Teorija
i praksa
u osiguranju

LEGISLATION

REPUBLIC OF SERBIA EXPORTS INSURANCE AND FINANCING AGENCY LAW

ABSTRACT

Pre ukidanja Osnovnog zakona o osiguranju i osiguravajućim organizacijama
(Službeni list SFRJ br. 7/67), odnosi iz oblasti kreditnog osiguranja bili su zakonski
regulisani. U Zakonu o osnovama sistema osiguranja imovine i lica od 1976. godine
zadržan je je određeni broj odredbi Osnovnog zakona, koje su ostale na snazi do
donošenja Zakona o obligacionim odnosima 1978. (Službeni list SFRJ br. 29/1978),
sa izmenama i dopunama (Službeni list SFRJ br. 39/1985). Donošenjem Zakona o
obligacionim odnosima osiguranje kredita prestaje da bude regulisano zakonskim
propisima.


UDK:061.7:368.2:657.423.5:368.811:336.77:339.564(497.11) Radović, dr Zoran REPUBLIC OF SERBIA EXPORTS INSURANCE AND FINANCING AGENCY LAW Strana: 76-78
en_GBEN