Teorija
i praksa
u osiguranju

Publications

03/07/2024

IMPORTANCE OF INSURANCE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT IN SERBIA

Osiguranje je delatnost koja u Srbiji baštini tradiciju još od Dušanovog zakonika. Autorka nastoji da ustanovi razvojni put koji je osiguranje prešlo od prvih zajednica rizika do osiguravajućih k

Više o publikaciji
03/07/2024

ASSESMENT OF DEGREE OF MONOPOLIZATION OF INSURANCE SECTOR IN SERBIA IN THE PERIOD 2011–2022.

Članak se bavi problemom određivanja stepena monopolisanosti u sektoru osiguranja Srbije (bez Kosova i Metohije) u razdoblјu 2011–2022. Osnov istraživanja bili su podaci o ukupnoj premiji osigur

Više o publikaciji
03/07/2024

CHALLENGES FOR SERBIA’S INSURANCE MARKET ON THE PATH TO SOLVENCY II

Društva za osiguranje/reosiguranje, kao finansijske institucije koje se profesionalno bave preuzimanjem rizika i formiranjem zajednica rizika, nisu izložena samo uticaju rizika osiguranja. Iskustvo

Više o publikaciji
03/07/2024

EMPLOYEES AS MARKET SEGMENT AND BRAND AMBASSADORS OF INSURANCE COMPANIES

Uloga zaposlenih izuzetno je važna kao podrška razvoju svake kompanije. Naročito je važna činjenica kakav odnos zaposleni imaju prema kompaniji u kojoj rade i da li su oni prvi ti koji rado kupuj

Više o publikaciji
03/07/2024

POTENTIAL FOR DEVELOPMENT OF ARBITRATOR PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE SERVICE IN THE REPUBLIC OF SERBIA

Uporednopravno posmatrano, osiguravajuća društva su relativno skoro krenula da pružaju uslugu osiguranja arbitra od građanskopravne odgovornosti. Neki pravni sistemi propisali su obavezno osiguran

Više o publikaciji
03/07/2024

VULNERABLE ROAD USERS

S razvojem saobraćaja i povećanjem mobilnosti stanovnika, sve zemlje sveta suočavaju se s problemom ugroženosti u saobraćaju, odnosno saobraćajnim nezgodama u kojima strada veliki broj lica uz o

Više o publikaciji
11/04/2024

IZBOR: LJILJANA J. LAZAREVIĆ DAVIDOVIĆ, DIPL. PRAVNIK

Više o publikaciji
11/04/2024

IZBOR I PRIKAZ: ANA V. VODINELIĆ, MA

Više o publikaciji
11/04/2024

JUDGMENT OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION IN CASE C-286/22

Pravno pitanje kojim se Evropski sud pravde bavio u predmetu C‐286/22 KBC Verzekeringen NV v P&V Verzekeringen CVBA (presuda od 12. 10. 2023. godine) tiče se pojma „vozila“ prema Direktivi

Više o publikaciji
11/04/2024

THE 26 TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “CAUSATION OF DAMAGE, COMPENSATION FOR DAMAGE, AND INSURANCE”

Institut za uporedno pravo, Udruženje za odštetno pravo i Pravosudna akademija organizovali su 26. Međunarodnu naučnu konferenciju sa temom „Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje“

Više o publikaciji
11/04/2024

SETTING-UP OF INSURERS’ RETENTION UNDER THE CIRCUMSTANCES OF RISING REINSURANCE PRICES

Reosiguranje obezbeđuje zaštitu osiguravača od velikih i katastrofalnih šteta i ublažava fluktuacije agregatnog iznosa šteta, što doprinosi smanjenju rizika od njihove nesolventnosti. Međutim,

Više o publikaciji
11/04/2024

EFFECTS OF OWNERSHIP TRANSFORMATION OF INSURERS ON INSURANCE SECTOR IN SERBIA

Proces vlasničke transformacije u finansijskom sektoru pokrenula je liberalizacija tržišta, tehnološke inovacije, kao i sama deregulacija tržišta. Kroz proces vlasničke transformacije i restruk

Više o publikaciji
11/04/2024

IMPACT OF UNIT-LINKED INSURANCE ON DEVELOPMENT OF THE INSURANCE MARKET AND THE FINANCIAL MARKET IN THE REPUBLIC OF SERBIA

Predmet ovog rada su životna osiguranja vezana za jedinice investicionih fondova (engl. unit-linked insurance). Osiguranje života danas se smatra atraktivnim instrumentom štednje i investiranja i n

Više o publikaciji
09/04/2024

SUPPLEMENTARY HEALTH INSURANCE AS A CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT OF A SUSTAINABLE HEALTHCARE SYSTEM IN THEREPUBLIC OF SERBIA

Zakon o zdravstvenom osiguranju uređuje tri vrste dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja: paralelno, dopunsko i privatno zdravstveno osiguranje. U pitanju su vrlo perspektivne usluge osiguranja, od koj

Više o publikaciji
09/04/2024

CHARACTERISTICS OF HEALTH INSURANCE CONTRACTS

Problemi zdravstvene zaštite i upravljanja zdravstvenom zaštitom gotovo su neodvojivo vezani za analizu zdravstvenog osiguranja, dok se slične teme retko javljaju u analizi osiguranja života. Mož

Više o publikaciji
09/04/2024

LEGAL DILEMMAS REGARDING THE METHODS OF CONCLUDING DISTANCE INSURANCE CONTRACTS – VIA A MOBILE APPLICATION AND A WEBSITE

Autor u ovom radu konstatuje da su se u praksi pojavile dve dileme u vezi sa zaključenjem ugovora o osiguranju na daljinu putem mobilne aplikacije i internet prezentacije kao sredstava komunikacije n

Više o publikaciji
09/04/2024

THIRD-PARTY CLAIMS AND/OR DIRECT-ACTION LAWSUITS AGAINST INSURERS – A STEP TOWARD SUSTAINABLE LIABILITY INSURANCE –

Cilj rada je detaljna analiza načina na koji oštećeno lice može da ostvari svoje pravo na naknadu štete u osiguranju od odgovornosti vlasnika motornih vozila. U radu je obuhvaćena procedura nakn

Više o publikaciji
09/04/2024

IDENTIFIKACIJA I SPREČAVANJE PREVARNOG FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA

Efikasno otkrivanje prevarnog (lažnog) finansijskog izveštavanja zahteva integrativni konceptualni okvir. Ovaj rad predstavlja opšti okvir za proučavanje faktora povezanih s uzrocima nastanka prev

Više o publikaciji
09/04/2024

INSURANCE METAPHORE IN GERMAN POLITICAL DISCOURSE ON EUROPEAN INTEGRATION

U tom smislu, Evropska unija je prikazivana kao zaštitna mreža za svoje članice u okviru pogoršanih odnosa s Rusijom, zbog uloge te zemlje u izazivanju i dinamici krize u Ukrajini (i izvan nje). P

Više o publikaciji
01/04/2024

THE IMPORTANCE OF CUSTOMER COMMUNICATION IN INSURANCE ACTIVITIES

U tradicionalnom poslovanju delatnosti osiguranja klijenti svog osiguravača čuju ili vide tek prilikom kupovine polise ili njene obnove. Ali budući da su drugi sektori klijente stavili u centar i d

Više o publikaciji
01/03/2024

irfan

test

Više o publikaciji
15/12/2023

INSURANCE AS AN IMPORTANT FACTOR OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

U svetlu savremenih globalnih izazova, od pandemije kovida 19 do ekonomske nestabilnosti, koncept održivosti postaje sve značajniji. Ovaj rad istražuje važnu ulogu osiguranja u postizanju Ciljeva

Više o publikaciji
15/12/2023

FLOOD FREQUENCY ANALYSIS IN THE WORLD

U radu se polazi od hipoteze da poplave poslednjih nekoliko decenija beleže intenzivan rast učestalosti. Kako je analiza kretanja broja događaja prvi korak u procesu modeliranja rizika od poplava,

Više o publikaciji
15/12/2023

COACHING METHOD IN INSURANCE COMPANIES

Majority of business entities and insurance companies are ready to accept changes, but reluctantly accept models, approaches and methods of highly developed countries due to specific cultural and social conditions.

Više o publikaciji
15/12/2023

INSURANCE LAW AT 26TH LEGAL DAYS IN BUDVA

Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske organizovali su 26. savetovanje Budvanski pravnički dani. Savetovanje pravnika održano je u Budvi od 2. do 6. juna 2023. godine sa tradicionalnom

Više o publikaciji
15/12/2023

INSURANCE AND REINSURANCE FOR THE 21ST CENTURY: FROM DISRUPTION TO EVOLUTION

Autor: prof. dr Vladimir Njegomir Izdavač: Fakulteta za turizam i ugostiteljstvo – Ohrid, Univerzitet „Sv. Kliment Ohridski“ u Bitolju Godina: 2023. Obim: 456 strana Teoriju osiguranja d

Više o publikaciji
15/12/2023

JUDGEMENT OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE IN THE CASE C-32/11

Pravno pitanje kojim se Evropski sud pravde bavio u predmetu C‑32/11 Allianz Hungary (presuda od 14. 3. 2013. godine) postavljeno je vezi s ugovorom između osiguravajućih društava i auto-mehanič

Više o publikaciji
20/09/2023

THE USE OF ALTERNATIVE PERFORMANCE MEASURES IN EVALUATION THE FINANCIAL PERFORMANCE OF INSURANCE COMPANIES IN THE REPUBLIC OF SERBIA

Svrha ovog rada je evaluacija finansijskih performansi osiguravajućih društava primenom alternativne finansijske metrike u kombinaciji s novčanim tokovima. Uzorak obuhvata 16 osiguravajućih društ

Više o publikaciji
20/09/2023

INFLUENCE OF CSR ACTIVITIES ON OPINIONS OF INSURANCE SERVICE USERS WHEN PURCHASING INSURANCE

Korporativna društvena odgovornost podrazumeva samostalno opredeljenje kompanije da svoje aktivnosti usmeri ka društvenom dobru u zajednici u kojoj posluje. Osiguravajuće kuće kao institucionalni

Više o publikaciji
20/09/2023

ANALYSIS OF VOLUNTARY PENSION FUNDS IN SERBIA IN 2022

Tema ovog rada je analiza rada dobrovoljnih penzijskih fondova u Srbiji u 2022. godini, pri čemu je akcenat na stopi prinosa. Uvođenje privatnih dobrovoljnih penzijskih fondova zajedno s državnim

Više o publikaciji
20/09/2023

HANDBOOK ON INSURANCE LAW AND PRACTICE

Autori: prof. dr Jasna Pak i prof. dr Ilija Babić Izdavač: Triglav osiguranje a.d.o. Godina: 2020. Obim: 375 strana Autori „Priručnika za osiguranje i pravo osiguranja“ poručuju da je k

Više o publikaciji
20/09/2023

JUDGMENT OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE IN THE CASE ORDE VAN VLAAMSE BALIES ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE v MINISTERRAAD

Pravno pitanje kojim se Evropski sud pravde bavio u predmetu C‑667/18 Orde van Vlaamse Balies, Ordre des barreaux francophones et germanophone v Ministerraad (presuda od 14. 5. 2020. godine) postavl

Više o publikaciji
18/08/2023

JUDGMENT OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE IN THE CASE JOHANNES EVERT ANTONIUS MASSAR v. DAS NEDERLANDSE RECHTSBIJSTAND VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ NV

Pravno pitanje kojim se Evropski sud Pravde bavio u predmetu C-460/14 Johannes Evert Antonius Massar v. DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV (presuda od 7. 4. 2016. godine) posta

Više o publikaciji
18/08/2023

HARMONIZATION OF THE SERBIAN BUSINESS LAW WITH THE EUROPEAN UNION LAW (2018) AND HARMONIZATION OF THE SERBIAN BUSINESS LAW WITH THE EUROPEAN UNION LAW (2019)

Urednik Zbornika: Prof. dr Vuk Radović Izdavač: Centar za izdavaštvo i informisanje Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Obim: 1157 strana Predmet ovog prikaza je sadržaj dva zbornika P

Više o publikaciji
18/08/2023

THE THIRTY-FIFTH MEETING OF THE KOPAONIK SCHOOL OF NATURAL LAW ‒ INSURANCE SECTOR

Nakon što su se susreti dve godine održavali putem onlajn veze, od 13. do 17. decembra 2022. godine u Hotelu „Grand“ na Kopaoniku održan je 35. jubilarni susret Kopaoničke škole prirodnog pra

Više o publikaciji
18/08/2023

CORPORATE INCOME TAX BURDEN OF MULTINATIONAL INSURANCE GROUPS: A CASE OF CROATIA, SERBIA AND SLOVENIA

Opterećenje porezom na dobitak može biti važan faktor prilikom donošenja odluke o investiranju. Multinacionalne kompanije značajnu pažnju posvećuju analizi poreskog opterećenja u državama u k

Više o publikaciji
18/08/2023

MULTIDIMENSIONAL NATURE OF RISKS IN CONTEXT OF WAR IN UKRAINE

Ovo istraživanje usredsređeno je na analizu međunarodnih posledica otežanog i onemogućenog izvoza polјoprivrednih proizvoda iz Ukrajine usled ratnih događaja u toj zemlјi, kao i drugih rizika

Više o publikaciji
18/08/2023

FACTORS AFFECTING DEVELOPMENT OF VOLUNTARY HEALTH INSURANCE IN THE REPUBLIC OF SERBIA

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje omogućava viši nivo zdravstvenih usluga korisnicima, kao i obezbeđenje zdravstvenih usluga koje sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja nema u svojoj ponudi. Jed

Više o publikaciji
06/04/2023

JUDGMENT OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE IN THE CASE WALTER ENDRESS v ALLIANZ LEBENSVERSICHERUNGS AG

Pravno pitanje kojim se Evropski sud pravde bavio u predmetu C-209/12 Walter Endress v Allianz Lebensversicherungs AG (presuda od 19. 12. 2013. godine) postavljeno je u vezi s pravom na otkaz (odust

Više o publikaciji
06/04/2023

LACK OF AWARENESS ABOUT CHRONIC DISEASE RISKS ADDING TO HEALTHCARE CRISIS

Istraživanje osiguravača „Alijanc“ pokazuje da nedostatak svesti o hroničnim bolestima rizikuje da dodatno produbi krizu u zdravstvu u Evropi. Izveštaj otkriva tri pomeranja stava o zdravlju

Više o publikaciji
06/04/2023

BRIEF OVERVIEW OF PARTICULAR ELEMENTS OF THE CAPITAL MARKET DEVELOPMENT STRATEGY (2021): ADJUSTMENT OF INSURANCE INDUSTRY TO EUROPEAN UNION STANDARDS

U poslednjem kvartalu 2021. godine usvojena je Strategija razvoja tržišta kapitala za period 2021–2026, kao i propratni akcioni plan, koji se tiče perioda od 2021. do 2023. godine. U ovom

Više o publikaciji
06/04/2023

2022 LEGAL DAYS IN BUDVA AND INSURANCE

Savezi udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske u junu 2022. godine organizovali su XXV jubilarne Budvanske pravničke dane. Konkurs za radove bio je raspisan na sledeće teme: (1) Novine u Pre

Više o publikaciji
06/04/2023

CLIMATE RISK MODELING POSSIBILITY WITH INDEXES

U radu se analizira mogućnost primene indeksa u cilju kvantifikovanja različitih klimatskih varijabli. Prikazana je metodologija izračunavanja i osnovne karakteristike najznačajnijih vremenskih

Više o publikaciji
06/04/2023

REGULATION OF INTERNAL RELATIONS IN BROKERAGE AND REPRESENTATION BUSINESS

Dobro je poznato da poslovanje posrednika i zastupnika osiguranja ima dva dela. Prvi je spoljni i tiče se rada sa osiguranicima, odnosno saradnje s društvom za osiguranje. Drugi deo je unutrašnj

Više o publikaciji
06/04/2023

SOME ISSUES OF MANDATORY INSURANCE OF PROPERTY SALES AND LEASE AGENTS

Autor razmatra delatnost posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti i obavezno osiguranje posrednika. Ta delatnost je prvi put uvedena u pravni sistem Republike Srbije putem Zakona o posredovanj

Više o publikaciji
08/01/2023

OVERVIEW OF CERTAIN PARTS OF THE COUNCIL REGULATION (EU) 22/879

Početkom juna 2022. godine, institucije Evropske unije usvojile su šesti paket sankcija prema Rusiji u kontekstu njenih vojnih aktivnosti u Ukrajini koje su otpočele tri meseca ranije. U pravnom

Više o publikaciji
08/01/2023

JUDGMENT OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE IN THE CASE “BUNDESVERBAND DER VERBRAUCHERZENTRALEN UND VERBRAUCHERVERBÄNDE eV“ v. “TC MEDICAL AIR AMBULANCE AGENCY GmbH“

Pravno pitanje kojim se Evropski sud pravde bavio u predmetu C-633/20 „Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV“ v. „TC Medical

Više o publikaciji
08/01/2023

HEALTHCARE SHORT OF HRK 800 MILLION FROM THE CIGARETTE TAX IN CROATIA

Prema radnoj verziji izmene i dopune hrvatskog Zakona o osnovnom zdravstvenom osiguranju (ZOZO), radi se na tome da se stabilizuje finansijska situacija i izbegne stvaranje novog duga od 200 miliona

Više o publikaciji
08/01/2023

INSURANCE OF BICYCLES AGAINST THEFT AND CYCLISTS AGAINST INJURY: WHAT SERVICES DO INSURERS OFFER CYCLISTS?

