Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI U ENGLESKOJ SUDSKOJ PRAKSI

Sažetak

Presude engleskih viših sudova, pored zakonskih propisa, predstavljaju
važan izvor prava. Sudskim presudama, uz tumačenje ugovora o osiguranju,
utvrđuju se obaveze osiguravača, kažnjavaju prevaranti itd.
Presudom u slučaju Yates v National Trust (2014) sud je utvrdio kakvu
obavezu ima posednik (ili vlasnik) zemljišta prema radnicima zaposlenim kod
poslodavca s kojim je zaključio ugovor. Prema odredbama ugovora, poslodavac
je preuzeo obavezu da poseče visoko drvo tako da ne prouzrokuje štetu. Radnik
zaposlen kod poslodavca, prilikom sečenja grana drveta, pao je s visine od 15
metara. Slomio je kičmu i trajno postao invalid – paraplegičar. Radnik je podneo
tužbu protiv posednika zemljišta.


UDK: 341.63:368.025.89:368.032.7 Radović, dr Zoran OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI U ENGLESKOJ SUDSKOJ PRAKSI Strana: 104-106
sr_RSSR