Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA PREDUZEĆA

Sažetak

Ma koliko veliko, preduzeće koje u obavljanju delatnosti koristi motorna vozila (automobil, motor, radna mašina) treba da vodi računa o njihovom osiguranju. Osim obaveznih, osiguravači preporučuju zaključenje dobrovoljnih osiguranja koja odgovaraju posebnim potrebama preduzeća. Radi ograničenja rizika od saobraćajnih nezgoda moraju se poštovati neka pravila, naročito ona što se tiču preventivnih mera.


UDK:368.212:369.021:368.042:368.041:368.425.73:347.347.518 (44) Pak, prоf. dr Jasna OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA PREDUZEĆA Strana: 120-126
sr_RSSR