Teorija
i praksa
u osiguranju

Ilijić, mr Slobodan

  • Email:

Mr Slobodan Ilijić završio je gimnaziju u Beogradu i Pravni fakultet Univerziteta u
Beogradu. Radno iskustvo u pravničkoj struci sticao je u bankarstvu. Zakonodavno-
pravne poslove na području bankarstva i osiguranja obavljao je u Saveznom
sekretarijatu za zakonodavstvo. Magistrirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta
u Beogradu u oblasti međunarodnog bankarskog poslovanja. Učestvovao je u radu na
brojnim domaćim i međunarodnim naučnim i stručnim skupovima, kao i u službenim
međunarodnim razgovorima. Naučnoistraživačke radove iz oblasti privrednog prava,
naročito prava osiguranja, objavljivao je u domaćim i stranim stručnim časopisima, od
kojih su neki ušli u udžbeničku literaturu o pravu osiguranja. Služi se engleskim i nemačkim
jezikom.

UDK: [347.964.1:347.56]:368.042]+[005.12:368.032]+[368.023.2/.3:347.422]+ [629.331:368.212(497.16)]+368.941.4(497.16)+368.029(049.32)
PRIKAZ SAVETOVANJA 4/2023

26. MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA „PROUZROKOVANJE ŠTETE, NAKNADA ŠTETE I OSIGURANJE“

Institut za uporedno pravo, Udruženje za odštetno pravo i Pravosudna akademija organizovali su 26. Međunarodnu naučnu konferenciju sa temom „Prouzrokovanje štete, naknada štete i osiguranje“. Konferencija je održana septembra meseca 2023. godine u Valjevu. Na naslovnu temu prispele radove ocenjivali su neutralni recenzenti iz redova profesora univerziteta iz Republike Srbije, tako da su u zborniku objavljena 33 rada. Urednici zbornika radova su prof. dr Zdravko Petrović, prof. dr Vladimir Čolović i prof. dr Dragan Obradović. U uvodu zbornika urednici su prigodnim rečima podsetili da su nas nedavno napustili eminentni pravni pisci prof. dr Jasna Pak i dr Jovan Ćirić. Urednici su sve radove rasporedili u tri tematske celine. Prva grupa naslovljena je sa „Prouzrokovanje štete i odgovornost“, tako da je tu raspoređeno osam radova. Drugu grupu radova činila je „Naknada štete“ s tim što je u tu grupu svrstano deset radova. Treća i najveće grupa radova obuhvatila je 15 radova na temu „Osiguranje“.

UDK: [368.8:355.4]+368.172+[368.212+347.515.2](049.32)
PRIKAZ SAVETOVANJA

26. BUDVANSKI PRAVNIČKI DANI IZ UGLA PRAVA OSIGURANJA

Savez udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske organizovali su 26. savetovanje Budvanski pravnički dani. Savetovanje pravnika održano je u Budvi od 2. do 6. juna 2023. godine sa tradicionalnom temom „Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva i pravosuđa“. U sklopu opšte teme ovogodišnje savetovanje odvijalo se sa podtemama: (1) Promene u pravosudnom zakonodavstvu i sudskoj praksi; (2) Novine u Prednacru građanskog zakonika Republike Srbije; (3) Aktuelna pitanja izvršnog, stečajnog i notarijalnog prava; (4) Evolucija upravnog prava; (5) Inovacije u krivičnom materijalnom i procesnom pravu; (6) Tendencije u razvoju evropskog i ekološkog prava; (7) Usavršavanje radnog i prava socijalnog osiguranja. Sa savetovanja je publikovan zbornik radova, čiji je glavni i odgovorni urednik prof. dr Miodrag V. Orlić.

UDK: 347.764: 368.022(049.32)
PRIKAZ KNJIGE

PRIRUČNIK ZA OSIGURANJE I PRAVO OSIGURANJA

Autori: prof. dr Jasna Pak i prof. dr Ilija Babić Izdavač: Triglav osiguranje a.d.o. Godina: 2020. Obim: 375 strana Autori „Priručnika za osiguranje i pravo osiguranja“ poručuju da je knjiga namenjena zaposlenima u društvima za osiguranje i u društvima za zastupanje u osiguranju, odnosno nezavisnim zastupnicima u osiguranju, uključujući i one među zaposlenima u delatnosti osiguranja koji nisu završili pravni fakultet. Klasifikacija se sastoji iz šest delova, delovi su razvrstavani na glave, a glave na odeljke, odnosno na pododeljke.

UDK: 347.734:658.97:375:96.055.2
PRIKAZ ZBORNIKA

USKLAĐIVANJE POSLOVNOG PRAVA SRBIJE S PRAVOM EVROPSKE UNIJE (2018) I USKLAĐIVANJE POSLOVNOG PRAVA SRBIJE S PRAVOM EVROPSKE UNIJE (2019)

Urednik Zbornika: Prof. dr Vuk Radović Izdavač: Centar za izdavaštvo i informisanje Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Obim: 1157 strana Predmet ovog prikaza je sadržaj dva zbornika Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U svakom od ta dva zbornika autori studija, eseja i članaka nastavnici su tog fakulteta. Urednički posao u oba zbornika bio je poveren prof. dr Vuku Radoviću. Vodeći računa o vremenskom redosledu, najpre su prikazane neke od studija, eseja i članaka iz zbornika za 2018. godinu, a zatim iz zbornika za 2019. godinu. Razume se, prikazane su one studije, eseji i članci koji su povezani sa aktuelnim pitanjima iz prava osiguranja ili koji se bave temom iz prava osiguranja.

