Teorija
i praksa
u osiguranju

INOSTRANO OSIGURANjE

ZAŠTITA POTROŠAČA

Sažetak

U Evropskoj uniji još nema dogovora o tome šta pojam „zaštita
potrošača“ obuhvata. Sud pravde EU (Court of Justice of the European
Union) prihvatio je da taj pojam obuhvata zaštitu potrošača, ali se na nju ne
ograničava. Termin se odnosi i na socijalni poredak, prevenciju prevara i zaštitu
intelektualne svojine.


UDK: 347.951.2: 366.56:343.45:343.197(4-672EEZ)(73) Radović, dr Zoran ZAŠTITA POTROŠAČA Strana: 139-141
sr_RSSR