnost banaka da investiraju deponovana sredstva, zbog čega ne
moraju da vode računa o opasnosti da ih depozitari masovno podignu. Osiguranjem
depozita interesi depozitara su zaštićeni. Nacionalni osiguravači
depozita često se učlanjuju u međunarodnu asocijaciju osiguravača depozita
(International Association of Deposit Insurers), ustanovljenu radi doprinosa stabilnosti
finansijskih sistema i unapređenju međunarodne saradnje osiguravača
depozita.


UDK:338.266:368.027.4 (4-672 EEZ) Radović, dr Zoran OSIGURANJE DEPOZITA Strana: 102-103
sr_RSSR