Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI

UTICAJ PANDEMIJE KOVIDA 19 NA OSIGURANJE

Sažetak

U ovom radu autor analizira uticaj pandemije kovida 19 na unutrašnje i spoljne
aspekte organizacije osiguravača, a pogotovo na uslove osiguranja. U uvodom delu
daju se opšte napomene o uticaju pandemija na društvo i privredu i opredeljuje se
predmet rada. U drugom delu autor istražuje način na koji su osiguravači reagovali
na nove uslove rada i ponašanje u odnosu na sopstvenu organizaciju i u odnosu na
javnost i osiguranike, kao i određeni razvoj na makroekonomskom i političkom nivou
u vezi s pokrivanjem gubitaka zbog kovida 19. Autor zaključuje da je bilo opravdano
određeno kašnjenje u donošenju izmena i dopuna liste zaraznih bolesti, da osnovna
karakteristika proširenja pokrića za kovid 19 domaćih osiguravača nije nadoknada
troškova lečenja, već isplata dnevne nadoknade i pružanje informacija i određenih
usluga. Takođe, autor zaključuje da upotrebljene formulacije radi isključenja rizika
od zaraznih bolesti mogu stvoriti određene nedoumice u pogledu toga da li se
neki štetni događaj može smatrati i osiguranim u zavisnosti od okolnosti i trenutka
njegovog nastanka i odredaba pozitivnih propisa.

Ključne reči: pandemija, kovid 19, zarazna bolest, osiguravajuće pokriće, uslovi osiguranja


UDK: 332.025:613.64: 616.9:616-036.21:Covid-19:06.01:368 Jovanović, prof. dr Slobodan UTICAJ PANDEMIJE KOVIDA 19 NA OSIGURANJE Strana: 41-54
sr_RSSR