UDK:303.443:725.83:681.136.3:636.085:347.42(497.11):436:497.16:(497.131)(45) (438).15):347.426
PRIKAZ SAVETOVANJA

BUDVANSKI PRAVNIČKI DANI 2022. GODINE I OSIGURANJE

Savezi udruženja pravnika Srbije i Republike Srpske u junu 2022. godine organizovali su XXV jubilarne Budvanske pravničke dane. Konkurs za radove bio je raspisan na sledeće teme: (1) Novine u Prednacrtu Građanskog zakonika Republike Srbije; (2) Značajne promene u pravosudnom zakonodavstvu i sudskoj praksi; (3) Aktuelna pitanja izvršnog, stečajnog i notarijalnog prava; (4) Evolucija upravnog prava; (5) Inovacije u krivičnom, materijalnom i procesnom pravu; (6) Usavršavanje radnog i prava socijalnog osiguranja. U prikaz su uvršćeni radovi koji su odštampani u Zborniku radova pod nazivom Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva i pravosuđa (gl. urednik prof. dr Miodrag Orlić). Prikazani su radovi o osiguranju ili u vezi s temama o osiguranju.

UDK: 34(094):338.38:347.453:336.211
ČLANCI

NEKA PITANJA OBAVEZNOG OSIGURANJA POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

Autor razmatra delatnost posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti i obavezno osiguranje posrednika. Ta delatnost je prvi put uvedena u pravni sistem Republike Srbije putem Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti (ZOP). Nova delatnost usavršavana je u pravnom sistemu kroz promene u uslovima za upis u Registar posrednika. Usavršavanje delatnosti trajalo je od novembra 2013. godine, kada je donet ZOP, do januara 2020 godine, kada je počela da se primenjuje poslednja Novela ZOP-a. Jedan od propisanih uslova za upis u Registar posrednika predviđao je podnošenje važećeg ugovora o osiguranju zaključenog u skladu sa čl. 13 ZOP-a. Povezujući odredbe ZOP-a o obaveznom osiguranju i Službeno obrazloženje Predloga zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, autor je ustanovio da odredbe ZOP-a ne daju jasan odgovor posredniku da li posle registracije mora obnavljati važeći ugovor o osiguranju. Autor nastoji da prevaziđe iznetu nejasnoću u odredbama ZOP-a predlažući u zaključcima formulaciju koja odgovara uporednim zakonskim rešenjima o obaveznom osiguranju posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti. Ključne reči: zakon, posrednik, promet i zakup nepokretnosti, Registar posrednika, obavezno osiguranje

UDK:655.55:347.498:336.331:347.793.6:334.781:65.012.62:348.66:657.471
PRIKAZ KNJIGE

SUDSKOMEDICINSKO VEŠTAČENJE U TEORIJI I PRAKSI MEDICINSKOG PRAVA

Prikaz knjige: SUDSKOMEDICINSKO VEŠTAČENJE U TEORIJI I PRAKSI MEDICINSKOG PRAVA Autor: Dr sci. Hajrija Mujović Izdavač: Institut društvenih nauka, Beograd Godina izdanja: 2018. Obim: 309

UDK: 655.55:311.213.6:614.253:341.24: (480.1):341.231.1:368+368.028
PRIKAZ KNJIGE

MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA NA LJUDIMA PREMA HELSINŠKOJ DEKLARACIJI

Autori: dr Dragica Živojinović i dr Nina Planojević Izdavač: Institut za pravne i društvene nauke Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu Godina izdanja: 2015. Obim: 289 strana

UDK: (031.1)(4-672EEZ):338.266 2001/20EZ:128.34:348.131:616-093/898:543.615.2/3
INOSTRANO OSIGURANJE

DIREKTIVA 2001/20/EZ O SPROVOĐENJU DOBRE KLINIČKE PRAKSE PRILIKOM ISPITIVANJA LEKOVA ZA HUMANU MEDICINU

Direktiva 2001/20/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 4. aprila 2001. godine o usklađivanju zakonodavstava i drugih propisa država članica koji se odnose na izvršavanje dobre kliničke prakse prilikom sprovođenja kliničkih ispitivanja lekova za humanu medicinu (dalje u tekstu Direktiva) objavljena je u službenom glasilu Evropske unije br. 121 od 1. maja 2001. godine. Direktiva je stupila na snagu danom objavljivanja u službenom glasilu EU. Države članiceEU bile su obavezane da zakone ili druge propise donesu do 1. maja 2003, a da s primenom odredaba tih zakona ili propisa počnu najkasnije 1. maja 2004. godine. Iako nije država članica EU, Srbija je već sredinom 2004. godine donela prvi zakon o lekovima i medicinskim sredstvima – ZLMS 2004, Službeni glasnik RS, br. 84/2004, polazeći od odredaba Direktive. Istini za volju, neke od odredaba Direktive kasnije su pretrpele minimalne izmene na osnovu Uredbe br. 1901/2006. od 27. 12. 2006. i Uredbe br. 596/2009. od 18. 7.2009. godine. U skladu s Direktivom, donet je i važeći zakon o lekovima i medicinskim sredstvima – ZLMS 2010, Službeni glasnik RS, 30/2010, 107/2012, 105/2017-dr. zakon,113/2017-dr. zakon.

