Teorija
i praksa
u osiguranju

Ćirić, dr Jovan

  • Email:

Jovan Ćirić je rođen 1960. godine u Beogradu, gde je završio Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Od 1985. godine radi u Institutu za kriminološka i sociološka istraživanja, gde je bio angažovan na nekoliko istraživačkih projekata, a 1990. je magistrirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa temom: „Krivično delo nesavesnog lečenja bolesnika“. Doktorirao je 2000. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa temom „Vanpravni uticaji na kaznenu politiku sudova“. Iste godine prelazi da radi u Institut za uporedno pravo. Godine 2007. postao je direktor tog instituta, a 2009. je izabran u najviše naučno zvanje – naučni savetnik. Institut za uporedno pravo, na čijem čelu se on tada nalazio, odlikovan je 2016. godine „Sretenjskim odlikovanjem“ od strane predsednika Republike Srbije. Do sada je objavio sedam knjiga – monografija i skoro 200 naučnih radova – članaka. Bio je član Etičkog komiteta Kliničkog centra Srbije, urednik časopisa „Strani pravni život“. Godine 2009. bio je član Komisije za izmene i dopune Krivičnog zakonika Srbije. U nekoliko navrata je bio član Komisija za odbranu magistarskih i doktorskih teza na Pravnom fakultetu u Beogradu. Bio je i član Komisije za sticanje naučnih zvanja pri Ministarstvu nauke od 2014. do 2016. godine, a 2013. godine Srpsko udruženje za krivično-pravnu teoriju i praksu dodelilo mu je godišnju nagradu za ostvarenja u toj godini. Na Pravnom fakultetu Univerziteta „UNION“ drži konsultacije na poslediplomskim studijama. Za sudiju Ustavnog suda izabran je u decembru 2016. godine.

sr_RSSR