Povrede biciklista i krađe bicikala svakodnevna su pojava u životu biciklista širom sveta. Zato mnogi biciklisti razmišljaju o osiguranju od povrede za sebe, ali i osiguranju bicikla od kr

Više o publikaciji
08/01/2023

TWENTY-FIFTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE TITLED “LOSS CAUSE, COMPENSATION AND INSURANCE”

U periodu od 21. do 23. septembra 2022. godine, u Valjevu je održan XXV Međunarodni naučni skup „Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje“ u organizaciji Institutav za uporedno prav

Više o publikaciji
08/01/2023

THE POTENTIAL OF THE HEALTH INSURANCE SECTOR AS A KEY PLAYER IN THE POST-PANDEMIC ERA

Usred ekonomske krize i sve većeg siromaštva u svetu koji su posledica pandemije kovida 19, posedovanje polise zdravstvenog osiguranja može biti rešenje za stanovništvo da ima pristup standardn

Više o publikaciji
08/01/2023

INSURANCE IN THE SERBIAN CIVIL CODE FROM 1844 – CONTRIBUTION TO THE HISTORY OF LEGAL REGULATION OF INSURANCE CONTRACTS IN SERBIA

Uporednopravna i normativna analiza odredbi Srpskog građanskog zakonika iz 1844. godine (dalje u tekstu: SGZ) o ugovoru o osiguranju predstavlja predmet pažnje u ovom radu. Budući da se radi o sr

Više o publikaciji
08/01/2023

DEVELOPMENT OF MOTOR HULL INSURANCE IN SERBIA 2000–2020

Početak XXI veka ušao je u istoriju kao era automobila. Dotadašnji slogan „Automobil je luksuz“ promenjen je u sasvim novi slogan, „Automobil nije luksuz, već neophodno prevozno sredstvo

Više o publikaciji
31/08/2022

DIRECTIVE ON THE APPLICATION OF PATIENTS’ RIGHTS IN CROSS-BORDER HEALTHCARE

Od usvajanja Direktive 2011/24/EU Evropskog parlamenta i Saveta o primeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj nezi protekla je jedna decenija. Izazovi koji su proistekli iz usvajanja te

Više o publikaciji
31/08/2022

JUDGMENT OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE IN THE CASE “AAS BALTA” v. “UAB GRIFS AG”

Pravno pitanje kojim se Evropski sud bavio u predmetu C-803/18 „AAS Balta“ v. „UAB Grifs AG“ (presuda doneta 27. 2. 2020. godine) postavljeno je u kontekstu primene Uredbe 1215/2012 od 12. d

Više o publikaciji
31/08/2022

INSURERS APPEAL FOR BODYWORK REPAIR

Dok se svakodnevno izračunava šteta od inflacije građanima i privredi, osiguranja su već neko vreme suočena s inflacijom automobilskih šteta, pojavom koja zbog rastućih cena auto-delova delat

Više o publikaciji
31/08/2022

OUT ON A LIMB

Brojevi govore jasnim jezikom: samo osam procenata najviših menadžerskih pozicija kod vodećih nemačkih osiguranja pripada ženama. Ta branša naročito u Nemačkoj ostaje i dalje većinom u dome

Više o publikaciji
31/08/2022

SUPERVISORS’ USE OF KEY INDICATORS TO ASSESS INSURER CONDUCT

Izdavač: Internacionalna Asocijacija supervizora osiguranja Godina izdanja: jun 2022. godine Obim: 22. str. Internacionalna Asocijacija supervizora osiguranja (International Association of Insu

Više o publikaciji
31/08/2022

XX INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON “ACTUAL PROBLEMS OF INSURANCE MARKET DEVELOPMENT”

U organizaciji Udruženja aktuara Srbije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u hotelu „Izvor“ u Aranđelovcu od 9. do 12. juna 2022. godine održan je XX međunarodni simpozijum na te

Više o publikaciji
31/08/2022

ASSEMBLY OF THE COUNCIL OF THE GREEN CARD BUREAU IN BELGRADE

U Beogradu je od 1. do 3. juna održana Generalna skupština Saveta biroa sistema zelene karte. To je najvažniji godišnji skup sistema, a Udruženje osiguravača Srbije je kao organizator ugostilo

Više o publikaciji
31/08/2022

PHENOMENOLOGY OF INSURABLE INTEREST IN LIFE ASSURANCE

Subjektivni odnos prema nekom materijalnom ili nematerijalnom dobru pokretač je volje lica u traženju načina njegove zaštite. U ovom radu, analizira se institut interesa uopšte kroz filozofiju

Više o publikaciji
31/08/2022

REGULATING SOCIALLY-OWNED CAPITAL IN INSURANCE COMPANIES IN THE REPUBLIC OF SERBIA

Društveni kapital, kao specifičnost Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, opstao je u pojedinim društvima za osiguranje u Srbiji i u prvoj polovini dvadeset prvog veka. Posedovanje d

Više o publikaciji
31/08/2022

CREDIT CARD INSURANCE

U ovom radu prvo se ukratko razmatra pravna priroda i pravni okvir ugovora o kreditu i izdavanju kreditne kartice, njegovi određeni obavezni elementi i odnos tog ugovora i ugovora o osiguranju kori

Više o publikaciji
31/08/2022

AGRICULTURAL INSURANCE IN THE REPUBLIC SRPSKA

Objektivna potreba za osiguranjem poljoprivrede u Republici Srpskoj veoma je velika, pogotovo u uslovima sve izraženijih klimatskih promena. Na tržištu je sve veća konkurencija osiguravača, koj

Više o publikaciji
08/06/2022

OPINION OF THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE OF THE EUROPEAN UNION ON AMENDMENTS TO THE SOLVENCY II DIRECTIVE

U skladu sa članom 13. Ugovora o Evropskoj uniji, osnovni zadatak Ekonomskog i socijalnog komiteta (skraćeno: EKOSOK) jeste da pruža savetodavnu pomoć Evropskom parlamentu, Savetu i Komisiji. Ra

Više o publikaciji
08/06/2022

JUDGMENT OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE IN THE CASE B.G.Ż. LEASING SP. Z O.O. V DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ W WARSZAWIE

Pravno pitanje kojim se Evropski sud pravde bavio u predmetu C-224/11 B. G. Ż. Leasing sp. z o.o. v Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (presuda od 17. 1. 2013. godine) postavljeno je u kontekstu p

Više o publikaciji
08/06/2022

COURT PRACTICE

Selection: Ljiljana J. Lazarević Davidović, Law Graduate

Više o publikaciji
08/06/2022

FORENSIC EVALUATION IN THEORY AND PRACTICE OF MEDICAL LAW

Book Review:
FORENSIC EVALUATION IN THEORY AND PRACTICE OF MEDICAL LAW
Author: Hajrija Mujović, PhD
Publisher: Institute of Social Sciences, Belgrade
Published in: 2018
Volume: 309

Više o publikaciji
08/06/2022

INSURANCE AND LEGAL AND ECONOMIC ENVIRONMENT

U Šapcu, od 30. marta do 1. aprila 2022. godine, održano je 23. godišnje savetovanje Udruženja za pravo osiguranja Srbije i Udruženja osiguravača Srbije na temu „Osiguranje i pravno-ekonomsk

Više o publikaciji
08/06/2022

CONCENTRATION IN SERBIAN INSURANCE SECTOR: 2011–2020 CHANGES AND THEIR DECOMPOSITION

U radu se analizira koncentracija u sektoru osiguranja i uticaj strukture tržišta (rasporeda tržišnih udela) i broja osiguravajućih društava na stepen koncentracije (i konkurencije) u sektoru

Više o publikaciji
08/06/2022

IMPORTANCE OF DEFERRED INCOME TAX IN INSURANCE COMPANIES: CASE OF THE REPUBLIC OF SERBIA

Osiguravajuća društva u Republici Srbiji (RS) dužna su da izveštavaju o odloženom porezu na dobitak, u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom (MRS) 12 – Porezi na dobitak. Ona pr

Više o publikaciji
08/06/2022

POLITICAL AND ECONOMIC RISKS AND INSURANCE

Imajući u vidu pojačano uključivanje domena političkih rizika u različite propise i strategije, autor nastoji da bliže pojasni različite manifestacije te vrste rizika u oblastima poput osigur

Više o publikaciji
08/06/2022

OPERATIONS OF THE INSURANCE SECTOR IN THE REPUBLIC OF SERBIA IN THE CIRCUMSTANCES OF COVID-19 PANDEMIC

Svaka ekonomska ili zdravstvena kriza primorava osiguravajuća društva, zbog osetljivosti njihovih portfelja, na prilagođavanje poslovanja, prvenstveno u pogledu kvalitetnog upravljanja rizicima.

Više o publikaciji
28/01/2022

PROPOSED AMENDMENTS TO DIRECTIVE SOLVENCY II

U septembru 2021. godine Evropska komisija predložila je set izmena akata u oblasti osiguranja koji se odnose na Direktivu 2009/138/EZ, poznatiju pod nazivom „Solventnost II“. Direktiva predsta

Više o publikaciji
28/01/2022

LLOYD’S IS WORKING ON ITS HUMAN RESOURCES POTENTIAL

„Lojd“ je posvećen stvaranju inkluzivne i raznolike kulture koja privlači, razvija i zadržava najbolje talente. Njihov moto je da zajedničkim radom mogu stvoriti hrabriji svet. U 2020. godi

Više o publikaciji
28/01/2022

TIPS FOR SUPERVISING THE INSURANCE SALE

Dobar zastupnik osiguranja mora nadzirati prodaju, ili u fazi zaklјučivanja prodaje može očekivati probleme. Naime, zbog lošeg nadzora same prodaje često se dešava da se odlična prezentacija

Više o publikaciji
28/01/2022

MEDICAL RESEARCH INVOLVING HUMAN SUBJECTS ACCORDING TO THE DECLARATION OF HELSINKI

Authors: Dragica Živojinović, PhD and Nina Planojević, PhD
Published by: Institute of Law and Social Sciences at the Faculty of Law in Kragujevac
Year of publishing: 2015
Number of pages: 289

Više o publikaciji
28/01/2022

CONFERENCE REVIEW: THE FIFTH SERBIAN INSURANCE DAYS

OTVORENA VRATA ZA DALJI RAST I RAZVOJ DELATNOSTI OSIGURANJA U Aranđelovcu, od 24. do 26. novembra, pod sloganom „Tempora mutantur“ (Vremena se menjaju) održani su Peti susreti osiguravača Sr

Više o publikaciji
28/01/2022

24th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON CAUSING DAMAGES, DAMAGE COMPENSATION AND INSURANCE

U situaciji kada je zbog pandemije kovida 19, kao i primene sveobuhvatnih mera zaštite i predostrožnosti, veoma teško održati konferenciju, zahvaljujući entuzijazmu članova Organizacionog odbo

Više o publikaciji
28/01/2022

ANALYSIS OF MARKET CONCENTRATION IN THE INSURANCE SECTOR OF THE REPUBLIC OF SERBIA

Analiza i merenje nivoa koncentracije na tržištu osiguranja bitni su zato što omogućavaju sagledavanje trenutnog stanja na posmatranom tržištu, kao i sagledavanje promena koje bi mogle da se d

Više o publikaciji
28/01/2022

LIFE INSURANCE IN CIRCUMSTANCES OF COVID 19 PANDEMICS

Predmet istraživanja u članku jeste uticaj krize izazvane pandemijom kovida 19 na životna osiguranja. Na početku je istaknuta važnost životnih osiguranja za stanovništvo i privredu. Potom su

Više o publikaciji
28/01/2022

NEGATIVE INTEREST RATE AND THE POSSIBILITY OF TERMINATING LIFE INSURANCE CONTRACT DUE TO CHANGED CIRCUMSTANCES

Iako je trebalo da niske kamatne stope, posle svetske finansijske krize, proizvedu pozitivne efekte na privrednu aktivnost, takva politika ima i određene mane koje štetno utiču na finansijski sis

Više o publikaciji
28/01/2022

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS AN ELEMENT OF STRATEGY OF INSURANCE COMPANIES

Cilj ovog rada je da se analizira odnos između društveno odgovornog poslovanja (DOP) osiguravajućih društava i njihovog tržišnog učešća. Glavna ideja ovog istraživanja jeste da ukaže na t

Više o publikaciji
04/10/2021

COMING INTO EFFECT OF THE EUROPEAN COMMISSION DELEGATED REGULATION 2021/1256

Uredbom Evropske komisije 2021/1256 iz aprila 2021. godine izmenjeni su određeni aspekti Uredbe 2015/35 u pogledu uključivanja rizika održivosti u upravljanje društvima za osiguranje i reosigura

Više o publikaciji
04/10/2021

JUDGEMENT OF THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN UNION IN CASE CONTENT SERVICES LTD V BUNDESARBEITSKAMMER

Presuda Evropskog suda pravde u predmetu C-49/11, „Content Services“ Ltd v „Bundesarbeitskammer“ odnosi se na pitanje predugovornog informisanja prilikom zaključenja ugovora na daljinu, u k

Više o publikaciji
04/10/2021

WITH THE UNITED FORCES

U ovom prikazu tematizuje se kako se „pametnom kooperacijom“ razvijaju uspešno primenljivi modeli veštačke inteligencije koji služe kao podrška prilikom naknade štete osiguranicima. Kao pr

Više o publikaciji
04/10/2021

NEW HYDROGEN USE HELPS SOLVE CLIMATE CHANGE PROBLEM

Predviđa se da će programom dodele državnih potpora koje se promovišu širom sveta vodonik zadobiti vodeću ulogu u energetskoj tranziciji koja treba da snizi udeo uglјen-dioksida u atmosferi.

Više o publikaciji
04/10/2021

ZAVAROVALNO PRAVO (INSURANCE LAW)

Authors: Marko Pavliha, Jernej Veberič, Dejan Srše and Milan Gobec
Publisher: LEXPERA GV Založba, Ljubljana, 2021
Number of pages: 456 pages

Više o publikaciji
04/10/2021

INSURANCE MARKET RESPONSES TO CURRENT CHALLENGES

U organizaciji Udruženja aktuara Srbije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u hotelu „Izvor“ u Aranđelovcu od 17. do 20. juna 2021. godine održan je XIX Međunarodni simpozijum na

Više o publikaciji
04/10/2021

APPLICATION OF ARAS METHOD IN ASSESSING EFFICIENCY OF INSURANCE COMPANIES IN SERBIA

Problematika evaluacije efikasnosti osiguravajućih društava na bazi višekriterijumske analize vrlo je aktuelna, složena i značajna. Ona pruža osnovu za unapređenje efikasnosti poslovanja osig

Više o publikaciji
04/10/2021

NATURAL CATASTROPHE RISK MANAGEMENT

Osiguranje i reosiguranje svrstavaju se među ključne oblike finansijske zaštite od katastrofalnih događaja. U savremenom dobu sve veći značaj za procenu rizika od prirodnih katastrofa imaju pr

Više o publikaciji
04/10/2021

BASIC CHARACTERISTICS OF INSURANCE OF DESIGNER CLOTHES AND ACCESSORIES

Od prvobitne funkcije odeće kao zaštite njenog korisnika od vremenskih uslova i zadovoljenja normi društvenog ponašanja, s vremenom je određena odeća postala simbol političkog i društvenog s

Više o publikaciji
04/10/2021

UNDERWRITING PRINCIPLES AND TECHNICAL BASES OF CROP INSURANCE

Usevi – plodovi nalaze se na otvorenom polju u stalnom i neposrednom dodiru s nizom prirodnih faktora ili sila čije je delovanje teško ili nemoguće unapred predvideti. Zato su usevi – plodovi

Više o publikaciji
07/07/2021

PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ON DIGITAL GREEN CERTIFICATE (COVID-19) 2

Evropska komisija je ove godine predložila da se ustanovi okvir za izdavanje i prihvatanje sertifikata o vakcinisanju u sklopu posebnog elektronskog „zelenog sertifikata“, kao krovnog aspekta d

Više o publikaciji
07/07/2021

REVIEW OF THE JUDGMENT OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE IN THE CASE: FUNDO DE GARANTIA AUTOMÓVEL V ALINA ANTÓNIA DESTAPADO PÃO MOLE JULIANA, CRISTIANA MICAELA CAETANO JULIANA

Presuda Evropskog suda pravde (ESP) od 4. 9. 2018. godine u predmetu: C-80/17, Fundo de Garantia Automóvel v Alina Antónia Destapado Pão Mole Juliana, Cristiana Micaela Caetano Juliana odnosi se

Više o publikaciji
07/07/2021

HEAVY COLLISION, LIGHT LANDING

Ono što zvuči kao daleka budućnost u pogledu osiguranja automobila od auto-odgovornosti u Nemačkoj uveliko postaje realnost. Proces od prijave štete preko provere do njenog regulisanja danas je

Više o publikaciji
07/07/2021

BEING VACCINATED AGAINST COVID 19 DOES NOT AFFECT PAYMENTS UNDER LIFE INSURANCE IN CASE OF DEATH

U ovom tekstu biće prikazan članak autorke Beatris Dupoj, objavljen u Asošijeted Presu, koji se bavi proverom činjenica u domenu opsega životnog osiguranja u slučaju smrtnog ishoda nakon prima

Više o publikaciji
07/07/2021

INSURANCE AND ENTREPRENEURSHIP: A THEORETICAL AND EMPIRICAL ANALYSIS OF INTERDEPENDENCE

PRIKAZ KNJIGE OSIGURANJE I PREDUZETNIŠTVO: TEORIJSKA I EMPIRIJSKA ANALIZA MEĐUZAVISNOSTI Autor: prof. dr Vladimir Njegomir Izdavač: Tectus Obim: 302 str. Monografija Insurance and Entrepr

Više o publikaciji
07/07/2021

MODERN TECHNOLOGIES, NEW AND TRADITIONAL RISKS IN INSURANCE

U Šapcu, od 23. do 25. aprila, održano je 22. godišnje savetovanje Udruženja za pravo osiguranja Srbije čiji je suorganizator bilo Udruženje osiguravača Srbije. Tema ovogodišnjeg naučnog sk

Više o publikaciji
07/07/2021

ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF INSURANCE COMPANIES BY LINES OF INSURANCE IN SERBIA USING THE COCOSO METHOD

U poslednje vreme, kao što je poznato, sve se više ocenjuje efikasnost (performanse) osiguravajućih kompanija na bazi višekriterijumske analize. Imajući to u vidu, u ovom radu analiziramo efika

Više o publikaciji
07/07/2021

PARTIAL INTERNAL MODEL UNDER THE SOLVENCY II FOR THE LIFE INSURANCE LAPSE RISK

Neizvesnost u pogledu realizacije očekivane stope prekida ugovora životnog osiguranja utiče na rizik od nepreciznog određivanja kapitalnog zahteva za solventnost, iznos minimalnog kapitalnog zah

Više o publikaciji
07/07/2021

INTERNAL FRAUD COMMITTED BY EMPLOYEES IN INSURANCE SECTOR

Ovaj rad ima za cilj da prikaže koji su to faktori koji utiču na prevaru od strane zaposlenih u osiguranju, pre svega od onih što su identifikovani kao lideri. Naime, dobro upоznаvаnjе lični

Više o publikaciji
01/04/2021

DIRECTIVE 2001/20/EC RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF GOOD CLINICAL PRACTICE IN THE CONDUCT OF CLINICAL TRIALS ON MEDICINAL PRODUCTS FOR HUMAN USE

Direktiva 2001/20/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 4. aprila 2001. godine o usklađivanju zakonodavstava i drugih propisa država članica koji se odnose na izvršavanje dobre kliničke prakse pr

Više o publikaciji
01/04/2021

THE EU COMMISSION WELCOMES THE POLITICAL AGREEMENT ON A RECOVERY AND RESILIENCE FACILITY

Nakon privremenog odlaganja zbog nesaglasnosti mađarske i poljske vlade, kao i neophodnosti usaglašavanja različitih nivoa vlasti i njihovih procedura, u drugoj polovini decembra 2020. godine usv

Više o publikaciji
01/04/2021

HOW TO ACHIEVE A BRILLIANT CAREER IN INSURANCE?

Kvalifikacije potrebne za karijeru iz snova samo su pola uspeha, te treba da znate i koje veštine, pored vaših kvalifikacija, poslodavci traže. Poslodavci žele da kandidat pokaže meke veštine

Više o publikaciji
01/04/2021

DEVELOPMENT OF VOLUNTARY PENSION FUNDS IN SERBIA

Authors: Ivan D. Radojković, PhD and Boban Gajić, MAEcon.
Publisher: Lambert Academic Publishing, Year of Publishing
Pages: 46 pages

Više o publikaciji
01/04/2021

ISSUES OF RISK MARGIN COMPUTATION UNDER SOLVENCY II REGULATORY REGIME

Predmet rada su problemi obračuna riziko-margine kao elementa tehničkih rezervi osiguravača u regulatornom okviru Solventnost II. Usled nedostataka propisane metode troškova kapitala, u kombina

Više o publikaciji
01/04/2021

IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC ON THE INSURANCE INDUSTRY

U ovom radu autor analizira uticaj pandemije kovida 19 na unutrašnje i spoljne aspekte organizacije osiguravača, a pogotovo na uslove osiguranja. U uvodom delu daju se opšte napomene o uticaju p

Više o publikaciji
01/04/2021

COVID-19 PANDEMIC: HEALTH RISKS AND FAR- FETCHING ADVERSE EFFECTS ON ECONOMIC AND OTHER TRENDS

Od prvog kvartala 2020. godine različiti nivoi vlasti u svim delovima sveta, uključujući i Srbiju, nastoje da upotrebom restriktivnih i drugih mera utiču na obuzdavanje širenja pandemije kovid

Više o publikaciji
10/02/2021

RECOMMENDATION OF THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION ON A COORDINATED APPROACH TO THE RESTRICTION OF FREE MOVEMENT IN RESPONSE TO THE COVID-19 PANDEMIC

Unutrašnje tržište Evropske unije, kao i privilegije evropskih državljana, proističu iz takozvane „četiri slobode“ koje se odnose na neometano kretanje radnika, robe, kapitala i usluga unu

Više o publikaciji
10/02/2021

KAKO OSIGURATI PROFESIONALNE NOMADE?

Nomadski profesionalci, hronični putnici ili slučajni turisti, tek postoje ljudi koji uživaju da stalno budu u pokretu. Ali šta brine ove lutalice? Putovanje je greška koja s vremena na vreme u

Više o publikaciji
10/02/2021

DA LI SE PANDEMIJE MOGU OSIGURATI?

