Teorija
i praksa
u osiguranju

Lončar, Msr Nikola D.

  • Email:

DOI: 10.5937/TokOsig2401131L
ČLANCI 1/2024

DIREKTNO OBRAĆANJE TREĆEG OŠTEĆENOG LICA OSIGURAVAČU I/ILI DIREKTNA TUŽBA – KORAK KA ODRŽIVOM OSIGURANJU OD ODGOVORNOSTI –

Cilj rada je detaljna analiza načina na koji oštećeno lice može da ostvari svoje pravo na naknadu štete u osiguranju od odgovornosti vlasnika motornih vozila. U radu je obuhvaćena procedura naknade štete u mirnom (vansudskom) postupku, kao i u sudskom postupku. Cilj rada je analiziranje procedure, prava i obaveza oštećenog lica i osiguravača u postupku naknade štete u osiguranju od odgovornosti vlasnika motornih vozila. Ustanovljenom procedurom naknade štete dolazi se do zaključka da naš zakonodavac pokazuje nastojanje ka smanjenju broja tužbi za naknadu štete uvođenjem obaveze oštećenog lica da se osiguravaču pre svega obrati u mirnom (vansudskom) postupku podnošenjem odštetnog zahteva. Ključne reči: direktna tužba, zahtev, naknada štete, postupak.

sr_RSSR