Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE – INOSTRANA TEORIJA I PRAKSA

PRAVO OSIGURANIKA NA NAKNADU ŠTETE U SLUČAJU DA UGOVARAČ OSIGURANJA NE PRIJAVI OSIGURAVAČU OKOLNOSTI OD ZNAČAJA ZA OCENU RIZIKA

Sažetak

Prilikom zaključivanja polise, ugovarač osiguranja dužan je da postupa maksimalno
savesno i da osiguravaču pruži podatke o okolnostima važnim za ocenu težine
rizika, kao i o ostalim pretpostavkama od značaja za donošenje odluke o zaključivanju
i uslovima ugovora o osiguranju. U pitanju je jedna od osnovnih ugovoračevih
obaveza. Obavezan je, dakle, da osiguravaču dostavi podatke koje je znao ili ih je
morao znati, te da predstavi tačne podatke. Engleski zakon1
predviđa ovu obavezu
ugovorača osiguranja. Taj zakon takođe predviđa da se osiguravaču moraju dostaviti
podaci o okolnostima koje bi mogle uticati na odluku brižljivog osiguravača da prihvati
određene rizike u osiguranje i odredi širinu pokrića.


UDK:341.42(410.1):368.023.3:368.025.8: 368.021.22 :343.225: 368.025.6 Radović, dr Zoran PRAVO OSIGURANIKA NA NAKNADU ŠTETE U SLUČAJU DA UGOVARAČ OSIGURANJA NE PRIJAVI OSIGURAVAČU OKOLNOSTI OD ZNAČAJA ZA OCENU RIZIKA Strana: 107-109
sr_RSSR