Veličina i uticaj pandemije kovida 19 na preduzeća, bez obzira na njihovu veličinu ili lokaciju, ne mogu se potceniti. Masovna zatvaranja zbog ograničenja zaključavanja poslala su udarne talase

Više o publikaciji
10/02/2021

PATIENT AS A CLAIMANT IN CIVIL LAW AND HIS CONTRIBUTORY NEGLIGENCE

Prikaz knjige: PACIJENT KAO OŠTEĆENI U GRAĐANSKOM PRAVU I NJEGOVA SUKRIVICA Autor: Dr Marta Ž. Sjeničić Izdavač: Centar za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka u Beogradu, 2

Više o publikaciji
10/02/2021

FOURTH SERBIAN DAYS ONLINE CONFERENCE

Onlajn konferencija Četvrti srpski dani osiguranja u organizaciji Udruženja osiguravača Srbije (UOS), održana 26. novembra pod simboličnim nazivom „Prijatelji kako ste“, okupila je ugledne

Više o publikaciji
10/02/2021

PERSONAL INTERVIEW WITH CLIENTS IN INSURANCE AGENCY AND BROKERAGE

U ovom članku je istražen neposredni, lični razgovor kao najznačajniji vid opštenja sa strankom u posredovanju i zastupanju u osiguranju, odnosno u osiguravajućoj delatnosti u celini. Najpre s

Više o publikaciji
10/02/2021

MEETING LIBERALIZATION OF MOTOR LIABILITY INSURANCE PREMIUM IN SERBIA

Slobodno utvrđivanje tarifa osiguranja od auto-odgovornosti (AO) dovodi do toga da se premija utvrđuje individualno, prema stepenu rizičnosti osiguranika, odnosno ponašanja u prethodnom periodu.

Više o publikaciji
10/02/2021

FOREIGN EXPERIENCE IN AGRICULTURAL INSURANCE

Cilj rada je prikaz karakteristika osiguranja poljoprivrede na globalnom nivou. Osiguranje poljoprivrede najčešće se posmatra, u užem smislu, kao osiguranje biljne proizvodnje i osiguranje živo

Više o publikaciji
12/12/2020

TEMPORARY EUROPEAN FRAMEWORK FOR STATE SUPPORT IN THE OUTBREAK OF COVID-19

Naporedo sa zatvaranjem većeg dela evropskog kontinenta u martu 2020. godine usled rastućeg broja zaraženih kovidom 19, evropske institucije organizovale su seriju sastanaka kako bi utvrdile nač

Više o publikaciji
12/12/2020

JAPANESE DISCIPLINE IN EMERGENCY SITUATIONS

Autor ovog članka dr Köksal Sahin 15 godina se bavi japanskim pravom i nemačko-japanskim poslovnim odnosima. Član je jedne istraživačke zajednice za pravo osiguranja u Japanu i nemački partne

Više o publikaciji
12/12/2020

FUNDAMENTALS OF BANKRUPTCY LAW

Author: Professor Vuk Radović, PhD
Publisher: Publishing and Information Centre of the Faculty of Law, University of Belgrade
Year of publication: 2018
Number of pages: 270 pages

Više o publikaciji
12/12/2020

MODERN ASPECTS OF THE LEGAL AND REGULATORY INSURANCE CONCEPT

U Šapcu, od 25. do 27. septembra održano je 21. godišnje savetovanje Udruženja za pravo osiguranja Srbije i Udruženja osiguravača Srbije pod nazivom „Moderni aspekti zakonskog i regulatornog

Više o publikaciji
12/12/2020

LEGAL POSITION OF A NOTARY PUBLIC AND SPECIFIC FEATURES OF HIS PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE

Pravni položaj javnog beležnika i vrste usluga koje pruža presudno utiču na kompleksnost njegove odgovornosti, koja proizlazi iz obavljanja zakonom propisanih poslova. Radnje na zaštiti i ostv

Više o publikaciji
12/12/2020

TWO ISSUES CONCERNING INSURANCE-BASED INVESTMENT PRODUCTS, IN RETROSPECT

Predmet ovog članka su investicione usluge osiguranja, tačnije dva ključna (pravna) pitanja koja se mogu postaviti u vezi s ovom vrstom osiguranja. Prvo pitanje je o pravnoj prirodi takvih osigu

Više o publikaciji
12/12/2020

NECESSITY OF CLOSER INTERNATIONAL COOPERATION OF VARIOUS INSTITUTIONS IN FIGHTING AGAINST INSURANCE FRAUD

U ovom radu biće analizirano nekoliko primera prevara u domenu osiguranja života i osiguranja od nesrećnog slučaja (nezgode). Slučajevi koji su predmet članka prema ozbiljnosti počinjenog kr

Više o publikaciji
12/12/2020

ON ORIGINATION AND COOPERATION OF THE INSURANCE LAW ASSOCIATION OF SERBIA WITH DUNAV INSURANCE COMPANY

Da bismo shvatili nastanak i razvoj saradnje Udruženja za pravo osiguranja Srbije i Kompanije „Dunav osiguranje“, neophodno je čitaoce ukratko upoznati s poreklom institucije strukovnog udruž

Više o publikaciji
12/12/2020

SUPER SIGNAL SURGE

Ove godine očekuje se intenzivnije korišćenje moćnih 5G pametnih tehničkih uređaja, koji će u pouzdanosti, inovativnosti i brzini prenosa podataka prevazići 4G mrežu, te omogućiti brže pr

Više o publikaciji
28/06/2020

CONSTRUCTION OF c-CREDIBILITY MEASURE AND APPLICATION IN INSURANCE

Teorija kredibiliteta pruža alat za modeliranje različitih pojava u osiguranju. Promene životnih okolnosti kao što je pandemija i posledice što ih ona nosi same po sebi traže prilagođavanje s

Više o publikaciji
28/06/2020

MARKETING OF INSURANCE BROKERAGE AND AGENCY

Prеdmеt istrаživаnjа оvоg člаnkа јеste mаrkеting pоsrеdоvаnjа i zаstupаnjа u оsigurаnju kао оblаst dugо zаnеmаrivаnа i u rаzviјеnim zеmlјаmа. Kоd nаs sе

Više o publikaciji
28/06/2020

CORPORATE ETHICS IN THE AGE OF CORONAVIRUS

Dugotrajnu i iscrpljujuću tranziciju kroz koju prolazi privreda stanovništvo doživljava kao egzistencijalnu pretnju i krizu koja predugo traje. U periodu kada je stanovništvo osiromašilo, kada

Više o publikaciji
28/06/2020

THE THIRD SERBIAN INSURANCE DAYS HELD IN ARANĐELOVAC

Pod nazivom „Pogled na prošlost, sadašnjost i budućnost osiguranja u Srbiji“, u Aranđelovcu su 28. i 29. novembra 2019. održani Treći srpski dani osiguranja. Učesnike ovog velikog međuna

Više o publikaciji
28/06/2020

MARITIME LAW

PRIKAZ KNJIGE : POMORSKO PRAVO Autori: Borislav Ivošević i Časlav Pejović Izdavač: Pravni fakultet Union u Beogradu, 2019. godine Obim: 902 str. Knjiga Borislava Ivoševića, profesora e

Više o publikaciji
28/06/2020

EUROPEAN CONVENTION ON COMPULSORY INSURANCE AGAINST CIVIL LIABILITY IN RESPECT OF MOTOR VEHICLES AND EUROPEAN UNION LAW

U septembru 2019. godine navršilo se pet decenija od stupanja na snagu Evropske konvencije o obaveznom osiguranju od građanske odgovornosti iz upotrebe motornog vozila. Ona je poslužila nadležn

Više o publikaciji
28/06/2020

LLOYD’S PREDICTS LOSS OF 107 BILLION DOLLARS FOR (INSURANCE) INDUSTRY IN 2020 DUE TO PANDEMIC OF KOVID 19

Pandemija koronavirusa (ili možda njen prvi talas) u trenutku sastavljanja ovog prikaza na evropskom kontinentu postepeno jenjava, nakon što je samo u toku marta i aprila 2020. godine odnela deset

Više o publikaciji
28/06/2020

CORONAVIRUS AND INSURANCE

Pojava koronavirusa mnoge je zatekla nespremne, među njima i osiguravače i bankare. Niko se zapravo nije snašao. Prve reakcije bile su različite. Od toga da je rizik od koronavirusa pokriven ugo

Više o publikaciji
01/04/2020

THE IMPLEMENTATION OF LAW ON PROVISION OF TOURIST SERVICES – WHAT IS NEW FOR THE PROVIDER OF PACKAGE TOUR ARRANGEMENT SERVICE – ARRANGEMENT AND RELATED TRAVEL ARRANGEMENTS

U svom članku autor je pažnju posvetio Direktivi (EU) 2015/3202 o paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, kojom je van snage stavljena Direktiva 90/314/EEZ. Članak predstavlja dubinsk

Više o publikaciji
01/04/2020

DISABILITY INSURANCE - PROVIDING ACCESS

Usvajanjem Zakona o ravnopravnosti, osiguravajućim kućama zabranjeno je da pri utvrđivanju premije za osiguranika sa invaliditetom uzimaju u obzir faktore koji na rizik ne utiču neposredno. S dr

Više o publikaciji
01/04/2020

AIRPLANES ARE THE SAFEST MEANS OF TRANSPORT FOR BOTH PASSENGERS AND INSURERS

Uprkos rekordnom broju od preko četiri milijarde avionskih putnika širom sveta u 2019. godini, statistika pokazuje da avio-letovi nikad nisu bili bezbedniji. To su podaci iz izveštaja „Avio-riz

Više o publikaciji
01/04/2020

HARMONISATION OF SERBIA’S BUSINESS LAW WITH THE EUROPEAN UNION LAW (2016) AND HARMONISATION OF SERBIA’S BUSINESS LAW WITH THE EUROPEAN UNION LAW (2017)

Urеdnik: Prоf. dr Vuk Rаdоvić Izdаvаč: Cеntаr zа izdаvаštvо i infоrmisаnjе Prаvnоg fаkultеtа Univеrzitеtа u Bеоgrаdu Оbim: 9

Više o publikaciji
01/04/2020

THIRTY-SECOND MEETING OF KOPAONIK SCHOOL OF NATURAL LAW - INSURANCE SECTION

Trideset drugi susret Kоpаоničke škоle prirоdnоg prаvа оrgаnizоvаn je na Kopaoniku u Hotelu „Grand“ od 13. dо 17. dеcеmbrа 2019. gоdinе, okupivši brojne eminentne domaće i

Više o publikaciji
01/04/2020

ADJUSTMENT OF MORTALITY TABLES BY LIMITED FLUCTUATION METHOD

Teorija kredibiliteta pruža alat za bavljenje slučajnim promenljivama koje se koriste za predviđanje buduć ih događaja. Procedura kredibiliteta koristi se da se poboljša procena statističkih

Više o publikaciji
01/04/2020

TWO CURRENT FORMS OF MANDATORY PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE IN THE REPUBLIC OF SERBIA

U radu su osvetljena dva aktuelna oblika obaveznog osiguranja od profesionalne odgovornosti u Srbiji. Otuda, rad ima dva dela i zaključak. U prvom delu razmotreni su oblik kratkoročnog obaveznog o

Više o publikaciji
01/04/2020

CLIMATE CHANGE: AGGRAVATED RISKS AND NECESSITY TO ADJUST

U ovom radu biće analizirana povezanost manifestovanja klimatskih promena i potrebe za razvojem različitih aspekata osiguranja. Da su klimatske promene nešto što je već oblast interesovanja, pa

Više o publikaciji
30/01/2020

“LLOYD” TRAINS MORE WOMEN FOR EXECUTIVES

Osiguravač „Lojd“ raspisao je u oktobru konkurs za šestomesečnu obuku za zaposlene žene koje žele da napreduju i zauzmu rukovodeće funkcije u toj firmi. Opis buduće liderke je: 1. Kandid

Više o publikaciji
30/01/2020

FINANCIAL CRIME

Knjiga pred nama deo je naučnoistraživačkog projekta „Srpsko i evropsko pravo ‒ upoređivanje i usaglašavanje“, koji je finansiralo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Repu

Više o publikaciji
30/01/2020

22ND INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON CAUSING DAMAGES, DAMAGE COMPENSATION AND INSURANCE

Od 12. do 14. septembra u hotelu „Omni“ u Valjevu održan je XXII Međunarodni naučni skup na temu „Prouzrokovanje šteta, naknada šteta i osiguranje“. Skup su organizovali Udruženje za o

Više o publikaciji
30/01/2020

SOME ISSUES REGARDING REFORM OF THE ENGLISH MARINE INSURANCE FROM 2015

U članku se autor bavi promjenama izvršenim u engleskom Zakonu o pomorskom osiguranju iz 1906. godine, kao i Zakonom o osiguranju iz 2015. godine, to jest napuštanjem načela maksimalne dobre vje

Više o publikaciji
30/01/2020

CONSTRUING THE TERM “STANDARD RISKS” WITH REGARD TO THE OBLIGATION OF THE WAREHOUSE KEEPER AND FREIGHT FORWARDER TO EFFECT THE INSURANCE CONTRACT IN THE REPUBLIC OF SERBIA

Iako je trebalo da Zakon o obligacionim odnosima svojim načelima i odredbama otkloni svaku sumnju u izvesnost u pravima i obavezama ugovornih strana u pravnim poslovima koji su njime regulisani, s

Više o publikaciji
30/01/2020

TYPES OF COMPULSORY INSURANCE IN SERBIA IN 2019

U Srbiјi је оsigurаnjе uglаvnоm dоbrоvоlјnо, а zаkоnоm sе mоžе ustаnоviti оbаvеznо оsigurаnjе оd rizikа kојi ugrоžаvајu trеćа licа, kao i оd rizikа kојi

Više o publikaciji
20/12/2019

DECISION OF EUROPEAN COURT OF JUSTICE OF 31. 5. 2018.
IN CASE C-542/16 LÄNSFÖRSÄKRINGAR SAK FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG V DÖDSBOET EFTER INGVAR MATTSSON AND LÄNSFÖRSÄKRINGAR SAK FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG

Odluka Evropskog suda pravde koja je predmet ovog prikaza odnosi se na pojam posredovanja u osiguranju, odnosno na domašaj primene dve Direktive koje regulišu obaveze savetovanja prilikom zaključ

Više o publikaciji
20/12/2019

ALL IN ONE MEDICAL RECORD

Zakon o zdravstvenoj zaštiti – „eHealth 2.0“ koji je najavljen za ovu godinu obavezuje sistem zakonskog zdravstvenog osiguranja da svojim osiguranicima do kraja 2021. ponudi digitalni zdravst

Više o publikaciji
20/12/2019

MODERN ORGANISATION AND MANAGEMENT OF INSURANCE COMPANIES

Аutоri: prоf. dr Žеlјko Vојinоvić, prоf. dr Zоrаn Kаlinić, dr Blаžеnkа Piukоvić Babičkоvić Izdаvаč: Nеzаvisni univеrzitеt Bаnjа Lukа, 2019. Оbim: 360 str. Nеz

Više o publikaciji
20/12/2019

THE 17TH INTERNATIONAL INSURANCE SYMPOSIUM

Sedamnaesti po redu Međunarodni simpozijum o osiguranju održan je u hotelu „Mona“ na Zlatiboru u periodu od 16. do 19. maja, u organizaciji Udruženja aktuara Srbije i Ekonomskog fakulteta Uni

Više o publikaciji
20/12/2019

INSURANCE AT TWENTY-EIGHT CONFERENCE OF BUSINESS LAWYERS ASSOCIATION OF SERBIA

Udružеnjе prаvnikа u privrеdi Srbiје i čаsоpis tоg udružеnjа Prаvо i privrеdа оrgаnizоvаli su dvаdеsеt оsmi susrеt prаvnikа nа Zlаtibоru od 27. do 29. mаја 2019.

Više o publikaciji
20/12/2019

CHALLENGES IN APPLICATION OF MACHINE LEARNING IN INSURANCE INDUSTRY

Internet, inteligentni uređaji, Blockchain tehnologija, softverski roboti i razni aspekti veštačke inteligencije, kao što je mašinsko učenje, vrlo često se pominju u savremenoj literaturi kao

Više o publikaciji
20/12/2019

KNOWLEDGE MANAGEMENT IN INSURANCE COMPANIES

Savremeno poslovanje nameće potrebu da se organizaciono znanje kontinuirano unapređuje i uvećava, pa je potrebno uspostaviti formalne mehanizme i alat, koji bi ovaj proces olakšali i učinili ef

Više o publikaciji
17/07/2019

DIRECTIVE 2006/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 12 DECEMBER 2006 ON THE TERM OF PROTECTION OF COPYRIGHT AND CERTAIN RELATED RIGHTS (CONSOLIDATED VERSION)

1. Direktiva Veća 93/98/EEZ od 29. oktobra 1993. o usklađivanju trajanja zaštite autorskog prava i određenih srodnih prava znatno je izmenjena, pa je bilo potrebno

Više o publikaciji
17/07/2019

APPLICATION INTERROGATION

Ljudi koji žele da osiguraju svoju nepokretnost nisu uvek u mogućnosti da pruže odgovore na tehnička pitanja u vezi s njom. Štaviše, određena pitanja zbunjuju kl

Više o publikaciji
17/07/2019

ON PRESENTATION PLATE – MOST COMMON MISTAKES IN THE POWER POINT PRESENTATION IN INSURANCE INDUSTRY

Prema jednoj aktuelnoj anketi, gotovo trećina (32,6%) vodećih menadžera iz nemačke branše finansija i osiguranja smatra da postoje nedostaci u oblikovanju Power Point prezentacija njihovih saradn

Više o publikaciji
17/07/2019

INSURANCE OF CROP PRODUCTION

Iz štаmpе је nеdаvnо izаšlа knjigа – mоnоgrаfiја Brunа Тоskаnа Оsigurаnjе bilјnе prоizvоdnjе. U njој su, kаkо stојi u pоdnаslоv

Više o publikaciji
17/07/2019

INSURANCE LAW AND PRACTICE – CURRENT ISSUES AND FUTURE CHALLENGES

Na Paliću je od 12. do 14. aprila ove godine održano Dvadeseto godišnje savetovanje Udruženja za pravo osiguranja Srbije i Udruženja osiguravača Srbije na temu

Više o publikaciji
17/07/2019

ANALYSIS OF INSURANCE INDUSTRY CARMEL INDICATORS IN REPUBLIC OF SERBIA

Iako sektor osiguranja u Republici Srbiji u poslednjih nekoliko godina beleži tendenciju rasta (kada su u pitanju osnovni parametri poput ukupne premije, tehničkih i

Više o publikaciji
17/07/2019

RISK ASSESSMENT METHODOLOGY IN CROP INSURANCE

Poljoprivredna proizvodnja u stalnom je i neposrednom dodiru s nizom prirodnih faktora ili sila čije je ponašanje teško ili nemoguće predvideti. Bilјnа prоizvоd

Više o publikaciji
19/04/2019

ARTIFICIAL INTELLIGENCE – HIDDEN RISKS

Veštačka inteligencija (VI) mogla bi imati neočekivane posledice i pokrenuti zanimljiva pitanja kada je reč o osiguranju od odgovornosti, te verovatno promeniti pri

Više o publikaciji
19/04/2019

AMENDMENTS TO DIRECTIVE ON MOTOR VEHICLES: SHORT OVERVIEW

Nakon više godina komunikacije s akterima poput Međunarodne automobilske federacije i drugih zainteresovanih organizacija, prošle godine Evropska komisija objavila j

Više o publikaciji
19/04/2019

RISK MANAGEMENT IN INSURANCE AND REINSURANCE

Prikaz knjige UPRAVLJANJE RIZICIMA U OSIGURANJU I REOSIGURANJU Autor: prof. dr Vladimir Njegomir Izdavač: Tectus d. o. o, Zagreb, 2018. Obim: 551 str.

