Teorija
i praksa
u osiguranju

Inostrana sudska praksa 1/2012

PRAVO NA PRAVOVREMENU ISPLATU NAKNADE ŠTETE

Sažetak

Komisija britanskog parlamenta (Law Commission) uzela je u razmatranje
sudsku praksu u vezi sa pravom osiguranika da od osiguravača ostvari naknadu štete
zbog toga što je osiguravač osiguraniku štetu kasno platio. Danas osiguranik nema
pravo da ovakvu štetu od osiguravača naplati. Ovakvo rešenje predstavlja izuzetak
od opšteg pravila engleskog prava.


UDK: 341.42:(410.1):347.425:347.425 : 347.426.6:347.417:368.023.1: 368.023.2 Radović, dr Zoran PRAVO NA PRAVOVREMENU ISPLATU NAKNADE ŠTETE Strana: 101-102
sr_RSSR