Teorija
i praksa
u osiguranju

Lukić, doc. dr Marija M.

  • Email:

DOI: 10.5937/TokOsig2304538V
ČLANCI 4/2023

ŽIVOTNA OSIGURANJA VEZANA ZA JEDINICE INVESTICIONIH FONDOVA U FUNKCIJI RAZVOJA TRŽIŠTA OSIGURANJA I FINANSIJSKOG TRŽIŠTA REPUBLIKE SRBIJE

Predmet ovog rada su životna osiguranja vezana za jedinice investicionih fondova (engl. unit-linked insurance). Osiguranje života danas se smatra atraktivnim instrumentom štednje i investiranja i ne predstavlja samo vid finansijskog obeštećenja kada nastupe određeni rizici. Životna osiguranja vezana za jedinice investicionih fondova najčešće se plasiraju u formi mešovitog osiguranja života (osiguranja života za slučaj smrti i doživljenja) putem koga ugovarači osiguranja imaju mogućnost većeg prinosa na uložena sredstva u odnosu na ulaganja u razne vidove osiguranja života sa štednom komponentom. Rizik investiranja po osnovu tih plasmana ne snosi osiguravajuće društvo već ugovarači osiguranja. Veličina osigurane sume zavisi od rezultata investiranja na osnovu izabranog investicionog modela, s tim što je, po osnovu izdvajanja jednog dela premije za pokriće rizika od smrtnosti osiguranika, obezbeđena garantovana minimalna osigurana suma od strane osiguravača, što nije slučaj kod samostalnog ulaganja investitora na finansijskom tržištu. Premije životnih osiguranja vezanih za jedinice investicionih fondova glavni su nosioci rasta ukupnih premija osiguranja života u većini evropskih zemalja. Uvažavajući iskustva evropskih zemalja, u radu su predstavljene mogućnosti bržeg rasta i razvoja finansijskog tržišta i tržišta osiguranja u Republici Srbiji na osnovu većeg plasmana ove vrste osiguranja života, koji je do sada bio na zanemarljivom nivou. Ključne reči: životno osiguranje, unit linked insurance, finansijska kriza, finansijsko tržište, tržište osiguranja

sr_RSSR