Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

SAVESNOST UGOVORAČA OSIGURANJA

Sažetak

Kod ugovora o osiguranju naglašeno je poverenje koje ugovorači moraju
da poštuju pri zaključenju i izvršenju ugovornih obaveza. Od osiguranika
se prvo zahteva da „pošteno misli”, da istupa „u dobroj veri”, drugim rečima da
bude savestan. Laž, prevara i obmana ne tolerišu se ni kod jednog ugovora, no
zaključivanju ugovora o osiguranju prethodi faza koja drugim ugovorima nije
svojstvena. Lice koje namerava da zaključi ugovor o osiguranju ne samo da je
dužno da što potpunije i tačnije odgovori na postavljena pitanja osiguravača
već je i obavezno da mu pruži podatke koji mogu biti od značaja za ocenu rizika.
Ovo stoga što osiguravač ne poznaje sve okolnosti koje su u ovom pogledu
važne, dok ih osiguranik poznaje bolje. Ova dužnost osiguranika bitna je za
funkcionisanje osiguranja.


UDK:341.64:17.024:659.127.4:368.023 Radović, dr Zoran SAVESNOST UGOVORAČA OSIGURANJA Strana: 65-67
sr_RSSR