Teorija
i praksa
u osiguranju

ZAKONODAVSTVO

ZAKON O PRANJU NOVCA I FINANSIRANJU TERORIZMA (Službeni glasnik RS br. 20/09, 72/09 I 91/10)

Sažetak

Uprava za sprečavanje pranja novca ukazala nam je da smo u jednom
od prethodnih brojeva „Tokova osiguranja” dali prikaz Zakona o sprečavanju
pranja novca iz 2005. koji nije više na snazi, te stoga sada predstavljamo važeći
zakon koji reguliše problem pranja novca.
Pranje novca i finansiranje terorizma nesumnjivo predstavljaju probleme
koji negativno utiču na privredu svake države, podrivaju stabilnost finansijskog
sistema i ugrožavaju reforme. Pod pranjem novca, u smislu Zakona,
podrazumeva se sledeće: konverzija ili prenos imovine stečene izvršenjem krivičnog
dela; prikrivanje ili netačno prikazivanje prave prirode, porekla, mesta
nalaženja, kretanja, raspolaganja, vlasništva ili prava u vezi sa imovinom koja je
stečena izvršenjem krivičnog dela. Međunarodni monetarni fond procenio je
da dva do pet procenata svetske ekonomije čini oprani novac. Međunarodno
telo za borbu protiv pranja novca pod nazivom Financial Action Task Force tvrdi
da je nemoguće realno proceniti količine opranog novca, zbog čega i ne objavljuje
statistiku te vrste.


UDK: 061.7: 347.417: 347.351: 336.74: 364.422: 323.28(497.11) Radović, dr Zoran ZAKON O PRANJU NOVCA I FINANSIRANJU TERORIZMA (Službeni glasnik RS br. 20/09, 72/09 I 91/10) Strana: 48-49
sr_RSSR