Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI

PARCIJALNI INTERNI MODEL U SOLVENTNOSTI II ZA RIZIK OD PREKIDA UGOVORA ŽIVOTNOG OSIGURANJA

Sažetak

Neizvesnost u pogledu realizacije očekivane stope prekida ugovora životnog
osiguranja utiče na rizik od nepreciznog određivanja kapitalnog zahteva za solventnost,
iznos minimalnog kapitalnog zahteva i performanse poslovanja osiguravajuće
kompanije. Zbog toga precizno projektovanje rizika od prekida ugovora životnog
osiguranja ima velik značaj. Brojni faktori utiču na stopu prekida.
Kapitalni zahtev za solventnošću rizika od prekida ugovora životnog
osiguranja u režimu Solventnosti II može se odrediti primenom standardne formule
ili parcijalnog internog modela. Na primeru podataka sa tržišta osiguranja Srbije,
korišćenjem softverskog paketa R, u radu će biti detaljno prikazan izbor faktora za
modeliranje zavisnosti stope prekida, postupak formiranja GLM modela prekida
ugovora i provera ispunjenosti pretpostavki modela.
Razvijeni parcijalni interni model može biti primenjen za određivanje očekivane
stope prekida ugovora osiguravajuće kompanije koja posluje na domaćem tržištu.

Ključne reči: parcijalni interni model, rizik od prekida ugovora


UDK:368.811:332.88:368.025.3:347.8:368.52:608.4:517.358:368.025.6 Pavlović, Branko PARCIJALNI INTERNI MODEL U SOLVENTNOSTI II ZA RIZIK OD PREKIDA UGOVORA ŽIVOTNOG OSIGURANJA Strana: 39-59
sr_RSSR