Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZ SAVETOVANJA

PRAVO I PRAKSA OSIGURANJA – TEKUĆA PITANJA I BUDUĆI IZAZOVI

Sažetak

Na Paliću je od 12. do 14. aprila ove godine održano Dvadeseto godišnje savetovanje Udruženja za pravo osiguranja Srbije i Udruženja osiguravača Srbije na temu „Pravo i praksa osiguranja – tekuća pitanja i budući izazovi“.
Pozdravljajući učesnike Savetovanja, predsednik Udruženja za pravo osiguranja Srbije prof. dr Slobodan Jovanović istakao je ulogu tog udruženja u modernizaciji srpskog regulatornog okvira, naročito prava osiguranja.
– Organizovanjem godišnjih savetovanja na aktuelne teme i objavljivanjem odabranih autorskih referata podnetih na tim skupovima, te izdavanjem „Revije za pravo osiguranja“, Udruženje za pravo osiguranja uložilo je velik napor da svest o evoluciji evropskog prava osiguranja i s njim povezanih oblasti mora da se prihvati i u Srbiji i materijalizuje putem modernizacije postojećih odredaba o ugovornom pravu osiguranja, kao i unapređenja statusnog i regulatornog okvira delatnosti osiguranja novim propisima. To je bila i obaveza našeg udruženja prema Međunarodnom udruženju za pravo osiguranja (AIDA), čiji smo član od 1961. godine. Porukama sa savetovanja stručnoj javnosti upućivani su predlozi za unapređenje regulatornog okvira i ugovornog prava osiguranja, a sistematskim radom na pre- vođenju direktiva i drugih propisa EU, u Reviji za pravo osiguranja, Udruženje je od
2002. do 2013. godine objavilo prevode 32 direktive, a zaključno sa 2018. godinom, i 24 strana zakona, od kojih 14 zakona država članica EU i 10 zakona država zapadnog Balkana.


UDK:061.7:303.443:340.13:368.021.1:334.01(497.11)(4-672EEZ):368.8.11:316.422:631.152: 614.87:343.534:658.11:355.013+368.022:368.91:658.86:347.734(45)(438):366.54 Lаzаrеvić Davidović, dipl. pravnik Ljiljana PRAVO I PRAKSA OSIGURANJA – TEKUĆA PITANJA I BUDUĆI IZAZOVI Strana: 72-84
sr_RSSR