Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

ZASTARELOST POTRAŽIVANJA OSIGURANIKA PREMA OSIGURAVAČU

Sažetak

Vrhovni sud Španije razmatrao je zahtev koji je D. Alfonso podneo za
vanredno preispitivanje presude drugostepenog suda kojom je odbijen njegov
zahtev da mu društva za osiguranje „Allianz S. A.“ i „Ocaso S. A.“ isplate 158.354,31
evro po osnovu osiguranja od građanske odgovornosti. Sud je odbio zahtev
za vanredno preispitivanje presude, potvrdio pobijanu presudu, a podnosioca
zahteva obavezao na naknadu troškova.


UDK:340.142(365):347.439:368.023.3:368.023.1 Pak, prоf. dr Jasna ZASTARELOST POTRAŽIVANJA OSIGURANIKA PREMA OSIGURAVAČU Strana: 173-178
sr_RSSR