Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

REGRESNO PRAVO OSIGURAVAČA

Sažetak

Kada osiguravač plati odštetu iz osiguranja za potpuni gubitak osiguranog
predmeta, prema engleskom zakonu o pomorskom osiguranju1
stiče pravo
da preuzme interes osiguranika nad ostacima predmeta. Ujedno stupa u sva
prava osiguranika koja je osiguranik imao nad osiguranim predmetom i u vezi
sa njim, i to onog dana kada je nastala nezgoda koja je izazvala štetu. Ukoliko
osiguravač plati samo delimičnu odštetu, ne stiče pravo svojine nad osiguranim
predmetom ili nad njegovim ostacima, ali stupa u prava koja je osiguranik imao
nad osiguranim predmetom i u vezi sa njim onog dana kada je nastala nezgoda
koja je prouzrokovala štetu – u meri u kojoj je osiguranik dobio naknadu.


UDK:(410.1)340.142:347.79:368.025.89: 368.023.1 Radović, dr Zoran REGRESNO PRAVO OSIGURAVAČA Strana: 93-95
sr_RSSR