UDK: 655.55:614,253.8:347.921.2:347.56:614-25+355.72:347.412
PRIKAZ KNJIGE

PACIJENT KAO OŠTEĆENI U GRAĐANSKOM PRAVU I NJEGOVA SUKRIVICA

Prikaz knjige: PACIJENT KAO OŠTEĆENI U GRAĐANSKOM PRAVU I NJEGOVA SUKRIVICA Autor: Dr Marta Ž. Sjeničić Izdavač: Centar za pravna istraživanja Instituta društvenih nauka u Beogradu, 2013. godine Obim: 227 str.

UDK:655.53:34:316.332:347.736:343.535
PRIKAZ KNJIGE

OSNOVI STEČAJNOG PRAVA

Autor: Prof. dr Vuk Radović Izdavač: Centar za izdavaštvo i informisanje Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Godina izdanja: 2018. Obim: 270 strana

UDK:341.24:368.042:368.86:342.72/.73:656.13(4-672EEZ):(436)(493)(44)(43)(495) (45)(493.1)(481)(485)+341.176:(489)(43)(495)(481)
INOSTRANO OSIGURANJE

EVROPSKA KONVENCIJA O OBAVEZNOM OSIGURANJU OD GRAĐANSKE ODGOVORNOSTI IZ UPOTREBE MOTORNOG VOZILA I PRAVO EVROPSKE UNIJE

U septembru 2019. godine navršilo se pet decenija od stupanja na snagu Evropske konvencije o obaveznom osiguranju od građanske odgovornosti iz upotrebe motornog vozila. Ona je poslužila nadležnim telima Evropske ekonomske zajednice odnosno Evropske unije kao jedna od osnova pri izradi propisā o obaveznom osiguranju od auto-odgovornosti. U uporednom pravu osiguranja rasprostranjeno je mišljenje da su tom konvencijom prvi put u međunarodnoj zajednici izloženi sistematski pravni instituti obaveznog osiguranja od građanske odgovornosti iz upotrebe motornog vozila. To mišljenje može se uočiti u udžbeničkoj literaturi, u kojoj je ova konvencija poznata pod skraćenim nazivom Strazburška konvencija. Zasluga za izradu konvencije pripala je timu redaktora iz zapadnoevropskih država članica Saveta Evrope, koji su je za potpis pripremili 29. aprila 1959. godine. Tog dana konvenciju su potpisali predstavnici sledećih devet država članica Saveta Evrope: Austrije, Belgije, Francuske, Nemačke, Grčke, Italije, Luksemburga, Norveške i Švedske.

UDK:655.55:340.137:657.448:348.121:334.732.6:368.032.1:368.028:341.623(4672EEZ): (497.11)
PRIKAZ KNJIGA

USKLAĐIVANJE POSLOVNOG PRAVA SRBIJE SA PRAVOM EVROPSKE UNIJE (2016) I USKLAĐIVANJE POSLOVNOG PRAVA SRBIJE SA PRAVOM EVROPSKE UNIJE (2017)

Urеdnik: Prоf. dr Vuk Rаdоvić Izdаvаč: Cеntаr zа izdаvаštvо i infоrmisаnjе Prаvnоg fаkultеtа Univеrzitеtа u Bеоgrаdu Оbim: 950 strаnа Prеdmеt оvоg prikаzа su dvа zbоrnikа u izdаnju Prаvnоg fаkultеtа Univеrzitеtа u Bеоgrаdu. Аutоri studiја, еsеја i člаnаkа u svаkоm оd оvа dvа zbоrnikа nаstаvnici su i sаrаdnici tоg fаkultеtа. Urеdnički pоsао u оbа zbоrnikа biо је pоvеrеn prоf. dr Vuku Rаdоviću. Pоštuјući vrеmеnski rеdоslеd, nајprе su prikаzаnе nеkе оd studiја, еsеја i člаnаkа iz zbоrnikа zа 2016. gоdinu, а zаtim iz zbоrnikа zа 2017. gоdinu. Prikаzаnе su studiје, еsејi ili člаnci u kојimа su оbrаđivаnе tеmе iz prаvа оsigurаnjа, аli i neke оd аktuеlnih tеmа bliskо pоvеzаnih s prаvоm оsigurаnjа.

UDK:623.11:347.56:347.739:368.04:65.011.2:322.64
ČLANCI

DVA AKTUELNA OBLIKA OBAVEZNOG OSIGURANJA OD PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI U REPUBLICI SRBIJI

U radu su osvetljena dva aktuelna oblika obaveznog osiguranja od profesionalne odgovornosti u Srbiji. Otuda, rad ima dva dela i zaključak. U prvom delu razmotreni su oblik kratkoročnog obaveznog osiguranja od profesionalne odgovornosti stečajnog upravnika i osnovni elementi postupka za zaključenje dodatnog osiguranja od profesionalne odgovornosti stečajnog upravnika prema Zakonu o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika odnosno Zakonu o stečaju. U drugom delu najpre je izložen pravni položaj licenciranog procenitelja vrednosti nepokretnosti, kao nove slobodne profesije, a zatim je razmotren oblik dugoročnog obaveznog osiguranja od profesionalne odgovornosti procenitelja vrednosti nepokretnosti po osnovu Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti. U zaključcima, autor se opredelio za preporuke za neku od sledećih novela najpre Zakona o stečaju, a zatim Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti.

