Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

PRIMENA DIREKTIVE 2004/113 EVROPSKOG SAVETA U SKLADU SA PRESUDOM TEST-ACHATS EVROPSKOG SUDA PRAVDE

Sažetak

Evropsko nadzorno telo za osiguranje i strukovno penzijsko osiguranje (EIOPA) 2014. godine objavilo je Izveštaj o primeni presude Test Achats u nacionalnim zakonodavstvima. Izveštaj je zabeležio napredak u sprovođenju presude Evropskog suda pravde C-236/09 (Presuda Test-Achats ) iz 2011. godine, koja je imala značajne posledice u pogledu cene osiguranja prema polu.             2 Presudom TestAchats potvrđena su prava na jednak tretman muškaraca i žena u pristupu i nabavci dobara i usluga, zbog čega je obuhvaćenim institucijama, poput osiguravača, dat rok do 21. decembra 2012. godine da prestanu sa drugačijom praksom i usklade svoje aktivnosti i pravila. Zapravo, navedenom presudom upotreba pola kao faktora rizika kod osiguravajućih društava proglašena je nepoželjnom, a u skladu sa odlukom Evropskog suda pravde, nakon 21. decembra 2012. godine, osiguravači više nisu smeli da koriste faktore vezane za polnu pripadnost radi izračunavanja pojedinačnih iznosa premija ili beneficija.


UDK: 338.266:341.176(4): 368(083):347.953:35.082.2:342.722 Petrović, dr Miloš PRIMENA DIREKTIVE 2004/113 EVROPSKOG SAVETA U SKLADU SA PRESUDOM TEST-ACHATS EVROPSKOG SUDA PRAVDE Strana: 170-172
sr_RSSR