Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE

OSIGURANJE ZA SLUČAJ INVALIDITETA – OBEZBEĐENJE PRILAZA

Sažetak

Usvajanjem Zakona o ravnopravnosti, osiguravajućim kućama zabranjeno
je da pri utvrđivanju premije za osiguranika sa invaliditetom uzimaju u obzir
faktore koji na rizik ne utiču neposredno. S druge strane, osiguravajuća delatnost
nastoji da pomogne osobama s invaliditetom, udruženo s raznim programima
poput Motability plana. Ipak, prema navodima dobrotvornih fondacija i voditeljima
kampanja, da bi se osobama s invaliditetom olakšao pristup osiguravajućem
pokriću, koje im je inače teško dostupno, potrebno je još više truda. Prema nekim
istraživanjima, jedan od četiri invalida smatra da plaća veći iznos premije, odnosno
da mu je pokriće uskraćeno. Takve osobe često imaju osećaj da osiguravajuće kuće
ne uzimaju u obzir olakšavajuće faktore i pozitivne promene, na primer to da se
nečije zdravstveno stanje popravilo ili da je stavljeno pod kontrolu.


UDK:65.555(1-87)(046)369.25:368.945:368.945:369.066:64.012.8(964.1) Papović, dipl. filol. Bojana OSIGURANJE ZA SLUČAJ INVALIDITETA – OBEZBEĐENJE PRILAZA Strana: 95-96
sr_RSSR