Više o publikaciji
19/04/2019

INSURANCE AT THE 31ST CONFERENCE OF THE KOPAONIK SCHOOL OF NATURAL LAW

Kоpаоničkа škоlа prirоdnоg prаvа оrgаnizоvаlа је rеdоvаn intеrnаciоnаlni skup prаvnikа nа Kоpаоniku оd 13. dо 17. dеcеmbrа 2018. g

Više o publikaciji
19/04/2019

REVIEW OF THE ARTICLE ON “NEED TO IMPROVE SERBIAN INSURANCE REGULATORY FRAMEWORK BY ADOPTING INSURANCE CONTRACT LAW”

U broju 2/2018 časopisa „Tokovi osiguranja“ (str. 7–18), objavljen je, kategorisan od urednika, kao naučni rad, članak dr Nataše Petrović Tomić, vanredne pr

Više o publikaciji
19/04/2019

POSITIVE LEGAL ASPECTS OF COMPULSORY INSURANCE OF BANKRUPTCY MANAGERS AND ATTORNEYS IN SERBIAN INSURANCE LAW

U rаdu se rаzmаtrа dео zаkоnоdаvnih rеfоrmi u оblаsti prаvоsuđа, i tо u dvа zаkоnа. U Zаkоnu о stеčајu iz 2009. gоdinе i u Zаkоnu о

Više o publikaciji
06/02/2019

PARTICULAR INSURANCE FEATURES OF MOBILE ELECTRONIC DEVICES

Prelaskom sa analogne na digitalne informatičke tehnologije došlo je do povećanja elektronsko-komunikacionih mogućnosti, pogotovo posle postepene, a kasnije sve raširenije primene interneta, i to

Više o publikaciji
06/02/2019

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TERMS AND CONDITIONS FOR MOTOR HULL INSURANCE OFFERED BY THE INSURERS OPERATING ON THE MARKET OF THE REPUBLIC OF SERBIA

Auto-kasko osiguranje obuhvata osiguranje svih vrsta kopnenih motornih  vozila standardne izrade, kao i osiguranje priključnih, specijalnih i radnih vozila koja je proizvođač namenio za eksploatac

Više o publikaciji
06/02/2019

KIDNAP, RANSOM AND EXTORTION INSURANCE IN SERBIAN INSURANCE MARKET

Nakon otmice radnika ambasade Srbije u Libiji, naročito je aktuelizovana  tema otmice lica, traženje otkupa ili iznude, do čega dolazi u kriznim područjima širom sveta. Posebno pitanje je šta s

Više o publikaciji
06/02/2019

DAMAGE, COMPENSATION AND INSURANCE LIABILITY

PRIKAZ SAVETOVANJA XXI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP – VALJEVO 2018 ODGOVORNOST ZA ŠTETU, NAKNADA ŠTETE I OSIGURANJE U hotelu OMNI u Valјevu, od 20. do 22. septembra održan je XXI međunarodni

Više o publikaciji
06/02/2019

FACEBOOK, DATA PROTECTION AND COURT PRACTICE

PRIKAZ KNJIGE : FEJSBUK, ZAŠTITA PODATAKA I SUDSKA PRAKSA Autori: dr Andrej Diligenski i dr Dragan Prlja Izdavač: Institut za uporedno pravo u Beogradu, 2018. godine U uvodnom delu knjige autor

Više o publikaciji
06/02/2019

NORTHERN IRELAND „PROTECTIVE MECHANISM” – EUROPEAN INSURANCE POLICY FOR BREGZIT

U okviru mukotrpnog procesa povlačenja iz Evropske unije, Ujedinjeno Kraljevstvo je u prethodnim godinama moralo da se izjasni i obaveže u pogledu više prioritetnih pitanja u nastojanju da izbegne

Više o publikaciji
06/02/2019

FROM MAN TO MAN

Digitalizacija menja ceo svet, pa tako i osiguranje. Agenti osiguranja u naše doba moraju uspešno povezivati analogne i digitalne aspekte. Klijentu više nisu potrebne osnovne informacije o usluzi

Više o publikaciji
06/02/2019

BEAUTY FRAUD – NO PAIN, NO GAIN

U veku instagram obrva i „daklip“ selfi ja, delatnost lepote cveta. Dok većina posetilaca solarijuma, kozmetičkih i frizerskih salona želi da se ulepša, ima i onih što u ovim tretmanima vide

Više o publikaciji
21/12/2018

IMPORTANCE OF INSURANCE HISTORY

The insurance history explores the emergence and development of insurance industry and the nature of its philosophical, economic, social and legalist predecessors. Moreover, it has been employed both in methods of historical and of insurance science. Insurance science is multidisciplinary (it consists of law, mathematics, insurance economics, etc.). The studying of history of insurance allows for the correct understanding of specific connections through longer periods. This can help avoid repeating the same mistakes. One should note that the entire insurance industry, including the contemporary period, is extremely historically oriented. No single risk-adjusted premium, and consequently, the formation of reserves can be determined without a careful analysis of claims history. Likewise, the customer protection laws arise from “learned historical homework”. The research material is practically unlimited, in chronological and professional terms. Although the classic insurance theory is based on the legacy of ideas of Enlightenment (17th and /or 18th Century), the earliest traces of insurance history go back to 1800 BC (Hamurab’s Code).

Key words: insurance, Hamurab’s Code, risk carriers, gilds, monasteries, interest groups, marine risk insurance, social security, trade-guilds.
<

Više o publikaciji
21/12/2018

CONTRACT ON INSURANCE FOR THE ACCOUNT OF THIRD PARTIES OR FOR WHOM IT MAY CONCERN

Ugоvаrаnjе оsigurаnjа u kоrist drugоg licа, а nе u korist ugоvаrаčа оsigurаnjа, izuzеtаk је оd оpštеg prаvilа dа ugоvоr imа dејstv

Više o publikaciji
21/12/2018

COMPARATIVE ANALYSIS OF SPECIAL TERMS AND CONDITIONS FOR ANIMAL INSURANCE IN THE AGRICULTURE INSURANCE MARKET IN SERBIA

Osiguranje životinja odnosno osiguranje stoke nedovoljno je razvijeno u Srbiji. I prema najnovijim objavljenim podacima, u našoj zemlji se zaključuje izuzetno mali

Više o publikaciji
21/12/2018

REGULATORY CHALLENGES OF ROBOTICS AND INSURANCE AGAINST DAMAGE CAUSED BY ROBOTS

S unapređenjem robota i njihovim uvođenjem u primenu, pravo robotike koje tek treba da se izgradi i formira kao posebna pravna nauka de lege ferrenda mora pružiti

Više o publikaciji
21/12/2018

THE SIXTEENTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ”NEW CHALLENGES ON INSURANCE MARKET”

Od 17. do 20. maja u hotelu „Izvor“ u Aranđelovcu održan je XVI Međunarodni simpozijum na temu „Novi izazovi na tržištu osiguranja“. Organizatori Simpozi

Više o publikaciji
21/12/2018

CHALLENGES, NEW TECHNOLOGIES AND CORPORATE GOVERNANCE IN LAW AND PRACTICE

Na Paliću, od 20. do 22. aprila, održano je 19. godišnje savetovanje Udruženja za pravo osiguranja, organizovano u saradnji sa Udruženjem osiguravača Srbije. Te

Više o publikaciji
21/12/2018

PROTECTION OF INSURANCE SERVICE CONSUMERS

BOOK REVIEW:
PROTECTION OF INSURANCE SERVICE CONSUMERS
Author: Professor Nataša S. Petrović Tomić, PhD
Publisher: Faculty of Law, University of Belgrade
Više o publikaciji
21/12/2018

PROPOSAL TO AMEND THE DIRECTIVE ON MOTOR INSURANCE: BETWEEN DISSATISFACTION AND THE NEED FOR HIGHER PROTECTION LEVEL

Skup više evropskih okvirnih akata nastalih tokom decenija uređuje domen osiguranja motornih vozila, čime se podupire što slobodnije kretanje građana Unije. Dire

Više o publikaciji
21/12/2018

ADDITIONAL INSURED

Države koje su svoje propise iz oblasti osiguranja donele pod uticajem engleskog prava i prakse usvojile su različita rešenja o uređenju odnosa između osiguranik

Više o publikaciji
21/12/2018

CULTURE CHANGE: THE FUTURE OF INSURANCE IN THE DIGITAL AGE

Osiguravači su svesni činjenice da je potrebno prilagoditi se digitalnoj eri, ali ne slažu se svi o načinu na koji treba pokrenuti tehnološke promene. Koju kultu

Više o publikaciji
21/12/2018

HALFWAY THROUGH

Od 1949. godine žene u Nemačkoj, barem na papiru, potpuno su ravnopravne s muškarcima. Ali ni dan-danas na polju radnih odnosa to nije tako u stvarnosti. U upravlj

Više o publikaciji
21/11/2018

NEED TO IMPROVE SERBIAN INSURANCE REGULATORY FRAMEWORK BY ADOPTING INSURANCE CONTRACT LAW

          Autorka nastoji da odgovori na pitanje da li ugovor o osiguranju treba urediti Prednacrtom građanskog zakonika Srbije. Sa osloncem na rezultat upo

Više o publikaciji
21/11/2018

ON LEGAL ASPECTS OF RISKS AND INSURANCE POLICY IN THE PRELIMINARY DRAFT OF THE CIVIL CODE OF THE REPUBLIC OF SERBIA (2015)

       Člаnаk prеdstаvlја prilоg јаvnој rаsprаvi о Prеdnаcrtu grаđаnskоg zаkоnikа Rеpublikе Srbiје, kојi је оbјаvlјеn srеd

Više o publikaciji
21/11/2018

INTRODUCING BUSINESS PROCESSES MANAGEMENT INTO INSURANCE COMPANIES, AS DETERMINANT OF DEVELOPMENT AND INCREASED EFFICIENCY

Republika Srbija je zemlјa u razvoju koja na svom tranzicijskom putu treba stalno da inovira znanje i da teži pronalaženju novih mogućnosti koje će bitno unapred

Više o publikaciji
21/11/2018

EDUCATION AND TRAINING AS KEY DRIVERS OF INSURANCE DEVELOPMENT

Glavna tema ovogodišnjeg SorS-а, 29. susreta osiguravača i reosiguravača u Sarajevu, koji je održan od 6. do 8. juna, bila je obrazovanjе i edukacijа kao klјu

Više o publikaciji
21/11/2018

ECONOMY AND ARBITRATIONS

Association of Business Lawyers of Serbia
ECONOMY AND ARBITRATIONS
21/11/2018

INSURANCE SALE (VERSICHERUNGSVERTRIEB)

Prоdаја оsigurаnjа је tеmа kојој sе pоslеdnjih gоdinа pоsvеćuје svе višе pаžnjе nа tržištu оsigurаnjа i u nаšој zеmlјi. Pо

Više o publikaciji
21/11/2018

REPORT ON WORLD INVESTMENT AND POLITICAL RISKS

U poslednjem globalnom izveštaju Multilateralne agencije za investicione garancije (MIGA) – tela Svetske banke koje promoviše direktne strane investicije i sprovodi

Više o publikaciji
21/11/2018

EUROPEAN UNION APPLIES GENERAL DATA PROTECTION REGULATION

Еvrоpskа uniја je 25. mаја 2018. pоčеlа dа primеnjuје Urеdbu 2016/679 Еvrоpskоg pаrlаmеntа i Vеćа оd 27. аprilа 2016. о zаštiti pоје

Više o publikaciji
12/07/2018

APPLYING FUZZY MATHEMATICS TO RISK ASSESSMENT IN INSURANCE INDUSTRY

Većinu dinamičkih sistema izuzetno je teško modelirati prema tačnim i preciznim matematičkim relacijama, budući da su strukture sistema složene. Javljaju se neli

Više o publikaciji
12/07/2018

OBLIGATIONS, RESPONSIBILITIES AND PROFESSIONAL LIABILITY OF INSURANCE INTERMEDIARIES

Delatnost posredovanja u osiguranju vrlo je složena, pa je razumljivo to što se postavljaju razna pitanja, kao što su ona koja se odnose na pravnu prirodu tog ugovor

Više o publikaciji
12/07/2018

COMPARATIVE ANALYSIS OF SPECIAL TERMS AND CONDITIONS FOR CROP INSURANCE IN THE AGRICULTURE INSURANCE MARKET IN SERBIA

Osiguranje biljne proizvodnje, odnosno useva i plodova u Srbiji realizuje se na dobrovoljnoj osnovi, na bazi opštih i posebnih uslova osiguranja koje definišu osigura

Više o publikaciji
12/07/2018

THE INSURANCE LAW AT THE THIRTIETH MEETING OF LAWYERS OF KOPAONIK SCHOOL OF NATURAL LAW

Udružеnjе Kоpаоničkе škоlе prirоdnоg prаvа оrgаnizоvаlо је 30. susrеt prаvnikа nа Kоpаоniku dеcеmbrа 2017. gоdinе. Оpštа tеmа оv

Više o publikaciji
12/07/2018

INSURANCE: CATASTROPHE LOSSES AND CLIMATE CHANGE

Autori: prof. dr Boris Marović i dr Dragan Marković Izdavač: Princip press

Više o publikaciji
12/07/2018

PRINCIPLES OF EUROPEAN INSURANCE CONTRACT LAW

Svrha donošenja PEICL-a (PEICL: The Principles of European Insurance Contract Law) bila je uspostavljanje dobrovoljnog ugovornog osiguranja u zemljama EU. Premda je u

Više o publikaciji
12/07/2018

FRAMEWORK DIRECTIVE 89/391: MEASURES TO ENCOURAGE IMPROVEMENTS IN THE SAFETY AND HEALTH OF WORKERS AT WORK

Uporedo s pripremama za stvaranje jedinstvenog tržišta Evropske unije, u naporima da se evropskim radnicima omogući da što efikasnije iskoriste pogodnosti takvog tr

Više o publikaciji
12/07/2018

UNFAIR CONTRACT TERMS DIRECTIVE AND PRACTICE OF EUROPEAN COURT OF JUSTICE

Potrošači u evropskim zemljama postali su bolje zaštićeni stupanjem na snagu Direktive o nepoštenim ugovornim odredbama (Unfair Contract Terms Directive 1993/EEC), sa izmenama i dopunama od 1995,

Više o publikaciji
12/07/2018

DIGITALIZATION AND INFORMAL MUTUAL INSURANCE

Digitalizacija najvažnijih podataka u svim oblastima društva ima ubrzan trend još od početka 21. veka, dok se u oblasti osiguranja o njenoj proširenoj primeni u sv

Više o publikaciji
12/07/2018

DEVELOPMENT OF VOLUNTARY PENSION FUNDS IN SERBIA

Razvijeni sistemi penzijskog osiguranja funkcionišu kao trostubi, ali je u Srbiji uvođenje drugog stuba odloženo za vreme kada će biti stvoreni povoljniji uslovi za

Više o publikaciji
12/07/2018

INNOVATIONS IN NON-LIFE INSURANCE

Dа bi оpstаlа i nаprеdоvаlа nа tržištu, društvа zа оsigurаnjе mоrајu nеprеkidnо оsmišlјаvаti ponudu i uvоditi nоvе оblikе uslugа. Pri

Više o publikaciji
12/07/2018

CURRENT ISSUES OF MODERN LEGISLATION AT 22nd LEGAL DAYS IN BUDVA

Sаvеz udružеnjа prаvnikа Srbiје i Rеpublikе Srpskе оrgаnizоvаli su 22. Budvаnskе prаvničkе dаnе, koji su održani od 4. do 8. јunа 2017. gоdin

Više o publikaciji
12/07/2018

FIRE PROTECTION DEVELOPMENT TRENDS AT THE SIXTH INTERNATIONAL DITUR CONFERENCE

Šesto međunarodno savetovanje Društva inženjera i tehničara za upravljanje rizicima (DITUR), koje je član Evropske konfederacije zaštite od požara (CFPA-E) i Sv

Više o publikaciji
12/07/2018

INSURANCE LAW IMPLEMENTATION GUIDELINES

Autori: Blagoje Golubović, mr Ljiljana Stojković, Branko Pavlović Izdavač: Samizdat, Beograd, 2015. Obim: 397 strana

Više o publikaciji
12/07/2018

THE DEVELOPMENT OF THE INSURANCE MARKET OF UKRAINE AND THE GLOBAL TRENDS IN INSURANCE

Delatnost osiguranja u Ukrajini odlikuje se izuzetno niskim nivoom premije i nedovoljnom zastupljenošću kako u stanovništvu tako i u svakodnevnom poslovanju. Veći d

Više o publikaciji
12/07/2018

ADOPTION OF EUROPEAN ACHIEVEMENTS IN THE CONTEXT OF PREPARATION FOR OPENING CHAPTER 9 IN THE PROCESS OF ACCESSION OF SERBIA TO THE EUROPEAN UNION

U poslednjem kvartalu 2017. godine Radnoj grupi za proširenje Evropske unije iz Beograda je poslat predlog pregovaračke pozicije za Poglavlje 9 u pregovorima koje se

Više o publikaciji
12/07/2018

DECISION OF EUROPEAN COURT OF JUSTICE C-347/02

Obavezno osiguranje od građanske odgovornosti za štete iz upotrebe motornih vozila – Direktiva 92/49/EZ – Sistem bonus-malus – sloboda tarifiranja – referentn

Više o publikaciji
06/03/2018

OBLIGATION OF THE INSURED TO COOPERATE WITH THE INSURER IN ESTABLISHING THE OCCURRENCE OF AN INSURED EVENT IN MODERN LAW OF EUROPEAN COUNTRIES

        U članku autor na razlikama koje postoje u tokom proteklih šesnaest godina reformisanim izvorima prava kontinentalnih evropskih država koji uređuju ugov

Više o publikaciji
06/03/2018

UNDERWRITING RESULTS IN SERBIA IN 2016

Analiza ostvarenih rezultata delatnosti osiguranja u Republici Srbiji u ovom radu obuhvata strukturu premije, ažurnost u rešavanju šteta i isplati odšteta, racio br

Više o publikaciji
06/03/2018

DIVORCE INSURANCE

Brak je zakonom uređena zajednica života žene i muškarca. U toj zajednici ostvaruju se ličnopravna (promena imena supružnika, državljanstvo, vođenje zajedničko

Više o publikaciji
06/03/2018

REGIONAL INSURANCE PRACTICE MIRRORED IN THE SORS

Dvаdеsеt оsmi SоrS, regionalni susret osiguravača i reosiguravača, održan je od 7. do 9. juna ove godine u Sarajevu. Hotel „Bristol“ bio je tradicionalno po

Više o publikaciji
06/03/2018

INSURANCE LAW AT THE 26TH CONFERENCE OF THE ASSOCIATION OF BUSINESS LAWYERS OF SERBIA

Udružеnjе prаvnikа u privrеdi Srbiје i njеgоv čаsоpis Prаvо i privrеdа оrgаnizоvаli su оvај susrеt оd 22. dо 24. mаја nа Zlаtibоru, u k

Više o publikaciji
06/03/2018

CLIMATE CHANGE AND INSURANCE OF AGRICULTURE

Prikaz knjige : "KLIMATSKE PROMENE I OSIGURANJE POLJOPRIVREDE". Autori: prof. dr Vladimir Njegomir, prof. dr Boris Marović, prof. dr Radovan Pejanović i prof. dr Bogdan Kuzmanović Izdavač: „P

Više o publikaciji
06/03/2018

DO TYPHOONS CAUSE TURBULENCE IN PROPERTY-LIABILITY INSURERS STOCK PRICES?

