Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI

NEKA PITANJA OBAVEZNOG OSIGURANJA POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

Sažetak

Autor razmatra delatnost posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti
i obavezno osiguranje posrednika. Ta delatnost je prvi put uvedena u pravni sistem
Republike Srbije putem Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti
(ZOP). Nova delatnost usavršavana je u pravnom sistemu kroz promene u uslovima
za upis u Registar posrednika. Usavršavanje delatnosti trajalo je od novembra 2013.
godine, kada je donet ZOP, do januara 2020 godine, kada je počela da se primenjuje
poslednja Novela ZOP-a. Jedan od propisanih uslova za upis u Registar posrednika
predviđao je podnošenje važećeg ugovora o osiguranju zaključenog u skladu sa čl.
13 ZOP-a. Povezujući odredbe ZOP-a o obaveznom osiguranju i Službeno obrazloženje
Predloga zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, autor je ustanovio
da odredbe ZOP-a ne daju jasan odgovor posredniku da li posle registracije mora
obnavljati važeći ugovor o osiguranju. Autor nastoji da prevaziđe iznetu nejasnoću
u odredbama ZOP-a predlažući u zaključcima formulaciju koja odgovara uporednim
zakonskim rešenjima o obaveznom osiguranju posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti.

Ključne reči: zakon, posrednik, promet i zakup nepokretnosti, Registar posrednika, obavezno osiguranje


UDK: 34(094):338.38:347.453:336.211 Ilijić, mr Slobodan NEKA PITANJA OBAVEZNOG OSIGURANJA POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI Strana: 68-81
sr_RSSR