Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE

PREDLOG UREDBE EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA O DIGITALNOM ZELENOM SERTIFIKATU (COVID-19)

Sažetak

Evropska komisija je ove godine predložila da se ustanovi okvir za izdavanje
i prihvatanje sertifikata o vakcinisanju u sklopu posebnog elektronskog „zelenog
sertifikata“, kao krovnog aspekta dokumentacije za prekogranično kretanje u kontekstu
pandemije (pored potvrda o preležanoj virusnoj infekciji, negativnog rezultata testa i
sl). Sloboda kretanja pojedinaca predstavlja ne samo jednu od osnovnih sloboda za
građane Evropske unije već i aspekt na kome počiva niz privrednih grana, uključujući
i domen osiguravajuće delatnosti, te osmišljavanje mehanizama za olakšavanje
mobilnosti u kontekstu pandemije predstavlja vrlo značajnu stavku. Uspostavljanjem
takvog sistema Evropska unija nastoji da pojednostavi realizaciju mogućnosti, to jest
prava na mobilnost evropskih državljana, kako onih koji su već vakcinisani i koji to
nameravaju da učine, tako i onih drugih koji iz različitih razloga to nisu u mogućnosti
(npr. deca ili rizične zdravstvene kategorije). Artikulisanje tog akta u duhu je člana 21
Ugovora o funkcionisanju Evropske unije, koji se tiče ostvarivanja slobode kretanja
i uloge institucija EU u olakšavanju realizacije tih prava. U nastavku će biti ukratko
predstavljene odredbe gorenavedene uredbe.


UDK:331.147:094:342.53(4):681.326.7:681.322.9:371.279.8:616036.21:615.371:578.1:368 Petrović, dr Miloš PREDLOG UREDBE EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA O DIGITALNOM ZELENOM SERTIFIKATU (COVID-19) Strana: 148-150
sr_RSSR