Kao što je dobro poznato, prirodne nepogode poput zemljotresa, uragana, tajfuna i cunamija uzrokuju ogromne privredne štete. Preuzimajući na sebe snošenje takvih ri

Više o publikaciji
06/03/2018

MACROECONOMIC ENVIRONMENT AND INSURANCE INDUSTRY DEVELOPMENT: THE CASE OF VISEGRAD GROUP COUNTRIES

Počev od pada Gvozdene zavese, zemlje Višegradske grupe ili zemlje „Višegradske četvorke (V4)“ – Češka, Slovačka, Poljska i Mađarska – prošle su kroz s

Više o publikaciji
06/03/2018

NEW INSURANCE DISTRIBUTION DIRECTIVE

Direktiva 2008/92/EU koja reguliše rad posrednika u delatnosti osiguranja izmenjena je Direktivom o distribuciji osiguranja 2016/97/EU (The Insurance Distribution Dire

Više o publikaciji
06/03/2018

OBLIGATION OF THE INSURED TO COOPERATE WITH THE INSURER IN ESTABLISHING THE OCCURRENCE OF AN INSURED EVENT IN MODERN LAW OF EUROPEAN COUNTRIES

U članku autor na razlikama koje postoje u tokom proteklih šesnaest godina reformisanim izvorima prava kontinentalnih evropskih država koji uređuju u

Više o publikaciji
06/03/2018

UNFAIR CLAUSES IN INSURANCE CONTRACTS AND DRAFT SERBIAN CIVIL CODE

Autorka analizira odredbu Nacrta građanskog zakonika o nepravičnim klauzulama ugovora o osiguranju. Nakon objašnjenja pojma i značaja nepravičnih klauzula, autorka

Više o publikaciji
06/03/2018

FAN VIOLENCE AS A LIMITING FACTOR OF DEVELOPMENT OF INSURANCE MARKET IN SPORTS

U ovom radu autor analizira negativan uticaj navijačkog nasilja na funkcionisanje i razvoj tržišta osiguranja u oblasti sporta. Polazna hipoteza jeste da je aleatorn

Više o publikaciji
06/03/2018

PROPORTIONALITY AND LEGAL CERTAINTY IN INSURANCE LAW – THEME OF 18th ANNUAL CONFERENCE OF THE ASSOCIATION FOR INSURANCE LAW OF SERBIA

Na Paliću, 21. i 22. aprila, u organizaciji Udruženja za pravo osiguranja Srbije, Udruženja osiguravača Srbije i Nemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju

Više o publikaciji
06/03/2018

HARMONISATION OF THE SERBIAN BUSINESS LAW WITH THE EU LAW (2014) HARMONISATION OF THE SERBIAN BUSINESS LAW WITH THE EU LAW (2015)

Prikaz knjige : "USKLАĐIVАNJЕ PОSLОVNОG PRАVА SRBIЈЕ SА PRАVОM ЕVRОPSKЕ UNIЈЕ (2014)" "USKLАĐIVАNJЕ PОSLОVNОG PRАVА SRBIЈЕ SА PRАVОM

Više o publikaciji
06/03/2018

ROAD COMPANIONS AND CRISIS MANAGERS– INSURERS BETWEEN ZEROBOUND INTEREST RATE, DIGITAL REVOLUTION AND PROGRESS TOWARD A SAFE FUTURE

Člаnаk kојi је prеdmеt оvоgа prikаzа nаpisао је еkоnоmistа Мihаеl Hајzе, sаvеtnik uprаvе kоncеrnа оsigurаnjа „Аliјаnc“ zа

Više o publikaciji
06/03/2018

EUROPEAN INSURANCE PERSPECTIVES – 2017 AS THE OPPORTUNITY FOR REASSESSMENT

Analiza nekoliko evropskih stručnjaka grupacije „Ernst & Young“ pokazuje da se evropski osiguravači u 2017. godini nalaze na prekretnici, naročito usled spol

Više o publikaciji
06/03/2018

COUNCIL REGULATION (EC) NO. 44/2001 ON JURISDICTION OF THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF JUDGEMENTS IN CIVIL AND COMMERCIAL MATTERS

Regulativom Evropskog saveta (EU) br. 44/2001 doneta su pravila koja se odnose na sudsku nadležnost u građanskim i komercijalnim predmetima. Presude koje se donose u

Više o publikaciji
06/03/2018

PRINCIPLE OF GOOD FAITH AND ENGLISH COURT PRACTICE

Još sredinom osamnaestog veka u engleskom pravu osiguranja usvojeno je načelo postupanja ugovornih strana u krajnjem poverenju. Sudska praksa engleskih sudova tom na

Više o publikaciji
05/03/2018

AGRICULTURAL INSURANCE AS POSSIBLE COMPULSORY INSURANCE IN SERBIA

Poljoprivredno osiguranje trebalo bi da i u Srbiji zauzme mesto koje ima u savremenoj tržišnoj privredi. Moderna, tržišno orijentisana poljoprivreda ne može se ni

Više o publikaciji
05/03/2018

INSURANCE COMPANY RISK MANAGEMENT SYSTEM IMPROVEMENT

U savremenim uslovima privređivanja osiguravajuće kompanije predstavljaju veoma važan činilac razvoja finansijskog tržišta i sveukupnog ekonomskog i privrednog na

Više o publikaciji
05/03/2018

CUSTOMER SATISFACTION AS ULTIMATE GOAL OF QUALITY MANAGEMENT

U radu je ukratko izložena evolucija koncepta kvaliteta, počev od inspekcije, preko kontrole kvaliteta, do sistema menadžmenta kvalitetom, sa akcentom na doprinos tz

Više o publikaciji
05/03/2018

INSURANCE AT THE 29TH CONFERENCE OF JURISTS OF THE KOPAONIK SCHOOL OF NATURAL LAW

Dеcеmbrа 2016. gоdinе nа Kоpаоniku је оdržаnо 29. Sаvеtоvаnjе prаvnikа Kоpаоničkе škоlе prirоdnоg prаvа. Оpštа tеmа sаvеtоvаn

Više o publikaciji
05/03/2018

INSURANCE & INNOVATION 2016

Prikaz knjige : "NOVINE U OSIGURANJU 2016" (INSURANCE & INNOVATION 2016). Urednici: dr Andreas Ekštajn (Dr. Andreas Eckstein), Aksel Libetrau (Axel Liebetrau), dr Anja Funk-Minhmejer (Dr. Anja F

Više o publikaciji
05/03/2018

INSURANCE OF MOTOR VEHICLES OF A BUSINESS

Ma koliko veliko, preduzeće koje u obavljanju delatnosti koristi motorna vozila (automobil, motor, radna mašina) treba da vodi računa o njihovom osiguranju. Osim oba

Više o publikaciji
05/03/2018

IS “HARSH BREGZIT“ PENDING

Na iznenađenje velikog broja svetskih stručnjaka, medija, ali i državnika, 52 odsto građana Velike Britanije koji su se odazvali referendumu 23. juna 2016. godine o

Više o publikaciji
05/03/2018

EFFECTS OF 2007/60/EZ DIRECTIVE ON THE FLOOD RISK ASSESSMENT AND CONTROL IN THE EU COUNTRIES, PODUNAVLJE REGION AND REPUBLIC OF SERBIA

Direktiva 2007/60/EZ o proceni i upravljanju rizicima od poplava (kolokvijalno poznata i kao Floods Directive tj. Direktiva o poplavama) od država članica Evropske un

Više o publikaciji
05/03/2018

DECISION OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE C-162/13

Prethodno pitanje - Obavezno osiguranje od građanske odgovornosti za štete iz upotrebe motornih vozila – Direktiva 72/166/EZ, član 3. stav 1. – Pojam „upotre

Više o publikaciji
05/03/2018

MODELS OF ORGANISATION OF GUARANTEE FUND

Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju, koji je stupio na snagu 2009. godine, uređena je institucija Garantnog fonda radi zaštite putnika u javnom prevozu i tre

Više o publikaciji
05/03/2018

PERSPECTIVES OF LIFE INSURANCE DEVELOPMENT IN SERBIA

Tema ovog rada je razvoj životnog osiguranja, njegov položaj i značaj u Srbiji, vidovi životnih osiguranja predstavljeni različitim uslugama koje se nude u našim

Više o publikaciji
05/03/2018

ARCHIVING SYSTEM BASED ON A MODEL FOR EXCHANGE OF ELECTRONIC FINANCIAL DOCUMENTS

U radu je prikazana fenomenološka analogija modela disparatnih sistema: elektronskog poslovanja finansijskih sistema baziranih na adresibilnim poslovnim porukama i sis

Više o publikaciji
05/03/2018

XIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF THE ASSOCIATION FOR DAMAGE COMPENSATION LAW ON DAMAGE COMPENSATION AND INSURANCE – CONTEMPORARY CHALLENGES

Tema: „Naknada štete i osiguranje – savremeni izazovi“ Udruženje za odštetno pravo, zajedno sa Institutom za uporedno pravo i Pravosudnom akademijom, uz podrš

Više o publikaciji
05/03/2018

PROFESSIONAL RISKS MIRRORED LEGALY

PRIKAZ KNJIGE: „ОSIGURАNJЕ ОD IZVАNUGОVОRNЕ I UGОVОRNЕ (PRОFЕSIОNАLNЕ) ОDGОVОRNОSTI” Autor : Prоf. dr Маriјаn Ćurkоvić Izdavač : Inžеnjеrski birо, Zаgrеb, fеb

Više o publikaciji
05/03/2018

MORE RISKS UNDER CONTROL

Onaj ko želi da se osigura od opasnosti, mora tu opasnost da razume. Zbog toga je važno prikupljati podatke i dobro ih analizirati. Zahvaljujući digitalizaciji, dana

Više o publikaciji
05/03/2018

THE INSURTECH REPORT

Delatnost osiguranja na globalnom nivou vredna je gotovo pet biliona dolara, a osiguravajuće kuće su pod rizikom da ulaskom novih aktera izgube svoj deo ovog dragocen

Više o publikaciji
05/03/2018

IMPLEMENTATION OF 2004/113 DIRECTIVE OF THE EUROPEAN COUNCIL IN LINE WITH TEST-ACHATS VERDICT OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE

Evropsko nadzorno telo za osiguranje i strukovno penzijsko osiguranje (EIOPA) 2014. godine objavilo je Izveštaj o primeni presude Test Achats u nacionalnim zakonodavst

Više o publikaciji
05/03/2018

EXPIRED CLIAMS OF THE INSURED TOWARDS THE INSURER

Vrhovni sud Španije razmatrao je zahtev koji je D. Alfonso podneo za vanredno preispitivanje presude drugostepenog suda kojom je odbijen njegov zahtev da mu društva za osiguranje „Allianz S. A.

Više o publikaciji
05/03/2018

2015 INSURANCE RESULTS IN REPUBLIC OF SERBIA

Rezultati delatnosti osiguranja analiziraju se na više načina. Autor u ovom radu obuhvata strukturu portfelja, ažurnost u rešavanju šteta i isplati odšteta, racio brojeve, merodavan tehnički

Više o publikaciji
05/03/2018

PROVISIONS OF THE CIVIL CODE OF THE REPUBLIC OF SERBIA

U članku se razmatra primena krajnje dobre vere u osiguranju i u kojoj je meri to načelo prihvaćeno u prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije. Takođe, razmatra se i zaštita potrošača

Više o publikaciji
05/03/2018

INSURANCE AS A TOPIC AT THE TWENTY FIFTH CONFERENCE OF THE BUSINESS LAWYERS ASSOCIATION OF SERBIA

U оrgаnizаciјi Udružеnjа prаvnikа u privrеdi Srbiје i njеgоvоg čаsоpisа Prаvо i privrеdа, u mајu 2016. gоdine, u Vrnjаčkој Bаnji, оdržаn је јubilаrni susrеt pr

Više o publikaciji
05/03/2018

MANUAL FOR TRANSPORT AND MANIPULATION OF DANGEROUS GOODS

Prikaz knjige : "PRIRUČNIK ZА PRЕVОZ I MАNIPULАCIЈU ОPАSNIM TЕRЕTIMА". Autor: mr Lаslо Pоlјаk Izdаvаč: Institut zа prеvеntivu iz Nоvоg Sаda, 2013. gоdinа Obim: 376 str

Više o publikaciji
05/03/2018

ARBITRATION INSTEAD OF LITIGATION

Bez obzira na to da li se radi o rešavanju šteta ili isplati odštete, kada se klijent i osiguravač spore, potrošač neće morati da ide pravo pred sudiju. Iz perspektive potrošača, osigurava

Više o publikaciji
05/03/2018

PROCEDURE INITIATED FOR NEW AMENDMENT TO THE DECISION ON COMBATING TERRORISM

Terorizam u svetu postojao je i pre terorističkog napada u Njujorku 2001. Kao rizik, terorizam je bio poznat naročito osiguravačima.

Više o publikaciji
05/03/2018

TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS

Za naručioca prevoza i prevozioca, zbog bezbednosti transportnog poduhvata, važno je da prevozilac dobije od krcatelja robe njen opis i karakteristike. Preko 50 odsto svih vrsta robe u pomorskom p

Više o publikaciji
05/03/2018

BАNK AS A MODERN INSURANCE SALE CHANNEL

U оvоm rаdu оbrаđеn је јеdаn оd nоviјih prоdајnih putеvа nа inоstrаnоm, а pоsеbnо nа dоmаćеm tržištu оsigurаnjа. Nајprе su istrаžеni sаvrеmеni prоdа

Više o publikaciji
05/03/2018

LIABILITY FOR DAMAGE CAUSED BY PERFORMANCE OF DUTIES ESTABLISHED BY THE INSURANCE LAW

Zаkоn о оsigurаnju stupiо је nа prаvnu snаgu 26. dеcеmbrа 2014, аli је nајvеći brој njеgоvih оdrеdаbа pоčео dа sе primеnjuје 27. јunа 2015. Јеdnа оd spеc

Više o publikaciji
05/03/2018

Departure of the Greatest Serbian Expert in Insurance Law and Devotee of Law Sciences

- PROF. DR PREDRAG ŠULEJIĆ - Profesor Predrag Šulejić aktivno je učestvovao, od trenutka osnivanja do danas, u radu našeg časopisa i teško je naći reči kojima bismo mogli da mu se oduž

Više o publikaciji
05/03/2018

14th INTERNATIONAL INSURANCE CONFERENCE

Četrnaesti po redu Međunarodni simpozijum iz osiguranja u organizaciji Udruženja aktuara Srbije i Ekonomskog fakulteta iz Beograda održan je od 19. do 22. maja u hotelu „Mona“ na Zlatiboru.

Više o publikaciji
05/03/2018

REVIEWS OF SPECIALIZED SEMINAR ,,PREVENTION, RISK MANAGEMENT AND INSURANCE OF BUILDINGS AGAINST FIRE”

U organizaciji Društva inženjera i tehničara za upravljanje rizikom od požara (DITUR), u prostorijama Saveza inženjera i tehničara Srbije (SITS), 17. marta održan je jednodnevni specijalisti

Više o publikaciji
05/03/2018

ACTUARIAL MATHEMATICS

Prikaz knjige : "AKTUARSKA MATEMATIKA" (ACTUARIAL MATHEMATICS). Autori: prof. dr Jelena Kočović, dr Mirela Mitrašević i dr Vesna Rajić Izdavač: Centar za izdavačku delatnost, Ekonomski fakul

Više o publikaciji
05/03/2018

THE TOWN OF KAARST: FDP (FREE DEMOCRATIC PARTY) SUPPORTS INSURANCE OF REFUGEES

Ko naknađuje štetu u slučaju da je nenamerno izazove tražilac azila u Nemačkoj? Liberali predlažu da grad Kaarst sklopi ugovore o osiguranju od odgovornosti, čije bi troškove izbegla lica tr

Više o publikaciji
05/03/2018

THE FINANCIAL CONGLOMERATES DIRECTIVE: REFLECTS STRENGTHENING OF MARKET TIES

Usvajanjem Direktive 2002/87 težilo se pojačanju nadzora nad fi nansijskim konglomeratima – velikim fi nansijskim grupacijama (bankarskim i osiguravajućim grupama itd), aktivnim u različitim f

Više o publikaciji
05/03/2018

STATUS OF PASSENGERS IN INTERNATIONAL AIR TRANSPORT

Pravni položaj putnika u međunarodnom vazdušnom prevozu regulisan je na prvom mestu međunarodnim konvencijama: • Varšavska konvencija iz 1929. • Haški protokol iz 1955. • Montrealska k

Više o publikaciji
05/03/2018

EFFECTS OF LIBERALIZATION AND PRIVATIZATION ON SERBIAN INSURANCE MARKET DEVELOPMENT

Predmet rada su ispoljene razvojne tendencije tržišta osiguranja u Srbiji u poslednjoj deceniji. Uporedni prikaz kretanja vrednosti opštih i posebnih pokazatelja razvijenosti tržišta osiguranja

Više o publikaciji
05/03/2018

FORMS OF HEALTH CARE DELIVERY IN THE UNITED STATES OF AMERICA

Zdravstvena zaštita se u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) može ostvariti pre svega putem privatnog zdravstvenog osiguranja (individualnog ili onoga koje obezbeđuje poslodavac), u okviru jav

Više o publikaciji
05/03/2018

OWN RISK AND SOLVENCY ASSESMENT REPORT IN LIGHT OF SERBIAN REGULATORY REQUIREMENTS

U ovo m radu predstavljeni su osnovni ciljevi upravljanja rizicima u kompanijama za osiguranje, kao i način za kvalitativnu i kvantitativnu analizu određenih rizika u okviru Izvešta ja o sopstven

Više o publikaciji
05/03/2018

23. KОPАОNIK BUSINESS FОRUМ – PANEL ON “DEFINING MAJOR ISSUES OF INSURANCE INDUSTRY“

U Kоngrеsnоm cеntru hоtеlа „Grаnd“ nа Kоpаоniku, od 8. do 10. marta održan је 23. Kоpаоnik biznis fоrum, kојi је оvе gоdinе оkupiо višе оd 980 učеsnikа – pre

Više o publikaciji
05/03/2018

ЕTHICAL AND LEGAL POSITION OF HUMAN PARTICIPANTS IN BIOMEDICAL RESEARCHES AND CLINICAL TRIALS

Prikaz knjige : "ЕTIČKI I PRАVNI PОLОŽАЈ LЈUDI KАО SUBЈЕKАTА BIОMЕDICINSKIH ISTRАŽIVАNJА I KLINIČKIH ОGLЕDА". Аutоrka: dr Vеsnа Klајn Таtić Izdаvаč: Institut dr

Više o publikaciji
05/03/2018

GETTING EUROZONE DEPOSIT INSURANCE RIGHT PROMISES BENEFITS

Kako bi bankarska unija bila kredibilna, u razmatranje se mora uzeti evropska dimenzija bezbednosti štednje. Podrška vladinim obveznicama koju pružaju banke mora biti ograničena. Evropska komis

Više o publikaciji
05/03/2018

NEW EU DIRECTIVE ON DISTRIBUTION OF ROLES IN INSURANCE: MINIMUM REQUIREMENTS FOR HARMONIZATION AND UNEVEN RULES

Nova direktiva Evropske unije o distribuciji usluga osiguranja uglavnom predviđa aktivnosti koje su pobrojane i u prethodnoj direktivi o posredovanju u rešavanju sporova u osiguranju. Uprkos namer

Više o publikaciji
05/03/2018

OBLIGATION OF POLICYHOLDER TO DECLARE ALL MAJOR DATA FOR RISK ASSESSMENT

Engleski zakon o pomorskom osiguranju (MIA) od 1906. godine, koji se primenjuje na celokupno imovinsko osiguranje, predviđa sledeću obavezu ugovarača osiguranja: ugovarač osiguranja je obavezan

Više o publikaciji
05/03/2018

DUTY TO INFORM CONSUMER OF INSURANCE SERVICES IN GERMAN LAW

Аutоrkа sе u radu bаvi аnаlizоm dužnоsti infоrmisаnjа u nеmаčkоm prаvu. Budući dа nеmаčki zаkоn о ugоvоru о оsigurаnju usvаја tzv. infоrmаciоnu pаrаdigmu zаš

Više o publikaciji
05/03/2018

EXPORT CREDIT INSURANCE IN THE EUROPEAN UNION AND OUR COUNTRY

U članku je posvećena pažnja osiguranju izvoznih kredita u našoj zemlji i u Evropskoj uniji. Postalo je neophodno da se pravo i praksa osiguranja izvoznih kredita harmonizuje. Takodje, bilo je p

Više o publikaciji
05/03/2018

INSURANCE COMPANIES AS INSTITUTIONAL INVESTORS IN THE REPUBLIC OF SERBIA

Jedan od najznačajnijih uticaja na razvoj privrede osiguravajuće kuće ostvaruju kroz fi nansijsko-posredničku funkciju, odnosno kroz ulogu institucionalnih investitora na fi nansijskom tržištu

Više o publikaciji
05/03/2018

OVERVIEW OF THE ACTIVITIES OF INSURANCE COMPANIES IN NORTH AMERICA UNDER THE IMPACT OF CATASTROPHE LOSSES CAUSED BY CLIMATE CHANGE

Pоvеćаnjе intеnzitеtа i učеstаlоsti prirоdnih rizikа uslеd klimаtskih prоmеnа dоvоdi dо k аtаstrоfаlnih štеtа. Nа bаzi dоsаdаšnjеg iskustvа sа štеtаmа izаz

Više o publikaciji
05/03/2018

INSURANCE LAW AT THE 28th CONFERENCE OF THE KOPAONIK SCHOOL OF NATURAL LAW

Dvadeset osmi susret Kopaoničke škole prirodnog prava оdržаn је dеcеmbrа 2015. gоdine nа Kоpаоniku. Оpštа tеmа susrеtа glаsilа је Prаvо i аutоnоmiја ličnоsti. Nа

Više o publikaciji
05/03/2018

COLLECTION OF STUDIES, ESSAYS AND ARTICLES „HARMONIZATION OF THE BUSINESS LAW OF SERBIA WITH THE EU ACQUIS”

