Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

POL (NI)JE FAKTOR U AKTUARSKOJ ANALIZI

Sažetak

Odlukom Evropskog suda pravde iz 2011. godine, proglašen je ništavnim
član 5, st. 2. Direktive Saveta 2004/113/EC, čime je osiguravačima poručeno
da više ne smeju da uzimaju u obzir pripadnost određenom polu prilikom izračunavanja
visine premije i naknade, odnosno davanja iz osiguranja. Dotadaš-
nja praksa primene navedene odredbe Direktive kvalifikovana je kao vid polne
diskriminacije i kršenje relevantnih odredaba Povelje o osnovnim pravima u
Evropskoj uniji. Osiguravačima je dat rok do 21. decembra 2012. godine da, u
svetlu donete presude, otpočnu sa prodajom „polno neutralnog” auto-osiguranja,
a države članice Unije preduzele su određene korake u pravcu ujednačavanja
cena za osiguranike muškog i ženskog pola.


UDK: 35.082.2 :51-7: 368.021.26: 316.647.82: 341.388(4-672EEZ) Petrović, dr Miloš POL (NI)JE FAKTOR U AKTUARSKOJ ANALIZI Strana: 25-32
sr_RSSR