Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

Razdvajanje osiguranika po polu: diskriminacija ili nužnost

Sažetak

Da li je zabrana uzimanja u obzir polne pripadnosti klijenta pri formiranju cena
u osiguranju još jedna stepenica na putu usvajanja jednakosti muškaraca i žena,
ili je posredi odluka koja će imati negativne efekte kako po osiguranike oba pola
tako i po delatnost osiguranja u celosti?


UDK: 621.778.05: 368.023.2 : 35.082: 368.312+ 368.22 (085) Marković, mr Mirjana Razdvajanje osiguranika po polu: diskriminacija ili nužnost Strana: 22-25
sr_RSSR