Prikaz knjige : "USKLАĐIVАNJЕ PОSLОVNОG PRАVА SRBIЈЕ SА PRАVОM ЕVRОPSKЕ UNIЈЕ". Urеdnik: Vuk Rаdоvić Izdаvаč: Cеntаr zа izdаvаštvо i infоrmisаnjе Prаvnоg fаku

Više o publikaciji
05/03/2018

DAVOS 2016: RISKS ON THE RISE

Izveštaj o globalnim rizicima u 2016. objavljen je pred samo održavanje Svetskog ekonomskog foruma u Davosu 2016. Povezanost rizika i njihova složenost neodložan su izazov za tvorce politike i p

Više o publikaciji
05/03/2018

THE INSURANCE DISTRIBUTION DIRECTIVE

Nova direktiva o plasmanu (distribuciji) osiguranja (Insurance Distribution Directive – IDD) reguliše položaj posrednika u osiguranju u Evropskoj uniji. Konačan tekst usvojen je sredinom jula 2

Više o publikaciji
05/03/2018

CONSUMER PROTECTION

U Evropskoj uniji još nema dogovora o tome šta pojam „zaštita potrošača“ obuhvata. Sud pravde EU (Court of Justice of the European Union) prihvatio je da taj pojam obuhvata zaštitu potroš

Više o publikaciji
05/03/2018

INSURANCE INDUSTRY IN THE REPUBLIC OF SERBIA - RESULTS FOR 2014

U radu se analiziraju ostvareni rezultati delatnosti osiguranja u celini, i to na osnovu godišnjih fi nansijskih izveštaja o poslovanju koje osiguravajuća društva dostavljaju Narodnoj banci Srbi

Više o publikaciji
05/03/2018

CARGO INSURANCE IN RELATION TO BASIC PRINCIPLES OF CONTRACT LAW AND DURATION OF CARRIAGE

U članku se govori o okolnostima koje se odnose na osnovna načela obligacionog prava što se primenjuju na kargo osiguranje u drumskom prevozu i na trajanje prevoza. Povod za članak je osporena p

Više o publikaciji
05/03/2018

FRAUDS IN INTERNATIONAL TRADE

Poslednjih meseci, međunarodna trgovina izložena je prevarama u mnogim oblastima, kao što su poslovanje s robom i uslugama, investicije, pomorsko osiguranje i osiguranje spoljne trgovine. Iako pr

Više o publikaciji
05/03/2018

INSURANCE LAW AT THE 24th CONGRESS OF BUSINESS LAWYERS ASSOCIATION OF SERBIA

Dvаdеsеt čеtvrti susrеt Udružеnjа prаvnikа u privrеdi Srbiје оdržаn је mаја 2015. gоdinе u Vrnjаčkој Bаnji. Susret su organizovali Udružеnjе i čаsоpis Udružеnjа

Više o publikaciji
05/03/2018

RISK MANAGEMENT AND INSURANCE

Prikaz knjige : "MENADŽMENT RIZIKA I OSIGURANJE". Autori: prof. dr Veselin Avdalović i prof. dr Evica Petrović Izdavač: Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, 2011. Obim: 454 strane

Više o publikaciji
05/03/2018

PUTTING A STOP TO IRRESPONSIBLE BEHAVIOUR IN CATERING INDUSTRY

Bezbednost hrane koja ima pozitivan procentualni skor od samo 63 odsto i njen kvalitet od samo 54 procenta odneli su prevagu na listi prioriteta menadžmenta koji brine o snabdevanju restorana, poka

Više o publikaciji
05/03/2018

SOLVENCY II – APPLICATION IN INSURANCE

Direktiva Evropske unije Solventnost II doneta je s ciljem da spreči katastrofalne posledice za osiguranike nastale usled stečaja jednog od najvećih osiguravača u svetu AIG (American Insurance G

Više o publikaciji
05/03/2018

ARBITRATION AND ARBITRATION AWARDS IN THE FIELD OF INSURANCE

U formularima u okviru svojih polisa osiguravači često predviđaju klauzulu o rešavanju sporova putem arbitraže, dajući prednost tom načinu rešavanja sporova. Za takav pristup ima više razlo

Više o publikaciji
05/03/2018

REGULATING INSURANCE IN THE REPUBLIC OF SLOVENIA

Nakon osamostaljenja Republike Slovenije 1991. godine otpočeo je dinamičan razvoj delatnosti osiguranja. Taj je trend nadalje podržan reformom pravnog uređenja, te donošenjem brojnih novih prop

Više o publikaciji
05/03/2018

OECD LEGAL RULES OF GOOD PRACTICE FOR FIRST LOSS NOTICE IN INSURANCE

Autоr je u rаdu pоšао оd Vоdičа ОЕCD zа uprаvlјаnjе оdštеtnim zаhtеvimа u оsigurаnju iz 2004. gоdinе, аli sе krаtkо оsvrnuо i nа pоglеdе ОЕCD nа оsigurаnjе

Više o publikaciji
05/03/2018

COOPERATION BETWEEN THE STATE AND REINSURANCE COMPANIES IN PREVENTIVE ACTIVITIES AND RECOVERY FROM THE CONSEQUENCES OF CATASTROPHIC LOSSES CAUSED BY NATURAL DISASTERS AND ACTS OF GOD

U radu se razmatra povezanost državnih institucija sa osiguravajućim i reosiguravajućim kućama kako bi se razvile preventivne aktivnosti i umanjile posledice od nastanka katastrofalnih šteta iz

Više o publikaciji
05/03/2018

ROLE OF INTERNAL CORPORATE COMMUNICATIONS

Dobra interna komunikacija temelj je uspešne eksterne komunikacije s obzirom na to da direktno utiče na efi kasnost, zadovoljstvo i motivaciju zaposlenih, te na vrednost kompanije, njenih usluga i

Više o publikaciji
05/03/2018

INSURANCE LAW AT 27TH CONFERENCE OF THE KOPAONIK SCHOOL OF NATURAL LAW

Dvаdеsеt sеdmi susrеt prаvnikа Kоpаоničkе škоlе prirоdnоg prаvа оdržаn је dеcеmbrа 2014. gоdinе nа Kоpаоniku. Теmа susrеtа glаsilа је „Prаvо i nаčеl

Više o publikaciji
05/03/2018

STOCK COMPANY DIRECTORS AND BOARD MEMBERS LIABILITY INSURANCE

Prikaz knjige : "OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI DIREKTORA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AKCIONARSKOG DRUŠTVA". Autor: Nataša C. Petrović Tomić Izdavač: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Cent

Više o publikaciji
05/03/2018

YOGA TAKES COVERAGE WITH LLOYD’S

Za jogu se zna već 5.000 godina. Stres, u današnje vreme sve izraženiji, razlog je što se mnogo ljudi okreće duhovnoj i fi zičkoj sintezi koju nudi joga. Jogu prati glas da služi za opuštanj

Više o publikaciji
05/03/2018

DIRECTIVE 2001/17/EC ON REORGANIZATION AND BANKRUPTCY OF INSURANCE COMPANIES

Direktiva 2001/17/EC predviđa mere za reorganizaciju i stečaj koje se odnose na osiguravajuća društva. Relevantne odluke donosi nadležno telo države članice Evropske unije u kojoj je, primeno

Više o publikaciji
05/03/2018

GOVERNING LAW OF ENGLISH COURT VERDICTS

Određivanje merodavnog prava predstavlja pravnu problematiku svoje vrste, zbog čega je prirodno da za njegovo regulisanje služe norme sa specijalnim karakteristikama. To su kolizione norme. Naziv

Više o publikaciji
05/03/2018

INSURANCE INDUSTRY IN THE REPUBLIC OF SERBIA - - RESULTS FOR 2013

U radu se analiziraju rezultati ostvareni u delatnosti osiguranja u celini, na osnovu godišnjih finansijskih izveštaja o poslovanju koje osiguravajuća društva dostavljaju Narodnoj banci Srbije.

Više o publikaciji
05/03/2018

INSURANCE INSTITUTES

U članku su dati razlozi zbog kojih su instituti za osiguranje postali važni za razvoj te delatnosti. Broj instituta poslednjih se godina povećava. Njihova uloga značajna je ne samo u edukaciji

Više o publikaciji
05/03/2018

EXPERIENCE OF INSURERS IN TAKING PREVENTIVE MEASURES

U ovom radu predstavljeni su saradnja, međusobne obaveze i zajednički interesi osiguranika i osiguravača na preventivnim ulaganjima u imovinu osiguranika radi poboljšanja zaštite, smanjenja ver

Više o publikaciji
05/03/2018

XXIII CONGRESS OF BUSINESS LAWYERS ASSOCIATION OF SERBIA – FROM INSURANCE ASPECT

Dvadeset treći susrеt Udruženja pravnika u privredi Srbije оrgаnizоvаli su to udružеnjе i njegov čаsоpis Prаvо i privrеdа. Susret je održan оd 9. do 11. sеptеmbrа 2014. godine

Više o publikaciji
05/03/2018

RISK MANAGEMENT AND INSURANCE

Prikaz knjige : "UPRAVLJANJE RIZICIMA I OSIGURANJE". Autor: dr Ratko Vujović Izdavač: Univerzitet Singidunum, Beograd, 2009. Obim: 625 strana

Više o publikaciji
05/03/2018

WOMEN HAVE FORMED PART OF ALLIANZ HUMAN RESOURCES FOR ONE HUNDRED YEARS

Oko 1900. godine, žene širom sveta počele su da se bore za svoja prava: da glasaju na izborima i da se obrazuju. Tako su stupile na tlo gde su do tada suvereno vladali muškarci. Od tog vremena,

Više o publikaciji
05/03/2018

DIRECTIVE OF EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL ON THE FLOOD RISK ASSESMENT AND MANAGEMENT – DIRECTIVE 2007/60/EC

Pri donošenju Direktive 2007/60/EC Evropski parlament i savet uzeli su u obzir sledeće momente u vezi s poplavama: • da uzrokuju žrtve i iseljavanje stanovništva, te da ugrožavaju čovekovu s

Više o publikaciji
05/03/2018

COURT PRACTICE OF EUROPEAN COURT OF JUSTICE (ECJ)

Osiguravač iz Engleske i njegov osiguranik koji je povređen u udesu u drugoj državi Evropske unije do kraja 2008. godine nisu imali mogućnost da tužbom ostvaruju naknadu štete od inostrane osi

Više o publikaciji
05/03/2018

POSITION OF INSURANCE ACTUARIES IN LEGAL SOURCES IN SERBIA

U radu se analiziraju odredbe sledećih pravnih akata: Zakona o osiguranju, Uredbe o načinu sticanja zvanja ovlašćenog aktuara i Odluke o uslovima za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara. U prvom

Više o publikaciji
05/03/2018

IMPACT OF AUTOMOTIVE INDUSTRY DEVELOPMENT ON MOTOR VEHICLE INSURANCE MARKET (PART II)

Automobil uopšte, a putnički posebno, snažno je uticao na promenu društvenog, porodičnog i ličnog života ljudi širom sveta. Motorno vozilo više nije luksuz, kao što je bilo u dužem vremen

Više o publikaciji
05/03/2018

FIRE AT HILANDAR MONASTERY

U članku se obrađuje nastanak i istorijski razvoj manastira Hilandar, uz osvrt na dolazak Srba na Balkan i istorijsku ulogu dinastije Nemanjića. Požaru u manastiru 2004. godine posvećena je pos

Više o publikaciji
05/03/2018

TELEMATICS – FUTURE OF TRAFFIC

Autor predstavlja savremene tendencije korišćenja telekomunikacionih i informatičkih dostignuća na polju saobraćaja. Savremena tehnika poboljšava mnoge aspekte transporta ljudi i robe različi

Više o publikaciji
05/03/2018

TWENTY SIXTH CONFERENCE OF KOPAONIK SCHOOL OF NATURAL LAW

Dvadeset šesti susreti Kopaoničke škole prirodnog prava održani su na Kopaoniku od 13. do 17. decembra 2013. godine. Zadata opšta tema glasila je „Pravo i dostojanstvo”. Organizatoru je pri

Više o publikaciji
05/03/2018

MOTOR VEHICLE INSURANCE – DEVELOPMENT TRENDS

Prikaz knjige : "OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA – TENDENCIJE RAZVOJA". Autor: dr Milan Cerović Izdavač: Privredna akademija – Pravni fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, 2012. Obim: 394 strane

Više o publikaciji
05/03/2018

INSURANCE POLICIES PROTECT CROPS FROM ADVERSE WEATHER

U Sjedinjenim Američkim Državama 2012. godina ostaće zapamćena po najvećim štetama na poljoprivrednim imanjima u poslednjih pola veka. Vremenske nepogode smanjile su prinos soje za 85 odsto, a

Više o publikaciji
05/03/2018

HAPPY MARRIAGES UNDER SCRUTINY OF INSURERS

Zašto su neki muževi i supruge neverni, a drugi odolevaju da varaju partnere? Odgovor na to pitanje traži se i u nauci. Naučnici istražuju sve, od bioloških faktora koji utiču na bračnu stab

Više o publikaciji
05/03/2018

DIRECTIVES ON DEPOSITS INSURANCE

Evropski parlament doneo je Direktivu o osiguranju depozita (Directive 94/19/EC) 12. jula 2010. godine. Potom je izvršena njena revizija. Osiguranjem se predviđa ograničena isplata deponovanog no

Više o publikaciji
05/03/2018

LIABILITY INSURANCE IN ENGLISH COURT PRACTICE

Presude engleskih viših sudova, pored zakonskih propisa, predstavljaju važan izvor prava. Sudskim presudama, uz tumačenje ugovora o osiguranju, utvrđuju se obaveze osiguravača, kažnjavaju prev

Više o publikaciji
05/03/2018

ESTABLISHING ENTITLEMENT OF SAVIOURS TO SALVAGE FEE

Sporovi koji nastaju pri utvrđivanju prava spasilaca broda i tereta na moru i unutrašnjim vodama često se rešavaju putem arbitraže. Odluke ugovorenog arbitražnog tribunala mogu se osporavati p

Više o publikaciji
05/03/2018

SUBROGACIJA I REGRES U ZAKONU I SUDSKOJ PRAKSI PRAVNI POLOŽAJ GARANTNOG FONDA

Različita shvatanja o pravnoj prirodi regresnog zahteva Garantnog fonda prema licu odgovornom za prouzrokovanu štetu imaju direktan uticaj na stavove sudova, koji zauzimaju različita mišljenja z

Više o publikaciji
05/03/2018

OSVRT NA ODREDBE ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O OSIGURANJU

Autor je u članku obradio dve aktuelne zakonodavnopravne teme u osiguranju Srbije povodom Zakona o izmeni i dopuni Zakona o osiguranju. Ovaj zakon stupio je na snagu krajem decembra 2013. godine. P

Više o publikaciji
05/03/2018

UTICAJ RAZVOJA AUTO-INDUSTRIJE NA ZNAČAJ TRŽIŠTA OSIGURANJA MOTORNIH VOZILA (I DEO)

Automobil uopšte, a putnički posebno, snažno je uticao na promenu društvenog, porodičnog i ličnog života ljudi širom sveta. Motorno vozilo više nije luksuz, kao što je bilo u dužem vremen

Više o publikaciji
05/03/2018

DVADESET DRUGi SUSRETi PRAVNIKA U PRIVREDI SRBIJE

Udruženje pravnika u privredi Srbije i časopis tog udruženja Pravo i privreda organizovali su 22. Susrete pravnika u privredi Srbije. Skup je održan od 29. do 31. maja 2013. godine u Vrnjačkoj

Više o publikaciji
05/03/2018

COMMUNICATION SCIENCE IN NETWORK MARKETING (KOMUNIKOLOGIJA U POSLOVNOM MREŽNOM MARKETINGU)

Prikaz knjige : "COMMUNICATION SCIENCE IN NETWORK MARKETING" (KOMUNIKOLOGIJA U POSLOVNOM MREŽNOM MARKETINGU). Аutori: Dragica Korenjak, Mario Plenković i Marko Korenjak Izdavač: Alma Mater Euro

Više o publikaciji
05/03/2018

OSIGURANJE GRADOVA PODLOŽNIH PRIRODNIM KATASTROFAMA

Tokio je objavio listu gradova s najvećim rizikom od prirodnih nepogoda. Rang-lista napravljena je na osnovu pozicija tih gradova širom sveta. Prema istraživanju reosiguravača „Svis re”, naj

Više o publikaciji
05/03/2018

DIREKTIVE O PREVOZU OPASNE ROBE

Evropska komisija posvetila je veliku pažnju prevozu opasne robe koja po svojoj prirodi može da ugrozi životnu sredinu. Komisija je nastojala da ovaj problem rešava kao kompleksno pitanje odgovo

Više o publikaciji
05/03/2018

OGRANIČAVANJA PRAVA OSIGURANIKA U ENGLESKOJ SUDSKOJ PRAKSI

Engleske sudske presude viših sudova predstavljaju izvor prava koje niži sudovi moraju da prihvate. U oblasti osiguranja važne su presude koje se odnose na jemstvo (warranty) osiguranika. Prema e

Više o publikaciji
05/03/2018

BLANK BILL OF EXCHANGE IN INSURANCE INDUSTRY

Poslovanje sa blanko mjenicom zahtijeva poznavanje mjeničnog prava jer u protivnom mjenica može štetiti i samom njenom imaocu – ako ne postupa u skladu sa zakonom. U poslovnoj praksi treba izbj

Više o publikaciji
05/03/2018

SPECIAL PROCEDURE FOR COMPENSATION OF SMALL CLAIMS IN THE COMPULSORY MOTOR THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE IN SERBIA

U Republici Srbiji 2009. godine donet je Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju. U okviru odredaba o obaveznom auto-osiguranju, u tom zakonu bio je predviđen opšti vansudski postupak za naknad

Više o publikaciji
05/03/2018

SALVAGE REWARD IN TRANSPORT INSURANCE

Prilikom pružanja pomoći ili spasavanja imovine na moru, spasioci se susreću sa nizom problema koji utiču na njihova prava i obaveze. Opasnosti prilikom spasavanja ugrožavaju i njih same. Premd

Više o publikaciji
05/03/2018

CRITICAL INFRASTRUCTURE BUILDINGS – RISK ASSESSMENT, MONITORING AND CONTROL

Cilj ovog rada jeste da predstavi osnovne procese u osiguravajućim društvima koji su povezani sa procenom rizika od različitih opasnosti u vezi sa kritičnom infrastrukturom. Definisan je pojam k

Više o publikaciji
05/03/2018

NON-PERFORMING LOANS – A CHALLENGE FOR BANKING INDUSTRY IN THE REGION

U svečanoj sali beogradskog hotela „Hajat“ 8. novembra je priređen Regionalni samit guvernera, bankara i privrednika, uz podršku „Dunav osiguranja“ u svojstvu zlatnog sponzora skupa. Konf

Više o publikaciji
05/03/2018

MANDATORY TRAFFIC INSURANCES AND CLAIM COMPENSATION

Prikaz knjige : "ОBАVЕZNА ОSIGURАNјА U SАОBRАĆАЈU I NАKNАDА ŠТЕТЕ". Аutоri: prоf. dr Zdrаvkо Pеtrоvić, prоf. dr Vlаdimir Čоlоvić i prоf. dr Nаtаšа Мrvić P

Više o publikaciji
05/03/2018

MEDICAL INVENTIONS AS INSURED INVESTMENT

Medicinska istraživanja su složena i rasprostranjena naučna delatnost koja, pored ostalog, obuhvata različite pronalaske: od kontaktnih sočiva do pejsmejkera. Nedavno istraživanje u SAD, srač

Više o publikaciji
05/03/2018

CLINICAL TRIALS UNDER SCRUTINY OF INSURERS

Medicinski testovi na ljudima od suštinske su važnosti za unapređenje medicinske nauke, ali nisu bez rizika. Srećna je okolnost što su osiguravači voljni da učestvuju u pokrivanju tih rizika.

