Teorija
i praksa
u osiguranju

Hanić, dr Aida

  • Email:

Dr Aida Hanić je rođena 26. 9. 1988. godine u Sarajevu, gde završava osnovnu i
Srednju ekonomsku školu.. Na оsnovne akademske studije upisala se 2007. godine na
Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, smer Menadžment. Studije završava
2010. godine sa prosečnim ocenom 9,1. Na master akademske studije na istom
fakultetu u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu upisuje se 2010.
godine. Studije završava sa prosečnom ocenom 9,33, a master rad na temu
„Sprečavanje pranja novca” brani novembra 2012. godine. Na doktorske akademske
studije upisuje se školske 2012/2013. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u
Sarajevu, Bosna i Hercegovina, na smeru Biznis. Ispite na studijama položila je u roku,
a doktorsku disertaciju pod nazivom „Uticaj korporativne društvene odgovornosti na
finansijske performanse islamskih banaka sa posebnim osvrtom na Bosnu i
Hercegovinu“ uspešno je odbranila 8. 1. 2021. godine.

Profesionalnu karijeru dr Aida Hanić započela je na Institutu ekonomskih nauka u
Beogradu 2012. godine, gde i danas radi. Bila je angažovana na makroprojektima
Izazovi i perspektive strukturnih promena u Srbiji: strateški pravci ekonomskog razvoja i
usklađivanja sa zahtevima EU (179015) i Evropske integracije i društveno-ekonomske
promene privrede Srbije na putu ka EU (47009), koje je finansiralo Ministarstvo
prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Bila je i rukovodilac
istraživačkog tima na internim projektima Instituta ekonomskih nauka „Ekonomski
aspekti implementacije senzornih vrtova u predškolskim ustanovama Srbije“ i „Black
Swan in the World Economy 2020“.

Aida je autor ili koautor brojnih radova objavljenih u međunarodnim i domaćim
časopisima, monografijama i tematskim zbornicima, čime se ističe njena
multidisciplinarnost u radu. Oblasti naučnoistraživačkog interesovanja obuhvataju
ekonomiju životne sredine, islamskog bankarstva i finansija, korporativne društvene
odgovornosti i finansija. Govori tečno engleski jezik i služi se nemačkim jezikom.

 

 

UDK:368.173:658:657.426:35.084+331.105.24
ČLANCI

INTERNE PREVARE ZAPOSLENIH U OSIGURANJU

Ovaj rad ima za cilj da prikaže koji su to faktori koji utiču na prevaru od strane zaposlenih u osiguranju, pre svega od onih što su identifikovani kao lideri. Naime, dobro upоznаvаnjе ličnih karakteristika potencijalnih izvršilaca i motiva za izvršenje mogu pomoći u identifikaciji prevara i biti od koristi svima koji rade na njihovom otkrivanju. Predmet istraživanja jeste specifična vrsta krivičnih dela, u naučnoj literaturi poznatija kao „prevara belih okovratnika“. Zaposleni koji počini prevaru samostalno ili u saradnji s drugim počiniocima, uzrokuju enormne štete po kompaniju, počev od reputacije u javnosti pa sve do milionskih nominalnih iznosa proneverenog novca. I to ako prevara bude otkrivena, što se u praksi sporadično i dešava. Osim toga, u radu će biti prikazane оsnоvnе tеоriјskе prеtpоstаvkе kоје оmоgućаvајu bоlје upоznаvаnjе i rаzumеvаnjе određene vrste prevara u osiguravajućim društvima koje su počinili njihovi zaposleni. Prikaz prevarā „belih okovratnika“ sa kojim se suočava većina osiguravajućih društava nudi uvid u dosadašnje naučne spoznaje ovog problema, stvarajući uslove za prevenciju vršenja ove vrste kriminala u оsigurаnju. Ključne reči: prevare, osiguranje, liderstvo, beli okovratnici.

sr_RSSR