Teorija
i praksa
u osiguranju

Pavlićević, Milica

  • Email:

Ekspert za interno i eksterno informisanje i inicijator pokretanja korporativnih i stručnih publikacija ozbiljnog kalibra

Rođena u Donjim Dubravama 1938. godine, diplomirala je 1961. na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na odseku Ekonomija preduzeća. U osiguravajuću delatnost ulazi 1. marta 1964, kada počinje da radi u Zavodu za osiguranje i reosiguranje „Beograd“, na mestu samostalnog referenta za informisanje i propagandu. Potom, 1974. godine, kada dolazi do spajanja Zavoda „Beograd“ i Zavoda „Jugoslavija“ u ZOIL „Dunav“, Milica će nastaviti da razvija informativnu i izdavačku delatnost kojoj je posvetila gotovo 30 godina svoje karijere i koju je završila na mestu rukovodioca Službe za informisanje i izdavačku delatnost u Direkciji za pravne, kadrovske i opšte poslove. Tada je, 15. septembra 1992. godine, otišla u prevremenu penziju na lični zahtev. U gotovo tri decenije bavljenja informisanjem, izdavačkom delatnosti i propagandom, Milica Pavlićević će, zahvaljujući nesvakidašnjem entuzijazmu, izvanrednom sluhu i razumevanju važnosti uloge informisanja u domenu osiguravajuće delatnosti pokrenuti brojne izdavačke projekte, koji se i danas razvijaju i traju kao sastavni deo poslovanja moderne osiguravajuće kuće „Dunav osiguranje“. Milica Pavlićević bila je glavni i odgovorni urednik i formirala je redakcijski odbor prvog informativnog glasila Bilten, pokrenutog u Zavodu „Beograd“. Prvi broj glasila izašao je aprila 1964. godine, A razlog za njegovo pokretanje bio je u činjenici da je osiguranje specifična delatnost sa kojom su oni što počinju da rade u ovoj branši slabo upoznati, te ih putem informativnih naslova treba upoznati sa suštinom poslova koji su se u Zavodu obavljali. Posle angažovanja u ovom glasilu, Milica je 1972. godine učestvovala i u pokretanju novog korporativnog lista Beograd, u momentu kada se Zavodu „Beograd“ priključilo još jedanaest osiguravajućih zavoda iz Srbije i Crne Gore. List Beograd će posle integracije dva zavoda za osiguranje, „Beograd“ i „Jugoslavija“, marta 1974. godine dobiti novo ime Osiguranje, pod kojim se i dan-danas objavljuje u Kompaniji „Dunav osiguranje“. Istovremeno sa unapređenjem internog informisanja, Milica Pavlićević bavi se i propagandnim aktivnostima i priprema tekstove o osiguranju koji se objavljuju u specijalnim dodacima Politike. Njena vitalnost i svest o važnosti održavanja publikacija putem kojih će se promovisati stručni i naučni razvoj osiguranja kao finansijske grane od posebne važnosti za privredu biće utkani u inicijativu da se oformi stručni časopis koji će tretirati pitanja teorije i prakse osiguranja. Tako je 1984. godine, u procesu reorganizacije poslova u ZOIL-u „Dunav“, podržana ideja za koju se Milica Pavlićević zalagala, o osnivanju naučno-stručnog časopisa Osiguranje udruženog rada, koji će kvalitetom tekstova što se u njemu objavljuju privući poznata imena teoretičara osiguranja na teritoriji bivše Jugoslavije ali i u okolnim zemljama, i umnogome unaprediti osiguravajuću delatnost u ovom delu Evrope. Časopis je pod tim imenom izlazio do 1990. godine, a potom je u kontinuitetu nastavio da se objavljuje pod novim imenom Osiguranje u teoriji i praksi, sve do 2002, kada dobija novi, sadašnji naziv Tokovi osiguranja.

Za trideset godina bavljenja internim i eksternim informisanjem, Milica Pavlićević je svojom neiscrpnom energijom i novim idejama uspela da inicira objavljivanje publikacija ozbiljnog kalibra, čije je trajanje najbolja potvrda njenih postignuća.

sr_RSSR