Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

UTICAJI DIREKTIVE 2007/60/EZ O PROCENI I UPRAVLJANJU RIZICIMA OD POPLAVA U ZEMLJAMA EU, REGIONU PODUNAVLJA I U REPUBLICI SRBIJI

Sažetak

Direktiva 2007/60/EZ o proceni i upravljanju rizicima od poplava (kolokvijalno poznata i kao Floods Directive tj. Direktiva o poplavama) od država članica Evropske unije zahteva da procene u kojoj su meri svi vodotokovi (poput reka, morskih i okeanskih obala itd.) pod rizikom od poplava, da mapiraju odnosno projektuju domete poplava, kao i rizike po imovinu i stanovnike u pogođenim oblastima, te da preduzmu odgovarajuće i koordinisane mere za smanjenje tih rizika.2 Pored ostalog, Direktiva predviđa jasnija prava javnosti da pristupi informacijama o rizicima od poplava i upozna se s odgovarajućim merama u cilju jačanja uticaja na proces planiranja.3 Pored navedenih obaveza koje proističu iz njihovog članstva u EU, članice Unije obavezuju se i na koordinaciju u praktičnom upravljanju rizicima od poplava sa svim zemljama u relevantnom međunarodnom rečnom basenu, što uključuje i zemlje nečlanice poput Srbije, uz obavezu da u solidarnom duhu ne preduzimaju mere koje mogu da uvećaju rizike od poplava u susednim zemljama.4 Takođe, prilikom primene navedene direktive države članice Evropske unije uzimaće u obzir i dugoročne trendove poput procesa klimatskih promena i praksi radi održive upotrebe zemljišta.


UDK: 338.266 (4-62EEZ):368.16.003.12+ 65.12:339.91:061.1EEZ+(947.11) Petrović, dr Miloš UTICAJI DIREKTIVE 2007/60/EZ O PROCENI I UPRAVLJANJU RIZICIMA OD POPLAVA U ZEMLJAMA EU, REGIONU PODUNAVLJA I U REPUBLICI SRBIJI Strana: 133-139
sr_RSSR