Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

PERSPEKTIVE EVROPSKOG OSIGURANJA – 2017. KAO PRILIKA ZA PONOVNU PROCENU

Sažetak

Analiza nekoliko evropskih stručnjaka grupacije „Ernst & Young“ pokazuje da se evropski osiguravači u 2017. godini nalaze na prekretnici, naročito usled spoljnih izazova, finansijske krhkosti i pojačane konkurencije, čemu doprinose i varijabilni prihodi i tržišna potražnja. S druge strane, analiza pokazuje da osiguravači dobijaju priliku da izvuku korist od tehnoloških inovacija i izmenjenim preferencijama osiguranika, kako bi mogli da obezbede dalji razvoj poslovanja. Nasuprot promenama u domenu politike, ekonomije i regulative, evropski osiguravači moraće ponovo da ispitaju svoje strategije, usluge i poslovne modele kako bi izdržali trku na tržištu koje se brzo razvija. U tom smislu, 2017. autori posmatraju kao godinu za planiranje usmereno ka izmenjenom tržištu koje bi moglo da nastupi do 2020. godine.


UDK: 65.012.23:339.94:061.1EC:368.811:339.9:658,168.3: 368.025.4:339.1 Petrović, dr Miloš PERSPEKTIVE EVROPSKOG OSIGURANJA – 2017. KAO PRILIKA ZA PONOVNU PROCENU Strana: 175-178
sr_RSSR