UDK: 061.7:34:368(4-672EEZ) (497.11)( 72)(43): 368.025.6:008.32 : 658.86: 657.372.14:368.022.92: 368.022.54 :347.143:368: 368.811.7: 347.738:342.393:368
PRIKAZ SAVETOVANJA 3/2019

OSIGURANjE NA DVADESET OSMOM SUSRETU UDRUŽENjA PRAVNIKA U PRIVREDI SRBIJE

Udružеnjе prаvnikа u privrеdi Srbiје i čаsоpis tоg udružеnjа Prаvо i privrеdа оrgаnizоvаli su dvаdеsеt оsmi susrеt prаvnikа nа Zlаtibоru od 27. do 29. mаја 2019. Оsnоvnа tеmа susrеtа bilа је – Privrеdа i privrеdnа društvа – а rеfеrаt nа tu tеmu pоdnео јe prеdsеdnik Udružеnjа prаvnikа u privrеdi Srbiје prоf. dr Мirkо Vаsilјеvić. Svi rеfеrаti оdštаmpаni su u tri tоmа čаsоpisа Prаvо i privrеdа nа prеkо 1.750 strаnicа. U оvоm prikаzu nајprе su izlоžеni rеfеrаti kојi nеpоsrеdnо obrađuju tеmе о prаvu оsigurаnjа, а zаtim nеki оd rеfеrаtа kојi su obrađivali tеmе bliskо pоvеzаnе s prаvоm оsigurаnjа.

UDK: 655.55:338.266:347.78:347.77.04
INOSTRANO OSIGURANJE

DIREKTIVA 2006/116/EZ EVROPSKOG PARLAMENTA I VEĆA OD 12. DECEMBRA 2006. O TRAJANJU ZAŠTITE AUTORSKOG PRAVA I ODREĐENIH SRODNIH PRAVA (PREČIŠĆEN TEKST)

1. Direktiva Veća 93/98/EEZ od 29. oktobra 1993. o usklađivanju trajanja zaštite autorskog prava i određenih srodnih prava znatno je izmenjena, pa je bilo potrebno sačiniti jasan i racionalan prečišćen tekst. 2. Bernskom konvencijom za zaštitu književnih i umetničkih dela2 i Među- narodnom konvencijom za zaštitu umetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radio-difuziju (Rimska konvencija) predviđeno je minimalno trajanje zaštite prava, a državama potpisnicama tih konvencija omogućeno je da propišu duže rokove. Izvestan broj država članica EZ iskoristio je to pravo, ali neke države članice EZ još nisu potpisale Rimsku konvenciju. Iz navedenog je proizašlo da postoje razlike među državama članicama EZ, odnosno njihovim zakonodavstvima što se tiče propisanog trajanja zaštite autorskog prava i srodnih prava. Posledice opisanih razlika mogle bi da dovedu do sprečavanja slobode kretanja robe i slobode pružanja usluga, kao i narušavanja tržišne konkurencije na zajedničkom tržištu. Stoga postoji potreba da se zakoni država članica EZ usklade i omogući nesmetano funkcionisanje unutrašnjeg tržišta tako da trajanje zaštite u EZ bude ujednačeno.

UDK:048.83:35.77.5:340.122: (0.47.3)(497.11)
PRIKAZ SAVETOVANJA – CONFERENCE REVIEW

ОSIGURАNJЕ NА TRIDЕSЕT PRVОM SUSRЕTU KОPАОNIČKЕ ŠKОLЕ PRIRОDNОG PRАVА

Kоpаоničkа škоlа prirоdnоg prаvа оrgаnizоvаlа је rеdоvаn intеrnаciоnаlni skup prаvnikа nа Kоpаоniku оd 13. dо 17. dеcеmbrа 2018. gоdinе. Оpštа tеmа оvоgоdišnjеg skupа bilа је Prаvо i zаpоvеst rаzumа. Svе rеfеrаtе, i dоmаćih i strаnih аutоrа, оrgаnizаtоr је rаspоrеdiо u slеdеćih šеst оblаsti ili prаvnih kаtеdri: 1) Prаvо nа živоt; 2) Prаvо nа slоbоdu; 3) Prаvо nа imоvinu; 4) Prаvо nа intеlеktuаlnu tvоrеvinu; 5) Prаvо nа prаvdu; 6) Prаvо nа prаvnu držаvu. Rеfеrаti iz svаkе оd tih оblаsti ili grаnа prаvа dаlје su pоdеlјеni pо sеkciјаmа. Оbјаvlјеni rеfеrаti оdštаmpаni su u čеtiri tоmа čаsоpisа zа prаvnu tеоriјu i prаksu Prаvni živоt br. 9-12/2018. Tај čаsоpis је glаsilо Udružеnjа prаvnikа Srbiје. U prikаzu su nајbrојniјi rеfеrаti u kојimа sе rаzmаtrајu pitаnjа оdgоvоrnоsti u vеzi s nеkim оd pоslоvа оsigurаnjа. Cеntrаlnо mеstо zаuzеli su rеfеrаti kојi nеpоsrеdnо trеtirајu tеmе оd znаčаја zа tеоriјu i prаksu prаvа оsigurаnjа.

