Teorija
i praksa
u osiguranju

Grujić, dr Nenad B.

  • Email:

DOI: 10.5937/TokOsig2401105G
ČLANCI 1/2024

PRAVNE DILEME U VEZI S NAČINIMA ZAKLJUČENJA UGOVORA O OSIGURANJU NA DALJINU – PUTEM MOBILNE APLIKACIJE I INTERNET PREZENTACIJE

Autor u ovom radu konstatuje da su se u praksi pojavile dve dileme u vezi sa zaključenjem ugovora o osiguranju na daljinu putem mobilne aplikacije i internet prezentacije kao sredstava komunikacije na daljinu. Prva dilema odnosi se na upotrebu dvostruke autentifikacije kao načina zaključenja ugovora o osiguranju na daljinu, dok se druga dilema tiče dozvoljenosti korišćenja uplate premije osiguranja kao načina zaključenja ugovora na daljinu. Obe dileme autor razrešava funkcionalnim i sistemskim tumačenjem odredaba Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu i Zakona o obligacionim odnosima. Zaključuje da je dozvoljeno odstupanje od pismene forme ugovora, u smislu da je za zaključenje ugovora dovoljna dvostruka autentifikacija ugovarača osiguranja, te da nije potrebna i upotreba kvalifikovanog elektronskog potpisa druge ugovorne strane kad se ugovor zaključuje upotrebom mobilne aplikacije i internet prezentacije osiguravača ili distributera. Takođe, zaključuje da uplata premije osiguranja jeste dozvoljen način zaključenja ugovora na daljinu. Naposletku, autor nastoji da pruži kriterijume za uspostavljanje odnosa između načina zaključenja ugovora na daljinu putem dvostruke autentifikacije i uplate premije kao načina zaključenja ugovora, konstatujući da se ta dva načina zaključenja ugovora ne isključuju, već da se dopunjuju. Ključne reči: ugovor o osiguranju, ugovor na daljinu, uplata premije, dvostruka autentifikacija, način zaključenja ugovora

sr_RSSR