Teorija
i praksa
u osiguranju

Piuković Babičković, dr Blaženka

  • Email:

Dr  Blaženka Piuković Babičković rođena je 27. februara 1969. godine u Subotici. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Subotici 1993. godine na smeru Industrija. Zbog svoje opredeljenosti za naučnoistraživački rad, školske 2005/06. godine upisala se na postdiplomske studije na Ekonomskom fakultetu u Subotici. Magistarski rad na temu „Prilog metodologiji ocenjivanja nivoa organizacije“ odbranila je 8. februara 2010. godine. Doktorsku disertaciju na temu „Upravljanje poslovnim procesima u javnim  komunalnim preduzećima za vodosnabdevanje“ odbranila je 16. januara 2014. godine, takođe na subotičkom Ekonomskom fakultetu Novosadskog univerziteta, pred komisijom u sastavu prof. dr Esad Ahmetagić, mentor, prof. dr Božidar Leković, prof. dr Pere Tumbas, prof. dr Dušan Bobera i prof. dr Rado Maksimović.

U periodu od 1993. godine pa do kraja 1996. radila je u industrijskim preduzećima, a nakon toga se zaposlila u Ministarstvu finansija – Poreskoj upravi Filijala Subotica. Godine 2017. imenovana je za načelnika odeljenja Poreske uprave Filijala Subotica.

Objavila je više radova u domaćim i međunarodnim časopisima, a rezultate svoga naučnoistraživačkog rada prezentovala je u zemlji i inostranstvu.

UDK:368.021.1:678.02: 66.012.7: 37.036:368.032.1
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

UVOĐENJE UPRAVLJANJA POSLOVNIM PROCESIMA U OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA KAO DETERMINANTE RAZVOJA I VEĆE EFIKASNOSTI

Republika Srbija je zemlјa u razvoju koja na svom tranzicijskom putu treba stalno da inovira znanje i da teži pronalaženju novih mogućnosti koje će bitno unaprediti funkcionisanje njene ekonomije. U proteklom periodu uočeno je da su se osiguravajuća društva razvijala znatno sporijim tempom ne samo zbog ekonomske krize nego i zbog nedovolјno razvijene svesti kod  stanovništva da se na osiguranje gleda kao na potrebu, a ne kao na trošak.
Razvijanje poverenja i svesti o značaju osiguranja može da se podigne na znatno viši nivo zakonitim i uspešnim poslovanjem osiguravajućih društava. Društva za osiguranje kao institucionalni investitori u znatnoj meri mogu doprineti ekonomskom rastu i razvoju naše zemlјe. Upravo stoga uočena je potreba da se u konkretnom istraživanju sprovedenom u jednoj osiguravajućoj kući ukaže na opravdanost uvođenja i budućnost procesne organizacije u preduzećima koja se bave delatnošću osiguranja.
U radu će biti prezentovani konkretni podaci i činjenice koji ukazuju na korelaciju između sprovođenja koncepta upravlјanja poslovnim procesima i postignutih performansi koje osiguravajućem društvu obezbeđuju održivu konkurentsku prednost.

sr_RSSR