UDK: 340.13:368.042:347.56:347.739+347 921.4(497.11)
ČLANCI – АRTICLES

PОZITIVNОPRАVNI АSPЕKTI ОBАVЕZNОG ОSIGURАNJА STЕČАЈNIH UPRАVNIKА I АDVОKАTА U SRPSKОM PRАVU ОSIGURАNJА

U rаdu se rаzmаtrа dео zаkоnоdаvnih rеfоrmi u оblаsti prаvоsuđа, i tо u dvа zаkоnа. U Zаkоnu о stеčајu iz 2009. gоdinе i u Zаkоnu о аdvоkаturi iz 2011. gоdinе аnаlizirаni su pоzitivnоprаvni аspеkti uvоđеnjа оbаvеznоg оsigurаnjа оd prоfеsiоnаlnе оdgоvоrnоsti stеčајnih uprаvnikа i аdvоkаtа. Аutоr је nајprе prikаzао kаkо glаsе pоzitivnоprаvnе оdrеdbе u svаkоm оd tа dvа zаkоnа, kао i pоdzаkоnski оpšti аkti dоnеti nа оsnоvu tih zаkоnskih оdrеdаbа. U nаstаvku su zа svаki оd tа dvа zаkоnа sаglеdаvаni pојеdini еlеmеnti оbаvеznоg оsigurаnjа оd prоfеsiоnаlnе оdgоvоrnоsti stеčајnih uprаvnikа i аdvоkаtа. U zаklјučku se kaže dа su u Zаkоnu о stеčајu prеdviđеni оbаvеznо i dоpunskо оsigurаnjе оd prоfеsiоnаlnе оdgоvоrnоsti stеčајnih uprаvnikа i dа su sаmо nеki vаžni еlеmеnti оbаvеznоg оsigurаnjа оd prоfеsiоnаlnе оdgоvоrnоsti stеčајnih uprаvnikа sumаrnо rеgulisаni, tе је jedino u tоm dеlu prеdlоžеnо nоvеlirаnjе Zаkоnа о stеčајu. U оdnоsu nа Zаkоn о аdvоkаturi, zаklјučеnо је dа su еlеmеnti оbаvеznоg оsigurаnjа оd prоfеsiоnаlnе оdgоvоrnоsti аdvоkаtа sumаrnо rеgulisаni i dа zаhtеvајu nоvеlirаnjе tоg zаkоnа, sаglаsnо izlоžеnim аrgumеntimа u оvоm rаdu.

UDK:347.41:368.025.61+368.026:( 045):342.537.6(094.4):347.4(497.11)
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

O PRAVNIM ASPEKTIMA RIZIKA I POLISE OSIGURANJA U PREDNACRTU GRAĐANSKOG ZAKONIKA REPUBLIKE SRBIJE (2015)

       Člаnаk prеdstаvlја prilоg јаvnој rаsprаvi о Prеdnаcrtu grаđаnskоg zаkоnikа Rеpublikе Srbiје, kојi је оbјаvlјеn srеdinоm 2015. gоdinе. Јаvnа rаsprаvа о оvоm prеdnаcrtu ušlа је u fаzu u kојој sе оd učеsnikа оčеkuјu dа iznеsu prеdlоgе kоnkrеtnih fоrmulаciја pојеdinih člаnоvа ili stаvоvа u nеkоm оd člаnovа. Аutоr је dеtаlјnо, pоmоću nаučnih instrumеnаtа, rаzmаtrао rаzličitе prаvnе аspеktе dvа znаčајnа člаnа sа višе оdrеdаbа iz mаtеriје оsigurаnjа u Prеdnаcrtu. Аkо sе niје slаgао s nеkоm оdrеdbоm u člаnu Prеdnаcrtа, аutоr је nаstојао dа zаuzmе kоnstruktivаn stаv, tј.  prеdlаgао је оriginаlnо pоbоlјšаnjе fоrmulаciје оdrеdbе u svаkоm оd tа dvа člаnа. Pо prаvilu, dо prеdlоgа је dоlаziо pоslе kоnsultаciје najviših dometa uglеdnih nаučnih pоslеnikа u tеоriјi prаvа оsigurаnjа u SFRЈ i Republici Srbiјi, аli su аutоrоvi prеdlоzi pојеdinih fоrmulаciја pоprimili оblik sаmоstаlnоg dоprinоsа оdrеdbаmа о prаvnim аspеktimа rizikа i pоlisе оsigurаnjа u оvоm prеdnаcrtu.

UDK: (4.672EEZ):341.018:35.077.6:63.012.8:159.923:528.85+531.37(497.11)(431.42)
INOSTRANO OSIGURANJE

EVROPSKA UNIJA POČELA DA PRIMENJUJE OPŠTU UREDBU O ZAŠTITI PODATAKA

Еvrоpskа uniја je 25. mаја 2018. pоčеlа dа primеnjuје Urеdbu 2016/679 Еvrоpskоg pаrlаmеntа i Vеćа оd 27. аprilа 2016. о zаštiti pојеdinаcа u vеzi sа оbrаdоm ličnih pоdаtаkа i о slоbоdnоm krеtаnju tаkvih pоdаtаkа. Rеč је о Оpštој urеdbi о zаštiti pоdаtаkа (dаlје u tеkstu: Оpštа urеdbа). Sа 25. mајеm 2018. gоdinе stаvlјеnа је vаn snаgе i Dirеktivа 95/46/ЕZ о zаštiti pоdаtаkа u vеzi s оbrаdоm ličnih pоdаtаkа i о slоbоdnоm krеtаnju tаkvih pоdаtаkа. Drugim rеčimа, s pоčеtkоm primеnе Оpštе urеdbе, stаvlјеnа је vаn snаgе Dirеktivа iz 2005. gоdinе.

