Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANJE

STUPANJE NA SNAGU UREDBE EVROPSKE KOMISIJE 2021/1256

Sažetak

Uredbom Evropske komisije 2021/1256 iz aprila 2021. godine izmenjeni
su određeni aspekti Uredbe 2015/35 u pogledu uključivanja rizika održivosti u
upravljanje društvima za osiguranje i reosiguranje. Izmenjena uredba objavljena
je u zvaničnom glasniku Evropske unije početkom avgusta 2021. godine, stupila je
na snagu istog meseca, a predviđeno je da se počne primenjivati u avgustu 2022.
godine. Izmene su donesene imajući u vidu važeće akte poput Direktive 2009/138/
EZ Evropskog parlamenta i Saveta iz 2009. o osnivanju i obavljanju osiguravajuće i
reosiguravajuće delatnosti (Solventnost II), Pariskog sporazuma o klimatskim promenama
iz 2015. godine, kao i „Evropske zelene agende“ (COM(2019) 640 final), na osnovu
koje se reguliše kretanje ka „klimatski neutralnoj“ Uniji (tj. neutralnom uticaju EU
po emitovanje štetnih gasova) do sredine veka. Izmene sadrže bliža određenja pojmova
i aspekata koji se odnose na aspekt održivost.


UDK: 22.014:658.811.2:687.1:368.8:657.35:368.025.88:368.025.61 Petrović, dr Miloš STUPANJE NA SNAGU UREDBE EVROPSKE KOMISIJE 2021/1256 Strana: 139-140
sr_RSSR