Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ KNjIGE

Osnovi osiguranja i reosiguranja

Sažetak

Prikaz knjige : Osnovi osiguranja i reosiguranja, Autori: dr Boris Marović
dr Bogdan Kuzmanović
dr Vladimir Njegomir
Izdavač: Princip Press,
Beograd, 2009.
Obim: 503 str.

Knjiga „Osnovi osiguranja i reosiguranja“ je u osnovi udžbenik
namenjen pre svega, studentima Ekonomskog fakulteta,
ali isvima onima kojisu profesionalno zainteresovani za proširenje
znanja iz ove oblasti. Autori su setrudili da na moderan
i savremen način izlože osnovei suštinu svih relevantnih
pitanja, kao i nekih novih, do sada retko obrađenih vrsta rizika
u osiguranju. Materija obrađena u knjizi uglavnom se
oslanja na dosadašnja istraživanja i objavljene radove autora
ove knjige, kao i na doktorsku disertaciju dr Vladimira Njegomira.
Zaslužuje pažnju da se na samom početku istakne
da je knjiga obogaćena novim sadržajem, odnosno pojmovima
kao što su: Solvency II, sekjuritizacija, takaful, retakaful,
transurance, off-shore osiguranjei dr.


UDK: 655.55:368 + 360.029 Osnovi osiguranja i reosiguranja Strana: 46-47
sr_RSSR