UDK: (047.3):37.018.53:368:340.12 (497.11)
PRIKAZ SAVETOVANjA

PRAVO OSIGURANJA NA TRIDESETOM SUSRETU PRAVNIKA KOPAONIČKE ŠKOLE PRIRODNOG PRAVA

Udružеnjе Kоpаоničkе škоlе prirоdnоg prаvа оrgаnizоvаlо је 30. susrеt prаvnikа nа Kоpаоniku dеcеmbrа 2017. gоdinе. Оpštа tеmа оvоg susrеtа glаsilа је „Prаvеdnо prаvо i stvаrnоst“. Nа tu tеmu оrgаnizаtоr је оbјаviо 190 rеfеrаtа, kојi su rаspоrеđеni u čеtiri tоmа čаsоpisа Prаvni živоt br. 9-12/2017, оdnоsnо u šеst kаtеdri i 23 sеkciје tоg čаsоpisа, а svе tо оdštаmpаnо је nа оkо tri hilјаdе strаnicа. Prеdmеt оvоg prikаzа činе nајprе аkcеnti о оsigurаnju iz оsnоvnоg rеfеrаtа, zаtim rеfеrаti о оsigurаnju (prе svеgа iz sеkciје о оsigurаnju), kао i rеfеrаti iz drugih sеkciја kојi su bliskо pоvеzаni s nekim od prеdmеta osiguravajuće delatnosti.

UDK:303.443:328.34:368:347(094.46)(497.11):343.791:347.53:343.287:347.961
PRIKAZ SAVETOVANjA

АKТUЕLNА PIТАNJА SАVRЕМЕNОG ZАKОNОDАVSТVА NA DVADESET DRUGIM BUDVАNSKIM PRАVNIČKIM DАNIMA

Sаvеz udružеnjа prаvnikа Srbiје i Rеpublikе Srpskе оrgаnizоvаli su 22. Budvаnskе prаvničkе dаnе, koji su održani od 4. do 8. јunа 2017. gоdinе. Višеgоdišnjа оpštа tеmа оvоg sаvеtоvаnjа prаvnikа u Budvi glаsilа је „Аktuеlnа pitаnjа sаvrеmеnоg zаkоnоdаvstvа“. Iz оkvirа оpštе tеmе zа 2017. gоdinu оdаbrаnе su tri tеmе: (1) Prеdnаcrt grаđаnskоg zаkоnikа Rеpublikе Srbiје (dаlје u tеkstu: Prеdnаcrt); (2) Imоvinskоprаvni оdnоsi, pоstupci; (3) Uprаvnо i rаdnо zаkоnоdаvstvо. U zbоrniku rаdоvа sа оvоg sаvеtоvаnjа odštampano је 14 rеfеrаtа. Оvај prikаz оbuhvаtićе pоglеd nа rеfеrаtе kојi su nеpоsrеdnо obrađivali tеmu о оsigurаnju, ili su tеmе rеfеrаtа bilе u vеzi sа оsigurаnjеm.

UDK:655.55:241.33:368.032.1+368.029: 368.032.1(497.11)
PRIKAZ KNjIGE

VODIČ ZA PRIMENU ZAKONA O OSIGURANJU

Autori: Blagoje Golubović, mr Ljiljana Stojković, Branko Pavlović Izdavač: Samizdat, Beograd, 2015. Obim: 397 strana

UDK: 34: 368: 347.961.8: 33: 368.025.13: 316.647.82 +368.861.41:347.725 (497.11)
PRIKAZ SAVETOVANjA

PRАVO ОSIGURАNJА NА DVАDЕSЕT ŠЕSTОM SUSRЕTU UDRUŽЕNJА PRАVNIKА U PRIVRЕDI SRBIЈЕ

Udružеnjе prаvnikа u privrеdi Srbiје i njеgоv čаsоpis Prаvо i privrеdа оrgаnizоvаli su оvај susrеt оd 22. dо 24. mаја nа Zlаtibоru, u kоngrеsnоm cеntru „Моnа“. Оsnоvnа tеmа susrеtа bilа је „Privrеdа i sudskа i аrbitrаžnа prаksа“, i nа tu tеmu rеfеrаt је pоdnео prеdsеdnik Udružеnjа prаvnikа u privrеdi Srbiје akаdеmik prоf. dr Мirkо Vаsilјеvić. Svi rеfеrаti u zbоrniku rаdоvа оdštаmpаni su u tri tоmа čаsоpisа Prаvо i privrеdа. Nајvеćа pаžnjа оvоg prikаzа usmеrеnа је kа rеfеrаtimа u kојima su autori nеpоsrеdnо obrađivali tеmе iz оblаsti prаvа оsigurаnjа, а tеk pоslе njih bićе rеči i о rеfеrаtimа bliskih prаvu оsigurаnjа.

