Teorija
i praksa
u osiguranju

PRIKAZI SAVETOVANJA

SKUPŠTINA SAVETA BIROA ZELENE KARTE U BEOGRADU

Sažetak

U Beogradu je od 1. do 3. juna održana Generalna skupština Saveta biroa
sistema zelene karte. To je najvažniji godišnji skup sistema, a Udruženje osiguravača
Srbije je kao organizator ugostilo više od 150 delegata iz 47 država članica. Generalni
sekretar UOS Duško Jovanović istakao je da su na Generalnoj skupštini učestvovali
predstavnici Biroa zelene karte iz svih država članica, kao i predstavnici garantnih
fondova tih država, biroa za naknadu štete i informacionih centara.


UDK:(048.1):347.72.036:341.24:347.72.036:351.95:652.5:368.861.82(4-672EEZ)+ (497.11)+(494)+(497.151) Vodinelić, MA Ana SKUPŠTINA SAVETA BIROA ZELENE KARTE U BEOGRADU Strana: 104-105
sr_RSSR