Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE

PRIMENA ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU – ŠTA JE NOVO ZA PRUŽAOCA USLUGA PAKET- ARANŽMANA I POVEZANIH PUTNIH ARANŽMANA

Sažetak

U svom članku autor je pažnju posvetio Direktivi (EU) 2015/3202 o paket aranžmanima
i povezanim putnim aranžmanima, kojom je van snage stavljena Direktiva
90/314/EEZ. Članak predstavlja dubinsku naučnu analizu svih važnih pitanja
vezanih za paket-aranžman i povezani putni aranžman, s objašnjenjima novih
i složenih definicija. Razmatraju se prava i obaveze ugovornih strana, bitni elementi
tog ugovora, prava ugovornih strana da menjaju ugovor, prava putnika da ugovor
raskine i odgovornost organizatora paket-aranžmana. Problematika koja
se u članku obrađuje vrlo je značajna za transportne preduzetnike.
Naime, u praksi Evropskog suda već je ranije utvrđeno, a sada u Direktivi
iz 2015. izričito i potvrđeno da je usluga kružnog putovanja vrsta paket-aranžmana.

Direktiva od 2015. preneta je u hrvatski pravni poredak donošenjem Zakona o pružanju usluga
u turizmu (Narodne novine br. 130/2017).


UDK: 628.065 : (1-87)(046):340.132:330.123.6:338.266: (4-672EEZ): 379.85:338.48256.025.6 (340.132) Radović, dr Zoran PRIMENA ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU – ŠTA JE NOVO ZA PRUŽAOCA USLUGA PAKET- ARANŽMANA I POVEZANIH PUTNIH ARANŽMANA Strana: 93-94
sr_RSSR