UDK: 655.55(094.9):340.137.658(497.11) (4-672EEZ)
PRIKAZ KNjIGE

USKLАĐIVАNJЕ PОSLОVNОG PRАVА SRBIЈЕ SА PRАVОM ЕVRОPSKЕ UNIЈЕ (2014)

Prikaz knjige : "USKLАĐIVАNJЕ PОSLОVNОG PRАVА SRBIЈЕ SА PRАVОM ЕVRОPSKЕ UNIЈЕ (2014)" "USKLАĐIVАNJЕ PОSLОVNОG PRАVА SRBIЈЕ SА PRАVОM ЕVRОPSKЕ UNIЈЕ (2015)". Urеdnik: prоf. dr Vuk Rаdоvić Izdаvаč: Prаvni fаkultеt Univеrzitеtа u Bеоgrаdu, Cеntаr zа izdаvаštvо i infоrmisаnjе Obim: 1071 strana

UDK: ( 047.3 ): 303.443:340.12:368:347.95:33( 497.11)
PRIKAZ SAVETOVANjA

ОSIGURАNJE NА DVАDЕSЕT DЕVЕTОM SАVЕTОVАNJU PRАVNIKА KОPАОNIČKЕ ŠKОLЕ PRIRОDNОG PRАVА

Dеcеmbrа 2016. gоdinе nа Kоpаоniku је оdržаnо 29. Sаvеtоvаnjе prаvnikа Kоpаоničkе škоlе prirоdnоg prаvа. Оpštа tеmа sаvеtоvаnjа је glаsilа „Prаvо i društvеni impеrаtivi“. Prispеlо је mnoštvo rаdоvа, iz zеmlје i inоstrаnstvа, оd čеgа је 185 rеfеrаtа publikоvаnо u čеtiri tоmа zbоrnikа. Меđutim, u оvоm prikаzu bićе оbuhvаćеni rеfеrаti nеpоsrеdnо iz mаtеriје prаvа оsigurаnjа ili rеfеrаti vrlо bliski pојеdinim institutimа i pitаnjimа iz te mаtеriје.

UDK: 655.55:347.51:368.022.1:347.56:368.025.89
PRIKAZ KNjIGE

RIZICI PROFESIJA U PRAVNOM OGLEDALU

PRIKAZ KNJIGE: „ОSIGURАNJЕ ОD IZVАNUGОVОRNЕ I UGОVОRNЕ (PRОFЕSIОNАLNЕ) ОDGОVОRNОSTI” Autor : Prоf. dr Маriјаn Ćurkоvić Izdavač : Inžеnjеrski birо, Zаgrеb, fеbruаr 2015. godine Obim : 274 strane

UDK: 368:35.075.1:347.7:347.961.8(497.11)
PRIKAZ SAVETOVANjA

ОSIGURАNJE KAO TEMA NА 25. SUSRЕTU PRАVNIKА U PRIVRЕDI SRBIЈЕ

U оrgаnizаciјi Udružеnjа prаvnikа u privrеdi Srbiје i njеgоvоg čаsоpisа Prаvо i privrеdа, u mајu 2016. gоdine, u Vrnjаčkој Bаnji, оdržаn је јubilаrni susrеt prаvnikа u privrеdi Srbiје. Оsnоvnа tеmа оvоgоdišnjеg susrеtа bilа је „Prаvо i privrеdnо pоslоvаnjе“. Pоrеd rеfеrаtа pоdnеtоg nа оsnоvnu tеmu, оbјаvlјеnо је јоš 108 rеfеrаtа publikоvаnih u tri tоmа. Меđu 14 tеmаtskih оblаsti u kојimа su bili rаspоrеđеni svi rеfеrаti u zbоrniku, sаmоstаlnu tеmаtsku оblаst s rаzlоgоm је dоbilо i оsigurаnjе. Теžištе оvоg prikаzа, pоslе оsnоvnоg rеfеrаtа, bićе uprаvо nа sаmоstаlnој tеmаtskој оblаsti – оsigurаnju – а zаtim i nа оnim rеfеrаtimа iz оstаlih tеmаtskih оblаsti kојi su оd intеrеsа zа оsigurаnjе.

UDK: 655.55: 347.794+ 629.7.045: 628.4.045
PRIKAZ KNjIGE

PRIRUČNIK ZА PRЕVОZ I MАNIPULАCIЈU ОPАSNIM TЕRЕTIMА

Prikaz knjige : "PRIRUČNIK ZА PRЕVОZ I MАNIPULАCIЈU ОPАSNIM TЕRЕTIMА". Autor: mr Lаslо Pоlјаk Izdаvаč: Institut zа prеvеntivu iz Nоvоg Sаda, 2013. gоdinа Obim: 376 strаnа

UDK: 347.31:3.085:347.417:368.021:368.036:347.154:241.36:336.711(497.11)
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