Više o publikaciji
05/03/2018

DATA PROTECTION DIRECTIVE

Data Protection Directive (Directive 95/46/EC) o zaštiti ličnosti u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodnom kretanju takvih podataka uređuje obradu predmetnih podataka u okviru EU. Važn

Više o publikaciji
05/03/2018

INSURER’S RIGHT OF RECOURSE

Kada osiguravač plati odštetu iz osiguranja za potpuni gubitak osiguranog predmeta, prema engleskom zakonu o pomorskom osiguranju1 stiče pravo da preuzme interes osiguranika nad ostacima predmet

Više o publikaciji
05/03/2018

MTPL INSURANCE RESULTS IN 2012

Prema broju zaključenih ugovora po vrstama osiguranja i ukupno ostvarenoj bruto premiji, osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima najmasovnija

Više o publikaciji
05/03/2018

GENDER IS (NOT) A FACTOR IN ACTUARIAL ANALYSIS

Odlukom Evropskog suda pravde iz 2011. godine, proglašen je ništavnim član 5, st. 2. Direktive Saveta 2004/113/EC, čime je osiguravačima poručeno da više ne smeju da uzimaju u obzir pripadnos

Više o publikaciji
05/03/2018

COMPENSATION OF NON-MATERIAL DAMAGE DUE TO EXTREME DISABILITY

S razvojem društva povećala se mogućnost za prouzrokovanje raznih šteta. Štete se stalno prouzrokuju životu čoveka i njegovom integritetu. Tokom obavljanja mnogih vrsta korisnih aktivnosti, d

Više o publikaciji
05/03/2018

DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN THE INSURANCE INDUSTRY.

Haiti je najsiromašnija zemlja na zapadnoj polulopti, koju su pogađale mnogobrojne prirodne i humanitarne katastrofe. U takvoj zemlji velika novčana ulaganja ne samo da pomažu otvaranju novih ra

Više o publikaciji
05/03/2018

LAW ON THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM

Uprava za sprečavanje pranja novca ukazala nam je da smo u jednom od prethodnih brojeva „Tokova osiguranja” dali prikaz Zakona o sprečavanju pranja novca iz 2005. koji nije više na snazi, te

Više o publikaciji
05/03/2018

CONFERENCE ON THE OCCASION OF THE PUBLISHING OF THE EDITION FINANSIJE TOP 2012/2013

Povodom objavljivanja publikacije Finansije top 2012/2013 i specijalnog dodatka „Korporativno upravljanje: dobitna kombinacija“, časopis Biznis&Finansije organizovao je 17. juna u Medija ce

Više o publikaciji
05/03/2018

CONFERENCE ON THE SECURITY OF CATERING ESTABLISHMENTS „SAFETY, QUALITY, SECURITY“

Uz stručnu pоdršku Sеktоrа zа vаnrеdnе situаciје МUP-а Srbiје i Uprаvе zа bеzbеdnоst i zdrаvlје nа rаdu Мinistаrstvа rаdа i sоciјаlnе pоlitikе, kao i Мinistа

Više o publikaciji
05/03/2018

„INSURANCE GLOSSARY“.

Prikaz knjige : „POJMOVNIK OSIGURANjA”. Autor: prof. dr Nebojša Žarković Izdavač: „Skonto” d. o. o. Novi Sad Obim: 828 str.

Više o publikaciji
05/03/2018

HOW TO INSURE THE UNKNOWN SIDES OF THE SUN

Оsiguravači najčešće proračunavaju rizike zasnovane na podacima iz statistike, istorije i istraživanja. Nijedan od tih podataka nije dovoljan da se procene rizici od solarne energije. Oliver

Više o publikaciji
05/03/2018

GROWING POPULARITY OF OLDTIMERS`INSURANCE

Širom sveta sve se više traže četvorotočkaši proizvedeni u prvoj polovini prošlog veka. Rast cene tih motornih vozila prati i poskupljenje polisa osiguranja za njih, pogotovo kad raritetni au

Više o publikaciji
05/03/2018

DIRECTIVE CONCERNING LIABILITY FOR DEFECTIVE PRODUCTS

Evropska unija donela je Direktivu o odgovornosti za defektne proizvode (Council Directive 85/374/EEC 1985 /on approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member Stat

Više o publikaciji
05/03/2018

POLICYHOLDER`S CONSCIENTIOUSNESS

Kod ugovora o osiguranju naglašeno je poverenje koje ugovorači moraju da poštuju pri zaključenju i izvršenju ugovornih obaveza. Od osiguranika se prvo zahteva da „pošteno misli”, da istupa

Više o publikaciji
05/03/2018

BUSINESS INDICATORS OF INSURANCE COMPANIES IN THE PERIOD FROM 2009 TO 2011

U ovom članku daje se prikaz poslovanja društava za osiguranje kod nas u periodu 2009-2011. godine, i to sa aspekta njihovih tehničkih rezultata po godinama, vrstama osiguranja i ukupnim finansij

Više o publikaciji
05/03/2018

KNOWING THE IMPACT OF CLIMATE CHANGES ON HEALTH AND ITS SIGNIFICANCE FOR INSURANCE INDUSTRY

Kao posledica klimatskih promena, sve se češće javljaju katastrofalni događaji poput poplava, požara, cunamija, uragana, koji u velikoj meri ugrožavaju zdravlje, privredu i društvo u celosti.

Više o publikaciji
05/03/2018

SPECIFIC WORK OF AUDIT COMMISSION AIMED AT PROMOTION OF CORPORATE MANAGEMENT PRINCIPLES

Komisija za reviziju je pomoćno telo nadzornog odbora i ima važnu ulogu u definisanju odgovornosti u postupku finansijskog izveštavanja, interne kontrole i upravljanja rizicima. Kao nezavisno tel

Više o publikaciji
05/03/2018

LANGUAGE OF INSURANCE

U tekstu se razmatra odnos jezičke norme i terminologije osiguranja, uz nastojanje da se ukaže na rešenja koja ne bi išla na uštrb shvatljivosti reči i izraza koji se preporučuju ni onda kada

Više o publikaciji
05/03/2018

TWENTY FIFTH CONFERENCE OF THE KOPAONIK SCHOOL OF NATURAL LAW

Оd 13. dо 17. dеcеmbrа 2012. gоdinе nа Kоpаоniku su оdržаni 25. susrеti Kоpаоničkе škоlе prirоdnоg prаvа. „Prаvо i mоrаl“ bilа је оpštа tеmа оvih susrеt

Više o publikaciji
05/03/2018

„INSURANCE”

Prikaz knjige : „OSIGURANJE“. Autor: Doc. dr Vladimir Njegomir Izdavač: Ortomedics book, Novi Sad Obim: 466 str.

Više o publikaciji
05/03/2018

CAUTION, „ALIENS“ TAKE OVER!

Vanzemaljci osvajaju prostore širom sveta razarajući životnu sredinu i infrastrukturu miliona ljudi! Ako to i zvuči kao rečenica iz reklamne kampanje za film naučne fantastike, budite spremni

Više o publikaciji
05/03/2018

SPACE TOURSIM GETS READY

Putovanje u svemir krajnji je cilj ljubitelja nebeskog prostranstva. Tom temom su se u martu 2013. godine, na seminaru „Vasionski turizam“, bavili stručnjaci iz te oblasti i eksperti osigurava

Više o publikaciji
05/03/2018

HARMONISATION OF LEGISLATIONS ON COMPULSORY INSURANCE AGAINST LIABILITY IN RESPECT OF THE USE OF MOTOR VEHICLES

Direktiva Evropske unije o usaglašavanju zakonodavstava država članica o obaveznom osiguranju od odgovornosti za štete nastale upotrebom motornih vozila (The Motor Insurance Directive 2009/103/E

Više o publikaciji
05/03/2018

GOVERNING LAW

Merodavno pravo koje se ima primeniti na ugovorne odnose predstavlja specifičnu materiju. Države imaju obavezu da se pridržavaju pravila koja su same prihvatile. Ovim se postiže sledeće: prvo,

Više o publikaciji
05/03/2018

OSIGURANJE OPERATERA MEĐUNARODNIH TRANSPORTNIH TERMINALA OD ODGOVORNOSTI

Delatnost transportnih terminala postaje sve značajnija u međunarodnoj robnoj razmeni. U prevozu robe od skladišta prodavca do skladišta kupca međunarodni transportni terminal često se ne mož

Više o publikaciji
05/03/2018

EVROPSKI IZVEŠTAJ O SAOBRAĆAJNOJ NEZGODI

Da bi treće oštećeno lice ostvarilo pravo na naknadu štete koju je pretrpelo u saobraćajnoj nezgodi, moralo je, sve doskora, dokazivati da je vozač kriv za štetu. To je često bilo teško, a

Više o publikaciji
05/03/2018

OSIGURANJE ŽIVOTA ZA SLUČAJ SMRTI KORISNIKA KREDITA

Osiguranje je finansijska aktivnost koja se sastoji u tome da privredni subjekti, tačnije osiguravajuća društva, prikupljaju finansijska sredstva u obliku premije osiguranja od fizičkih i pravni

Više o publikaciji
05/03/2018

MULTISTRUKOVNI INERCIJSKI SINONIMI U SRPSKOM JEZIKU BANKARSTVA , FINANSIJA I OSIGURANJA

Lična je odluka svakog autora bilo koje vrste naučno-stručnog materijala kojim će leksičkim sredstvima predstaviti svoj rad. Međutim, više je nego očigledna pojava da se ionako teško razuml

Više o publikaciji
05/03/2018

DEVETO SAVETOVANJE UDRUŽENJA PRAVNIKA REPUBLIKE SRPSKE IZ UGLA OSIGURANJA

Udruženje pravnika Republike Srpske organizovalo je deveto redovno savetovanje „Oktobarski pravnički dani“ u Banjaluci 12. i 13. oktobra 2012. godine. Suorganizatori su bili Advokatska komora

Više o publikaciji
05/03/2018

„INSURANCE”

Prikaz knjige „OSIGURANJE “. Autor: dr Dragica Janković Izdavač: Alfa-graf NS, Novi sad Obim: 352 str

Više o publikaciji
05/03/2018

BRODSKE OLUPINE SVE VIŠE KOŠTAJU OSIGURAVAČE

Statistike pokazuju da širom sveta rastu troškovi za uklanjanje brodskih olupina u okeanima i morima. Ostaci plovila sve su veća stavka u budžetu brodovlasnika, osiguravača, ugovarača spasavan

Više o publikaciji
05/03/2018

DATA PODACI POD KLJUČEM OSIGURAVAČA

Kompanije širom sveta moraju efikasno da se zaštite od rastućeg sajberkriminala. Ali taj zahuktali problem još se ne shvata dovoljno ozbiljno. Robin Kroh, direktor Udruženog menadžmenta firme

Više o publikaciji
05/03/2018

REGULISANJE OSIGURANJA KROZ EU DIREKTIVE

Pravni poredak Evropske unije organizovan je i strukturisan skup pravnih normi koji ima sopstvene izvore, organe i procedure prilagođene tome da pravne norme stvaraju, tumače i konstatuju kršenje

Više o publikaciji
05/03/2018

KAZNENE ŠTETE

Da bismo razumeli predmetnu materiju, neophodno je ukazati na razlike između američkog i evropskog, kontinentalnog prava. Prva se odnosi na instituciju porote sastavljene od lica koja nisu pravnic

Više o publikaciji
05/03/2018

PRODUCT LIABILITY RISK MANAGEMENT AND THE ROLE OF INSURANCE

U razvijenim zemljama, osiguranja od odgovornosti, koja pripadaju grupaciji neživotnih osiguranja, igraju posebno značajnu ulogu. U domenu odgovornosti za proizvode, upravljanje rizikom i pojava o

Više o publikaciji
05/03/2018

COMPULSORY BANKRUPTCY TRUSTEE INSURANCE IN THE REPUBLIC OF SERBIA

U radu se razmatra prilagođavanje domaćeg stečajnog prava regulativi Evropske unije. Težište je na povezivanju stečajnog upravnika – fizičkog lica – i regulative osiguranja u domaćem ste

Više o publikaciji
05/03/2018

LIFE INSURANCE CONTRACT (POLICY) AND CLAUSES THAT PROTECT THE INSUREDS

Prema svojoj prirodi, ugovor o osiguranju života adhezioni je ugovor, to jest ugovor po pristupu. To znači da ugovarač osiguranja ima mogućnost da prihvati ili da odbije, ali ne i da menja sadr

Više o publikaciji
05/03/2018

LAW ON OBLIGATIONS AND BASIS OF PROPERTY-LEGAL RELATIONS IN AIR TRANSPORT

Primena Zakona o obligacionim odnosima i osnovama svojinsko-pravnih odnosa u vazdušnom saobraćaju („Službeni list SRJ” br. 12/1998; dalje „Zakon”), povezana je sa Zakonom o vazdušnom sao

Više o publikaciji
05/03/2018

TWENTY FOURTH CONFERENCE OF THE KOPAONIK SCHOOL OF NATURAL LAW FROM THE INSURANCE PERSPECTIVE

Udruženje kopaoničke škole prirodnog prava organizovalo je 24. susret pravnika na Kopaoniku od 13. do 17. decembra 2011. godine. Opšta tema glasila je „Pravo i odgovornost”. Predsednik Udru

Više o publikaciji
05/03/2018

„REINSURANCE”

Prikaz knjige : „REOSIGURANJE”. Autori: prof. dr Boris Marović, doc. dr Radenko Purić, doc. dr Vladimir Njegomir Izdavač: „Precision” d.o.o, Čačak Obim: 434 str.

Više o publikaciji
05/03/2018

MIXED FEELINGS AND RIGID VIEWS ON SOLVENCY II

Niske kamatne stope i preteći japanski ekonomski scenario dovode u pitanje osnove modela poslovanja osiguravača života. Kroz prizmu direktive Solventnost II, problem se samo zaoštrava. Nevolja j

Više o publikaciji
05/03/2018

EIOPA HALF-YEAR FINANCIAL STABILITY REPORT .

Slaba ekonomska perspektiva, narasli ekonomski disbalansi i izvesnost prolongiranja niskih kamatnih stopa stvaraju vrlo negativne srednjoročne izglede za finansijsku stabilnost osiguravajućeg i pe

Više o publikaciji
05/03/2018

REVISION OF THE INSURANCE MEDIATION DIRECTIVE

Direktivu o posredovanju u osiguranju (EU Directive 2002/92) Evropska komisija donela je u nameri da obezbedi sledeće: • da posrednici u osiguranju budu kompetentni i profesionalni • da se za

Više o publikaciji
05/03/2018

ARBITRATION DECISIONS CONTESTED BEFORE ENGLISH COURTS

Rešavanje sporova od strane izabranih sudova načelno je dozvoljeno. Sporovi se rešavaju ugovaranjem institucionalne ili ad hoc arbitraže. Arbitražni sporovi se rešavaju na elastičniji način.

Više o publikaciji
05/03/2018

CIVIL CODE OF THE REPUBLIC OF SERBIA

Poštovani čitaoci, u pripremi je donošenje građanskog zakonika Republike Srbije. Već je objavljen prednacrt zakonika, u kome su pojedina pitanja ostala otvorena. Predočićemo ih radi otvaranja

Više o publikaciji
05/03/2018

INSURANCE OF LAWYERS’ PROFESSIONAL LIABILITY - SERBIAN VERSION OF NEW FORM OF COMPULSORY INSURANCE

Iako već odavno odomaćen u uporednom pravu, institut osiguranja od odgovornosti advokata tek od nedavno (od donošenja novog Zakona o advokaturi), čini deo našeg pozitivnog prava. Novi zakon reg

Više o publikaciji
05/03/2018

SIGNIFICANCE AND PROSPECTS OF VOLUNTARY PENSION FUNDS IN SERBIA

Polazeći od dugogodišnje krize funkcionisanja penzijskog sistema u Srbiji i potrebe da se on ozbiljno reformiše i dovede u red, autor rada daje predlog za njegove izmene i posebnu pažnju posveć

Više o publikaciji
05/03/2018

MOST IMPORTANT FACTORS AFFECTING HUMAN RESOURCES

U savremenoj organizaciji zadovoljni zaposleni najbitniji su za njen uspeh. Teorijska i empirijska istraživanja nalaze da na njih utiču mnogi faktori, među kojima se ističu mogućnost za razvoj

Više o publikaciji
05/03/2018

LAW ON THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING

Delo pranja novca specifična je kriminalna aktivnost i posledica je prethodno izvršenog krivičnog dela. Istovremeno, to je polazna tačka za buduće krivične aktivnosti. Legalizuje se, naime, no

Više o publikaciji
05/03/2018

SORS 2012 – ANNUAL CONFERENCE

SORS, tradicionalni susret na najvišem nivou delatnosti osiguranja, i ove godine, kao i prethodnih, okupio je predsednike uprava i ostale rukovodioce najznačajnijih osiguravajućih i reosiguravaju

Više o publikaciji
05/03/2018

CONFERENCE OF THE SLOVENIAN INSURANCE ASSOCIATION

Početkom juna 2012. Slovenačko udruženje osiguravača (Slovensko zavarovalno združenje) organizovalo je godišnje savetovanje u Portorožu, gde je izloženo 35 referata.

Više o publikaciji
05/03/2018

„INSURANCE AND REINSURANCE”

Prikaz knjige : „OSIGURANJE I REOSIGURANJE”. Autor: dr sci. Mile Bijelić Izdavač: „Tectus”, Zagreb, 2002 Obim: 440 str.

Više o publikaciji
05/03/2018

THE CHANGING FACE OF TERRORISM

Savremeni teroristi ruše sve granice i ne prezaju ni od čega. To pokazuje i višegodišnje istraživanje prof. dr Maks Tejlora, direktora Centra za proučavanje terorizma i političkog nasilja na

Više o publikaciji
05/03/2018

30 YEARS OF AIDS

Životni vek obolelih od side i zaraženih virusom humane imunodeficijencije (HIV), odnosno ljudi oslabljenog imuno-sistema, danas je duži nego ranije. Ali obolelima predstoji dug put do potpunog i

Više o publikaciji
05/03/2018

SOLVENCY OF INSURERS UNDER EU DIRECTIVES

Prva direktiva Solventnost I doneta je pre skoro 40 godina s ciljem da ujedini tržište osiguranja u EU i uspostavi bolju zaštitu potrošača. Evropski parlament približava se novom cilju – pri

Više o publikaciji
05/03/2018

DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY INSURANCE – LEGAL NATURE AND APPLICATION

Ugovor o osiguranju od odgovornosti organa pravnog lica nije zakonom uređen. Pošto on spada u dobrovoljna imovinska osiguranja, na njega se primenjuju opšta pravila zakona o ugovoru o osiguranju

Više o publikaciji
05/03/2018

LIFE INSURANCE SECURITISATION

Jedan od ključnih trendova savremenog tržišta osiguranja i reosiguranja jeste pojava sekjuritizacijā potraživanja i sekjuritizacijā spram rizika. Osnova im je slična odgovarajućim mehanizmim

Više o publikaciji
05/03/2018

OUT-OF-COURT SETTLEMENT IN COMPULSORY MOTOR INSURANC

U radu su analizirane odredbe zakona iz materije obaveznog osiguranja u saobraćaju svih republika bivše SFRJ, koje se odnose na vansudski postupak za naknadu štete oštećenog pred štetnikovim o

Više o publikaciji
05/03/2018

MTPL INSURANCE RESULTS IN 2011

Osiguranje vlasnika motornih vozila od odgovornosti za štete pričinjene trećim licima najmasovnija je vrsta osiguranja, s najvećom premijom u 2011. godini. Zbog obaveznog karaktera, detaljnije j

Više o publikaciji
05/03/2018

MENTAL INJURY COMPENSATION FOR PHYSICAL PAIN

Pojam nematerijalne štete javlja se samo kao posledica protivpravne radnje usled koje je povređeno lično dobro nekog lica. Nasuprot tome, imovinska (materijalna) šteta javlja se kao posledica po

Više o publikaciji
05/03/2018

REPUBLIC OF SERBIA EXPORTS INSURANCE AND FINANCING AGENCY LAW

Pre ukidanja Osnovnog zakona o osiguranju i osiguravajućim organizacijama (Službeni list SFRJ br. 7/67), odnosi iz oblasti kreditnog osiguranja bili su zakonski regulisani. U Zakonu o osnovama sis

Više o publikaciji
05/03/2018

TWENTY FIRST CONFERENCE OF THE BUSINESS LAWYERS ASSOCIATION OF SERBIA FROM THE PERSPECTIVE OF INSURANCE LAW

Članovi Udruženja pravnika u privredi Srbije održali su svoj 21. susret od 23. do 25. maja u Vrnjačkoj Banji. Uvodni referat na opštu temu „Zakoni i privreda” podneo je prof. dr Mirko Vasil

