Rakić, Slavica

  • Email:

dipl. ek. stručni saradnik Društva inženjera i tehničara za upravljanje rizikom od požara (DITUR)

UDK: 005.334:614.841]:005.745(497.11)”2016”(049.32)
CONFERENCE REVIEW

REVIEWS OF SPECIALIZED SEMINAR ,,PREVENTION, RISK MANAGEMENT AND INSURANCE OF BUILDINGS AGAINST FIRE”

U organizaciji Društva inženjera i tehničara za upravljanje rizikom od požara (DITUR), u prostorijama Saveza inženjera i tehničara Srbije (SITS), 17. marta održan je jednodnevni specijalistički seminar „Prevencija, upravljanje rizicima i osiguranje od požara na objektima”. Seminar se pokazao kao jedinstven spoj naučnih i teorijskih saznanja s praksom primene materijala i sredstava najnovije proizvodnje, u cilju što efi kasnije zaštite objekata od požara. Svi predavači na seminaru svoja izlaganja propratili su prezentacijama u najsavremenijoj formi i mnoštvom najnovijih informacija iz oblasti zaštite od požara kod građevinskih objekata.

en_GBEN