Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

UTVRĐIVANJE PRAVA SPASILACA NA NAGRADU ZA SPASAVANJE

Sažetak

Sporovi koji nastaju pri utvrđivanju prava spasilaca broda i tereta na
moru i unutrašnjim vodama često se rešavaju putem arbitraže. Odluke ugovorenog
arbitražnog tribunala mogu se osporavati pred sudom, u skladu s pravnim
sistemom države na čijoj su teritoriji donete.
Arbitraže mogu biti institucionalne ili arbitraže ad hoc. Poduhvat spasavanja
može se obaviti ugovaranjem tipiziranih ugovora o spasavanju, kojih ima
više. Spasavanje često izvode profesionalni spasioci koji spasavanje ugovaraju
na osnovu ugovora „bez uspeha nema nagrade”. U praksi se ugovor o spasavanju
najčešće sastavlja u „Lojdu”.
Kao njegova prednost, najčešće se navodi to
što se pravo spasilaca na nagradu uslovljava postignutim uspehom u spasavanju,
brzinom donošenja odluke, razumnim troškovima arbitražnog postupka i
izbegavanjem javnosti.


UDK: 336.765:627.77: 368.023:347.79 Radović, dr Zoran UTVRĐIVANJE PRAVA SPASILACA NA NAGRADU ZA SPASAVANJE Strana: 107-110
sr_RSSR