Više o publikaciji
05/03/2018

SIXTH EUROPE DAY CONFERENCE: INNOVATIONS ARE BASED ON KNOWLEDGE, MONEY AND TRUST

Bankovna unija, fiskalna unija, ili korak dalje, ka političkoj uniji? Dvadeset i sedam zemalja „evropskog bloka“ Dan Evrope dočekale su opterećene novim idejama o funkcionisanju jedinstvenog

Više o publikaciji
05/03/2018

MODERN CONCEPT OF INSURANCE INDUSTRY AND INSURANCE AGREEMENT

IZ ISTORIJE OSIGURANJA: PRVI MEĐUNARODNI KONGRES O PRAVU OSIGURANJA. Prvi međunarodni kongres o pravu osiguranja održan je u Rimu 1962. godine u organizaciji Međunarodnog udruženja za pravo

Više o publikaciji
05/03/2018

MARINE INSURANCE, LAW AND PRACTICE

Prikaz knjige : „POMORSKO OSIGURANJE, PRAVO I PRAKSA“. Autor: prof. dr Drago Pavić Izdavač: Književni krug, Split, 2012. Obim: 562 strane

Više o publikaciji
05/03/2018

SOME LIFE INSURERS WILL NOT ESCAPE THE CONSEQUENCES OF POPULATION DECREASE

Demografski razvoj u Nemačkoj vodi nezaustavljivom smanjenju tržišta osiguranja života. Nakon preuređenja tržišta koje će uslediti opstaće samo finansijski snažni osiguravači sa strožom

Više o publikaciji
05/03/2018

FOOTBALL COVERED WITH INSURANCE POLICIES

Fudbal, ta najvažnija sporedna stvar na svetu, plodno je tlo i u svetu osiguranja. Svetski osiguravači nude fudbalskim klubovima polise koje pokrivaju štete od povreda igrača ili prevremenog zav

Više o publikaciji
05/03/2018

NEW UK LAW ON LEGAL SERVICES

Na predlog engleske vlade, Zakon o pravničkim uslugama iz 2007. godine (Legal Services Act) biće promenjen. Svrha donošenja Zakona bila je opsežna: – zaštita i unapređenje javnog interesa

Više o publikaciji
05/03/2018

PENDING THE APPLICATION OF THE EUROPEAN UNION SOLVENCY II DIRECTIVE

O problemima primene Direktive Solventnost u vezi sa aktom Omnibus II već se pisalo u našem časopisu. U međuvremenu, iskrsao je nesporazum između Evropske komisije i Saveta Evropske unije.1 As

Više o publikaciji
05/03/2018

RIGHT OF INSURED TO INDEMNITY IN THE EVENT THAT THE POLICYHOLDER FAILS TO REPORT TO THE INSURER THE CIRCUMSTANCES RELEVANT FOR RISK ASSESSMENT

Prilikom zaključivanja polise, ugovarač osiguranja dužan je da postupa maksimalno savesno i da osiguravaču pruži podatke o okolnostima važnim za ocenu težine rizika, kao i o ostalim pretposta

Više o publikaciji
05/03/2018

INSURANCE MUTUALITY

U prilogu se raspravlja o pojmu uzajamnosti koji predstavlja bitnu sadržinu osiguranja, mada se u savremenom zakonodavstvu ne tretira kao temelj te delatnosti. Detaljnije se razmatraju njegove pred

Više o publikaciji
05/03/2018

SHIPBUILDING RISKS INSURANCE

U toku gradnje broda, brodogradilište i naručilac broda izloženi su raznovrsnim rizicima. Zbog toga je osiguranje neophodan pratilac ove delatnosti. Autor u članku ukazuje da je u slučaju spora

Više o publikaciji
05/03/2018

INSTITUTIONAL SECTORS AND MARKETING MANAGEMENT EXAMPLIFIED BY INSURANCE COMPANIES

U osnovi razvojne strategije stoji zahtev da ekonomska politika razvija konkurentske prednosti ukupne privrede Srbije, a ne samo komparativne prednosti određenih izvozno orijentisanih delatnosti. T

Više o publikaciji
05/03/2018

INSURANCE FRAUDS

Prisutan svuda, na svakom mestu i u svakom trenutku, rizik je sastavni deo ljudske egzistencije i kontinuirano vrši presiju na čoveka da mu se prilagođava. Pronalazeći razne načine, pojedinac j

Više o publikaciji
05/03/2018

EMBRACING THE COACHING CONCEPT IN PRESENT-DAY BUSINESS OPERATIONS

Koristeći coaching metodu u upravljanju ljudima, menadžeri pomažu zaposlenima da obave posao na najefikasniji način i pritom razviju svoj unutrašnji potencijal. Menadžer/Coach pomaže tako št

Više o publikaciji
05/03/2018

14TH TRADITIONAL MEETING OF THE LAW OF DAMAGES ASSOCIATION

Udruženje za odštetno pravo iz Beograda i preduzeće „Intermex, Software Communications” organizovali su u Beogradu, od 22. do 24. septembra 2011, Četrnaesto naučno savetovanje s međunarodn

Više o publikaciji
05/03/2018

SLOVENE INSURANCE DAYS

Početkom juna 2011. godine, Slovensko zavarovalno združenje organizovalo je svoje godišnje savetovanje u Portorožu. Bilo je izloženo 28 referata.

Više o publikaciji
05/03/2018

INSURANCE

Prikaz knjige : “Osiguranje". Autor: Berislav Matijević Izdavač: Naklada d.o.o, Zadar, 2010. Obim: 947 str.

Više o publikaciji
05/03/2018

POLICIES TAKING CARE OF YOUR HEALTH AND BEAUTY

Međunarodna privreda zdravog života i fizičke lepote svake godine beleži novi procvat u svetlu rastuće potrošačke kulture. Osiguravači su stoga zakucali i ušli na velika vrata banjskih leč

Više o publikaciji
05/03/2018

SOLVENCY II AND OMNIBUS II DIRECTIVES

Komisija EU predložila je Savetu EU i Evropskom parlamentu Direktivu Omnibus II. Kada ova direktiva bude usvojena, doći će do znatnih izmena u direktivi Solvency II. Očekuje se: – da se prime

Više o publikaciji
05/03/2018

THE RIGHT TO TIMELY INDEMNITY PAYMENT

Komisija britanskog parlamenta (Law Commission) uzela je u razmatranje sudsku praksu u vezi sa pravom osiguranika da od osiguravača ostvari naknadu štete zbog toga što je osiguravač osiguraniku

Više o publikaciji
05/03/2018

DETERMINING OF FINANCIAL RESULTS IN PROPERTY AND PERSONAL INSURANCE

U ovom članku daje se prikaz poslovanja društava za osiguranje u našoj zemlji od 2005. do 2010. godine, i to sa aspekta njihovih tehničkih rezultata po godinama, vrstama osiguranja i ukupnom fin

Više o publikaciji
05/03/2018

PREMIUMS DIFERENTIATION AS PRECONDITION FOR PROTECTION AGAINST PREMIUM INSTABILITY AND NEGATIVE RISK SELECTION

U članku se razmatraju preduslovi za utvrđivanje tarife premije i posledice koje mogu nastati u slučaju odsustva diferenciranja premijskih stopa prema faktorima rizika.

Više o publikaciji
05/03/2018

THE INSTITUTION OF BANKASSURANCE IN THE INSURANCE MARKET OF SERBIA

Za institut bankoosiguranja može se reći da predstavlja paket finansijskih usluga koji se javlja u razvijenim zemljama i koji primenjuju finansijske ustanove i korporacije, a podrazumeva obavljanj

Više o publikaciji
05/03/2018

CHANGES IN THE SERBIAN INSURANCE LAW WITHIN THE FRAMEWORK OF THE EUROPEAN INSURANCE DEVELOPMENT

Na Paliću, od 15. do 17. aprila 2011. godine, u organizaciji Udruženja za pravo osiguranja Srbije održano je savetovanje na temu „Promene u pravu osiguranja Srbije u okviru evropskog (EU) razv

Više o publikaciji
05/03/2018

INSURANCE LAW – WIDENING HORIZONS OF THE PROFESSION AND SCIENCE

Prikaz knjige „Pravo osiguranja“. Autor: prof. dr Jasna Pak Izdavač: Univerzitet „Singidunum“, Beograd 2011. Obim: 357 strana

Više o publikaciji
05/03/2018

AUTO THEFTS SPREADING

Samo tri meseca po izlasku iz fabrike, BMW X5 ukraden je na podzemnom parkingu jednog hotela u Minhenu. Kada se vlasnik posle četiri dana vratio na parking, luksuznog automobila više nije bilo. O

Više o publikaciji
05/03/2018

FEED THE EARTH

Rast broja stanovnika Zemlje predstavlja globalni udar na zalihe hrane i menja planetarno lice agrikulture. U leto 2010. godine desile su se velike suše i šumski požari u Rusiji, a državne vlas

Više o publikaciji
05/03/2018

SIXTH EU DIRECTIVE ON COMPULSORY INSURANCE AGAINST CIVIL LIABILITY FOR MOTOR VEHICLES

Šesta direktiva Skupštine Evrope i Saveta 2009/103/EC usvojena je 16. septembra 2009. godine (skraćeno: Šesta direktiva). Objavljena je u Službenom listu EU br. 263 od 7. oktobra 2009, a stupi

Više o publikaciji
05/03/2018

THE ANALYSIS OF CURRENT STATE AND TRENDS IN SERBIAN INSURANCE INDUSTRY

Delatnost osiguranja u Srbiji, kao i u drugim zemljama u razvoju, poslednjih godina beleži značajne stope rasta premija osiguranja kao ključnog pokazatelja razvoja. Cilj rada je, da na bazi anali

Više o publikaciji
05/03/2018

SUPPLEMENTARY HEALTH INSURANCE

Teško stanje koje godinama vlada u zdravstvu, podstaklo je mnoge korisnike zdravstvenih usluga da se orijentišu ka privatnom sektoru, gde je bilo teško vršiti kontrolu kvaliteta pružanja usluga

Više o publikaciji
05/03/2018

DRAWING A DISTINCTION BETWEEN INSUREDS BASED ON GENDER: DISCRIMINATION OR NECESSITY

Da li je zabrana uzimanja u obzir polne pripadnosti klijenta pri formiranju cena u osiguranju još jedna stepenica na putu usvajanja jednakosti muškaraca i žena, ili je posredi odluka koja će ima

Više o publikaciji
05/03/2018

CHARACTERISTICS OF THE NEW COMPANY LAW WITH REFERENCE TO THE REGULATION OF PUBLIC SHAREHOLDING COMPANIES AND ITS EFFECTS ON BUSINESS COMPLIANCE OF INSURANCE COMPANIES

U procesu pridruživanja Evropskoj uniji, radi lakšeg pristupa zajedničkom tržištu i ispunjenja određenih standarda tržišnog poslovanja, nastala je potreba da se donese novi zakon o privredni

Više o publikaciji
05/03/2018

MT. KOPAONIK SCHOOL OF NATURAL LAW – THE TWENTY-THIRD CONFERENCE

Udruženje Kopaoničke škole prirodnog prava iz Beograda organizovalo je 23. susret pravnika na Kopaoniku, od 13. do 17. decembra 2010. godine. Opšta tema susreta glasila je „Pravo i prostor

Više o publikaciji
05/03/2018

MEDIATION BEFORE ARBITRATION

Prikaz knjige : Posredovanje pred arbitražom Autor: prof. dr Leposava Karamarković Izdavači: Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu i Javno preduzeće „Službeni glasnik“, Beograd

Više o publikaciji
05/03/2018

COUNCIL DIRECTIVE 87/344/EEC OF 28.06.1987. ON THE COORDINATION OF LAWS, REGULATIONS AND ADMINISTRATIVE PROVISIONS RELATING TO LEGAL EXPENSES INSURANCE

Svrha Direktive je usaglašavanje zakonskih i drugih propisa koji se odnose na osiguranje pravnih troškova, kako su navedeni u paragrafu 17. pod 1. Aneksa Direktive Saveta 73/239/EEC, sa ciljem da

Više o publikaciji
05/03/2018

LLOYD’S STRETCHES COVER TO YOGA

Za jogu se zna već oko 5.000 godina. Sve izraženiji stres u današnje vreme mnogo ljudi uputio je na duhovnu i fizičku sintezu joge. Jogu prati glas da služi za opuštanje i razonodu. S obzirom

Više o publikaciji
05/03/2018

SPLIT LIABILITY IN TRAFFIC AND SOME DILEMMAS IN BUSINESS AND JUDICIAL PRACTICE

U građanskopravnom postupku niko ne može odgovarati za vlastitu štetu. Oštećeno lice ne odgovara za svoju štetu, već je samo snosi u meri u kojoj je doprinelo njenom nastanku ili povećanju.

Više o publikaciji
05/03/2018

LIFE INSURANCE AND THE LAW ON PERSONAL DATA PROTECTION

Zaštita podataka o ličnosti predstavlja značajan napredak u oblasti prava ličnosti i regulisanja tog pitanja. Razvojem nauke, tehnike, elektronske tehnologije i komunikacije u svetu i Evropi, ta

Više o publikaciji
05/03/2018

MEDICINE AND INSURANCE

Lekari cenzori u osiguranju angažovani su u većem broju organizacionih jedinica, gde obavljaju poslove vezane za različite vrste osiguranja, nezgoda, bolesti, hirurških intervencija, nematerijal

Više o publikaciji
05/03/2018

INFLUENCE OF CLIMATE CHANGE ON INSURANCE

Poslednjih godina svedoci smo sve izraženijih klimatskih promena, koje izazivaju štete velikih razmera, često i katastrofalne. Januara 2011, u Brizbejnu u Australiji desila se katastrofalna popla

Više o publikaciji
05/03/2018

THE ACTUAL WORTH OF EMPLOYEES

Finansijski merni instrumenti nedovoljni su za procenu troškova po zaposlenom, koji daleko prevazilaze stavku plate, obračunatih poreza, slobodnih dana, bolovanja i obuke. Ti instrumenti još su n

Više o publikaciji
05/03/2018

NEW INSURANCE- RELATED REGULATIONS

U članku su prikazani novi propisi koji sadrže odredbe o osiguranju, a koje je Narodna skupština republike Srbije donela u drugoj polovini 2010. godine

Više o publikaciji
05/03/2018

KOPAONIK BUSINESS FORUM 2011

Kopaonik Biznis forum 2011, sa oko 500 učesnika iz zemlje i inostranstva, 70 panelista i 50 novinara, otvorio je predsednik Udruženja korporativnih direktora Srbije Toplica Spasojević. U pozdrav

Više o publikaciji
05/03/2018

LIBER AMICORUM

Prikaz knjige : Liber Amicorum Povodom sedamdesetogodišnjice života profesora Šime Ivanjka iz Maribora, grupa autora pripremila je zbornik radova pod naslovom ŠimeIvanjko, LIBER AMICORUM, ius

Više o publikaciji
05/03/2018

MORE THAN A GAME

Olimpijske igre, fudbalski kupovi, Roland Garros, Wimbledon i brojni teniski turniri deo su sportskih događaja koji imaju veliku publiku. Vrhunski sport, decenijama unazad, nije samo zabava već i

Više o publikaciji
05/03/2018

NATURAL DISASTERS THROW DOORS OPEN TO INSURERS

Prirodne nepogode poput zemljotresa i uragana mogu pogubno da utiču na razvojekonomije u državi. Poslednjih godina reosiguravači su usmereni ka međunarodnim organizacijama kao što je Svetska b

Više o publikaciji
05/03/2018

DIRECTIVE 2002/92/EC OF THE EUROPEAN PARLAMENT AND OF THE COUNCIL OF 9 DECEMBER 2002 ON INSURANCE MEDIATION

Za donošenjeDirektive2002/92/EC bilo je višerazloga: uloga posrednika u osiguranju i reosiguranju veoma je važna, zbog čega je postalo neophodno da sereguliše, naročito stoga što članice Ev

Više o publikaciji
05/03/2018

THE PRINCIPLE OF UTMOST GOOD FAITH IN ENGLISH COURT PRACTICE

Jedna od bitnih obaveza lica koje želi da zaključi ugovor o osiguranju odnosi se na obavezu da prijavi sve okolnosti koje su od značaja za osiguravača da donese odluku da li će i pod kojim usl

Više o publikaciji
05/03/2018

METHODOLOGY OF DETERMINING AND PRESENTING FINANCIAL RESULTS IN PROPERTY AND PERSONAL INSURANCE IN SERBIA

Metodologija i prikazivanje finansijskih rezultata u osiguranju uslovljeno je propisima i njihovom primenom od strane društava za osiguranje. U članku je prikazano kako je ova materija regulisana

Više o publikaciji
05/03/2018

GENERAL AVERAGE AND INSURANCE

Autor članka razmatra najvažniji institut plovidbenog prava. Transportno osiguranje ima važnu ulogu u zaštiti interesa svih učesnika u plovidbenom poduhvatu. Akcenat je stavljen na zakonska re

Više o publikaciji
05/03/2018

INSURANCE AGENTS AND AGENCY OPERATIONS.

Privredni subjekti, osim preduzetnika, pravna su lica, te kao takva ne mogu direktno istupati u pravnom prometu radi realizacije svoje delatnosti iz osnivačkih akata, već to mogu činiti samo prek

Više o publikaciji
05/03/2018

THE CHALLENGES OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN INSURANCE INDUSTRY WHEN TIMES ARE HARD

Delatnost osiguranja deli sudbinu svoje velike finansijske porodice i prolazi kroz težak period. U drugoj polovini prošlog i početkom ovog veka ne pamti se razdoblje kada je bilo teže održati s

Više o publikaciji
05/03/2018

PET INSURANCE – EXPERIENCES FROM ABROAD

Svrha ovog članka jeste da ukaže na mogućnosti osiguranja kućnih ljubimaca na način na koji se to radi u svetu, s obzirom na stvaranje osnovnih preduslova, a to j

Više o publikaciji
05/03/2018

NEW CIVIL CODE OF THE REPUBLIC OF SERBIA AND REASONS FOR ITS ENACTMENT

Danas smo kao zemlja pred nezaobilaznim izazovom pripreme i donošenja građanskog zakonika. U tom poslu i poduhvatu najvažnija je opredeljenost Republike Srbije i drugih država da pristupe evrops

Više o publikaciji
05/03/2018

COMPULSORY INSURANCE, INDEMNITY AND SECURITY FOR RECEIVABLES

U Beogradu, od 16-18. septembra prošle godine, u organizaciji Udruženja za odštetno pravo i Privredne komore Beograda održano je trinaesto redovno godišnje savetovanje sa međunarodnim učeš

Više o publikaciji
05/03/2018

INSURANCE AND REINSURANCE BASICS

Prikaz knjige : Osnovi osiguranja i reosiguranja, Autori: dr Boris Marović dr Bogdan Kuzmanović dr Vladimir Njegomir Izdavač: Princip Press, Beograd, 2009. Obim: 503 str. Knjiga „Osnovi

Više o publikaciji
05/03/2018

SHOULD PROFESSORS BE HELD LIABLE FOR ACCIDENTS INCURRED BY PUPILS AT SCHOOL?

Odgovornost i obaveze nastavničkog kadra nedavno su se našle u centru pažnje britanske javnosti. Nastavnički i vaspitački kadar sve češće je suočen s prozivkama da je odgovoran za različi

Više o publikaciji
05/03/2018

DELICACIES ARE PROFITABLE „SWEETS“ FOR INSURERS

Svakog Uskrsa sladokusce mame mnogobrojničokoladni zečevi, jaja i pilići, a sve brojniji potrošači tih poslastica izaberu šta će da kupe u zavisnosti od stepena razvoja svojih etičkih i zdr

Više o publikaciji
05/03/2018

EU ENVIRONMENTAL LIABILITY DIRECTIVE – CRITICAL REVIEW

Direktiva o odgovornosti za životnu sredinu (The Environmental Liability Directive 2004/35/EC, dalje u tekstu ELD) naišla je na različit odziv država članica EU koje su, s dosta nedoumica, i

Više o publikaciji
05/03/2018

INSURER’S QUESTIONNAIRE

Osiguravač često od ugovorača osiguranja zahteva da mu pismeno odgovori na postavljeni upitnik. U zavisnosti od dobijenih odgovora, osiguravač će doneti odluku da li će prihvatiti da zaključ

Više o publikaciji
en_GBEN