Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI

PANDEMIJA KOVIDA 19: ZDRAVSTVENI RIZICI I OPSEŽNE ŠTETNE POSLEDICE PO PRIVREDNE I DRUGE TOKOVE

Sažetak

Od prvog kvartala 2020. godine različiti nivoi vlasti u svim delovima sveta,
uključujući i Srbiju, nastoje da upotrebom restriktivnih i drugih mera utiču na obuzdavanje
širenja pandemije kovida 19 i ublažavanje njenih štetnih posledica, što je ishodovalo
na različite načine. Premda se radi o događaju koji predstavlja presedan te je na osnovu
toga nezahvalno praviti prognoze, druga godina odvijanja pandemije, pored aktuelnih, već
govori u prilog i nekih srednjeročnih, pa možda i dugoročnijih privrednih posledica (oporavak
turističkog sektora, avio-industrije, pa i nekih segmenata osiguravajuće delatnosti
nije izgledan u narednim godinama). U okviru ovog rada, pored ostalog, analizira
se i uticaj pandemijskih okolnosti na aspekt usluge „osiguranje na putu“ u Republici
Srbiji u 2020. godini. U ovom istraživanju služimo se kvalitativnim i kvantitativnim
podacima na području više naučnih disciplina, uz korišćenje različitih tipova
izvora, od elektronskih baza podataka, preko državnih i međunarodnih dokumenata
i pravnih akata, do naučnih, stručnih i drugih članaka, imajući u vidu visoku
aktuelnost teme. Zaključak rada je da je tok pandemije kovida 19, pored poremećaja
u ekonomskom i društvenom pogledu, doprineo i izbijanju novih transnacionalnih
izazova koji se manifestuju i u političkim i moralnim aspektima vezanim za proces
imunizacije stanovništva protiv virusa, koji se odvija nejednako u različitim zemljama.
Takođe, početak procesa imunizacije stanovništva predstavlja prvi odlučujući korak u pravcu suzbijanja pandemije i njenih štetnih
uticaja po stanovništvo i privredu.

Ključne reči: uticaj pandemije na osiguranje, međunarodni odnosi, Evropska unija, zaštita od kovida 19, vakcinacija
protiv koronavirusa, šteta od kovida 19, zdravstveni rizici.


UDK:616-036.21:616.988 Covid-19:614.8.027:368.025.61:122:330.342.4 Petrović, dr Miloš PANDEMIJA KOVIDA 19: ZDRAVSTVENI RIZICI I OPSEŽNE ŠTETNE POSLEDICE PO PRIVREDNE I DRUGE TOKOVE Strana: 70-85
sr_RSSR