Teorija
i praksa
u osiguranju

Marković, Milo M.

  • Email:

DOI: 10.5937/TokOsig2402333M
ČLANCI 2/2024

IZAZOVI TRŽIŠTA OSIGURANJA U SRBIJI NA PUTU KA SOLVENTNOSTI II

Društva za osiguranje/reosiguranje, kao finansijske institucije koje se profesionalno bave preuzimanjem rizika i formiranjem zajednica rizika, nisu izložena samo uticaju rizika osiguranja. Iskustvo tržišta osiguranja evropskih zemalјa pokazalo je da je niz problema sa solventnošću kod društava za osiguranje uzrokovan rizicima koji nisu direktno povezani s rizicima osiguranja, već svoj koren imaju na tržištu i u vezi su sa problemima druge ugovorne strane, ili se čak tiču internih propusta, loše organizovanih procesa, grešaka zaposlenih i sl. Spoznaja da na solventnost, kao pokazatelј za koji je zainteresovana većina stejkholdera, utiče širok dijapazon rizika bila je pokretač transfera regulative sa okvira Solventnost I na Solventnost II. U fokusu tog procesa bilo je unapređenje stepena zaštite interesa korisnika usluge osiguranja u najširem smislu. U radu su predstavlјene osnovne prednosti novog regulatornog okvira za obračun solventnosti iz aspekta sveobuhvatnije procene i individualizacije rizika. Rizični profil entiteta više nije opredelјen isklјučivo volumenom premije osiguranja, likvidiranih šteta i tehničkih rezervi, već je pod uticajem niza faktora: segmentacije poslovanja, trajanja ugovora, dinamike dospeća premije osiguranja, suma osiguranja, strukture ulaganja, nivoa kreditnog kvaliteta poverilaca, internih statistika i iskustava, korelacija rizika i dr. Predstavlјeni su efekti primene Direktive Solventnost II na tržištu EU nakon osam godina od njenog stupanja na snagu, sa ispolјenim nedostacima i očekivanim pravcima dalјeg razvoja odredaba zakonskog okvira. Rad sadrži komparativnu i „gep“ analizu regulatornih okvira Republike Srbije u odnosu na tržište EU. Istaknuta su klјučna područja koja će na osnovu evropskog iskustva usvajanja tekovina Direktive, odnosno na osnovu specifičnosti tržišta osiguranja Republike Srbije, predstavlјati glavne izazove prilikom harmonizacije i prelaska na nov okvir za obračun potrebnog solventnog kapitala i racija solventnosti. Domaće tržište osiguranja treba da već široki vremenski okvir koji je na raspolaganju za usvajanje tekovina Direktive Solventnost II efikasno iskoristi da sistemske izazove rešava kroz postepeno prilagođavanje zakonskih rešenja, pripreme kroz kvantitativne studije uticaja, optimizaciju poslovanja, učenje na iskustvu zemalјa regiona koje su već prošle kroz predmetni proces, odnosno putem razvoja i transfera znanja. Klјučne reči: solventnost, moduli rizika, SCR, MCR, tehničke rezerve, QIS studije.

sr_RSSR