Teorija
i praksa
u osiguranju

Ćirić, Zoran T.

  • Email:

DOI: 10.5937/TokOsig2401211C
PRIKAZI 1/2024

VAŽNOST KOMUNIKACIJE S KLIJENTIMA U DELATNOSTI OSIGURANJA

U tradicionalnom poslovanju delatnosti osiguranja klijenti svog osiguravača čuju ili vide tek prilikom kupovine polise ili njene obnove. Ali budući da su drugi sektori klijente stavili u centar i da su se oni sada navikli na taj odnos, takav pristup više nije dovoljan za održavanje poslovne komunikacije. S obzirom na sve zahtevniji i obuhvatniji razvoj poslovanja u finansijskom sektoru, i od osiguravača se očekuje da unaprede svoje veštine komuniciranja. Konstantna razmena informacija s klijentima doprineće, pre svega, da ovi bolje razumeju finansijske usluge u okviru delatnosti osiguranja. Time se utiče na razvijanje njihove svesti o rizicima kojima smo okruženi i potrebi da se tim rizicima upravlja na pravi način. Uostalom, svi predstavnici delatnosti osiguranja će kao glavni ili jedan od glavnih problema za razvoj i unapređenje sektora navesti nedostatak svesti korisnika o značaju osiguranja, kao i to da je zadatak svih učesnika na tržištu da rade na edukaciji klijenata odnosno korisnika usluga. Ključne reči: komunikacija, veštine komunikacije, osiguranje, lojalnost

sr_RSSR