Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI 2/2024

ZNAČAJ OSIGURANJA I PERSPEKTIVE RAZVOJA U SRBIJI

Sažetak

Osiguranje je delatnost koja u Srbiji baštini tradiciju još od Dušanovog zakonika. Autorka nastoji da ustanovi razvojni put koji je osiguranje prešlo od prvih zajednica rizika do osiguravajućih kuća, kao institucionalnih investitora koji u savremenoj ekonomiji imaju značajnu ulogu. Posebnu pažnju posvećuje prelasku na tržišni mehanizam i tranziciji koja je značila etabliranje osiguravajućeg sektora kao visoko regulisanog i iznad svega profitabilnog. U radu se ne izostavlja uloga Udruženja osiguravača Srbije, kao krovne organizacije koja je značajno doprinela promociji i zaštiti interesa delatnosti osiguranja. U zaključku se iznose predlozi kako bi tržište pro futuro trebalo da se razvija, s nagla- skom na tome da je osiguranje rastuća delatnost koja čini važan deo održivog razvoja.

Ključne reči: osiguranje, Zakon o osiguranju, tržište, profitabilnost, zaštita korisnika osiguranja, transformacija kapitala.


DOI: 10.5937/TokOsig2402265S Soković, Ivana ZNAČAJ OSIGURANJA I PERSPEKTIVE RAZVOJA U SRBIJI Strana: 265-279
sr_RSSR