Teorija
i praksa
u osiguranju

Fauzi Budi Satria

  • Email:

Doktorski studijski program u odseku Globalno zdravlje i zdravstvena bezbednost, Koledž javnog zdravlja, Medicinski univerzitet u Tajpeju, Tajvan

UDK: 658.532:337.21:350.75.3:657.471.12:366.6:368.891:657.471.12
SAOPŠTENJE

POTENCIJAL SEKTORA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KAO KLJUČNOG IGRAČA U ERI NAKON PANDEMIJE

Usred ekonomske krize i sve većeg siromaštva u svetu koji su posledica pandemije kovida 19, posedovanje polise zdravstvenog osiguranja može biti rešenje za stanovništvo da ima pristup standardnim i pristupačnim zdravstvenim uslugama bez fi nansijskih poteškoća. Pored toga, zemlje čije stanovništvo ima zdravstveno osiguranje i u potpunosti je njime pokriveno imaju veći potencijal da ostvare ciljeve univerzalne zdravstvene zaštite (UZZ) i ciljeve održivog razvoja (COR) do 2030. Cilj ovog rada je da pruži ideju o tome kako zdravstveno osiguranje može biti potencijalni ključni igrač u eri nakon pandemije. Uz sve izmene u zdravstvenim uslugama usled pandemije i tehnološkog razvoja, u ovom radu preporučujemo sektoru da sprovede reforme kako po pitanju pokrivenosti tako i po pitanju njihovog modela rada u eri nakon pandemije. Reforma je neophodna ne samo da bi se osigurala javna bezbednost, već i održivost samog sektora. Konkretno, smatramo da sektor zdravstvenog osiguranja u Srbiji ima kapacitet i infrastrukturu da postane ključni igrač u obezbeđivanju zdravlja stanovništva posle pandemije kovida 19. Ključne reči: zdravstveno osiguranje, era nakon pandemije, kovid 19, univerzalna zdravstvena zaštita, ciljevi održivog razvoja

sr_RSSR