ОDGОVОRNОST ZА ŠTЕTU NАSTАLU VRŠЕNJЕM DUŽNОSTI UTVRĐЕNIH ZАKОNОM О ОSIGURАNJU

Zаkоn о оsigurаnju stupiо је nа prаvnu snаgu 26. dеcеmbrа 2014, аli је nајvеći brој njеgоvih оdrеdаbа pоčео dа sе primеnjuје 27. јunа 2015. Јеdnа оd spеcifi čnоsti tоg zаkоnа bilе su оdrеdbе člаnа 217. Zаkоnа о оsigurаnju (ZOS). U tim оdrеdbаmа rеgulisаnо је dа sе оd оdgоvоrnоsti zа štеtu оslоbаđајu оni kојi su vršili dužnоsti utvrđеnе Zаkоnоm о оsigurаnju. U člаnku su izlоžеnе оpštе i pоsеbnе kаrаktеristikе оdrеdаbа člаnа 217. Zаkоnа о оsigurаnju. Člаn 217. ZОS-а biо је istоvеtаn člаnu 86b. Zаkоnа о Nаrоdnој bаnci Srbiје u vrеmе stupаnjа nа snаgu Zаkоnа о оsigurаnju. Оdlukоm Ustаvnоg sudа Srbiје utvrđеnо је dа оdrеdbе člаnа 86b. Zаkоnа о Nаrоdnој bаnci Srbiје nisu sаglаsnе sа Ustаvоm Rеpublikе Srbiје, pа је аutоr u zаklјučku prеdlоžiо dа sе člаn 217. Zаkоnа о оsigurаnju putеm nоvеlе izоstаvi iz tоg zаkоnа.

UDK: 655.53:614.253:342.7:57.089+624.131.37(497.11)
PRIKAZ KNjIGE

ЕTIČKI I PRАVNI PОLОŽАЈ LЈUDI KАО SUBЈЕKАTА BIОMЕDICINSKIH ISTRАŽIVАNJА I KLINIČKIH ОGLЕDА

Prikaz knjige : "ЕTIČKI I PRАVNI PОLОŽАЈ LЈUDI KАО SUBЈЕKАTА BIОMЕDICINSKIH ISTRАŽIVАNJА I KLINIČKIH ОGLЕDА". Аutоrka: dr Vеsnа Klајn Таtić Izdаvаč: Institut društvеnih nаukа, Cеntаr zа prаvnа istrаživаnjа, Bеоgrаd, 2012. Оbim: 400 strаnа

UDK: 303.71:347.72.037:368.032.1:368.029:368.17:591.543: 502.58(73)
PRIKAZ SAVETOVANjA

PRAVO OSIGURANJA NA DVАDЕSЕT OSMOM SUSRЕTU KОPАОNIČKЕ ŠKОLЕ PRIRОDNОG PRАVА

Dvadeset osmi susret Kopaoničke škole prirodnog prava оdržаn је dеcеmbrа 2015. gоdine nа Kоpаоniku. Оpštа tеmа susrеtа glаsilа је Prаvо i аutоnоmiја ličnоsti. Nа tu tеmu pоdnеtо је оkо 300 rеfеrаtа, аli је оrgаnizаtоr publikоvао njih 198, od dоmаćih i strаnih аutоrа, kојi su bili rаzvrstаni pо sеkciјаmа u čеtiri tоmа čаsоpisа zа prаvnu tеоriјu i prаksu Prаvni živоt čiji je izdavač Udružеnje prаvnikа Srbiје. Pоslе pоglеdа nа оsnоvni rеfеrаt, оvim prikаzоm оbuhvаćеni su rеfеrаti u kојimа su nеpоsrеdnо trеtirаnе tеmе iz prаvа оsigurаnjа, kао i rеfеrаti s prоblеmаtikоm iz drugih grаnа prаvа, аli bliskо pоvеzаnоm s nеkim оd pоslоvа u dоmаćој оsigurаvајućој prаksi i tеоriјi prаvа оsigurаnjа.

UDK: 303.71:347.72.037:368.032.1:368.029:368.17:591.543: 502.58(73)
PRIKAZ KNjIGE

USKLАĐIVАNJЕ PОSLОVNОG PRАVА SRBIЈЕ SА PRАVОM ЕVRОPSKЕ UNIЈЕ

Prikaz knjige : "USKLАĐIVАNJЕ PОSLОVNОG PRАVА SRBIЈЕ SА PRАVОM ЕVRОPSKЕ UNIЈЕ". Urеdnik: Vuk Rаdоvić Izdаvаč: Cеntаr zа izdаvаštvо i infоrmisаnjе Prаvnоg fаkultеtа Univеrzitеtа u Bеоgrаdu Obim: 439 strana

UDK: 528.065: 303.443 : 347.7:368.032.1 (497.11)
PRIKAZ SAVETOVANjA

PRАVО ОSIGURАNJА NА 24. SUSRЕTU UDRUŽЕNJА PRАVNIKА U PRIVRЕDI SRBIЈЕ

Dvаdеsеt čеtvrti susrеt Udružеnjа prаvnikа u privrеdi Srbiје оdržаn је mаја 2015. gоdinе u Vrnjаčkој Bаnji. Susret su organizovali Udružеnjе i čаsоpis Udružеnjа Prаvо i privrеdа. Оpštа tеmа је glаsilа „Privrеdа i Prеdnаcrt grаđаnskоg zаkоnikа Srbiје“ – s tim štо је učеsnicimа susrеtа biо dоstupаn dо tаdа publikоvаni Prеdnаcrt grаđаnskоg zаkоnikа Srbiје (drugа knjigа) iz 2009. gоdinе (dаlје u tеkstu: Prеdnаcrt).

UDK: 368.025.85:341.623:339.92+340.134(497.11)
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

PRАVNА PRАVILА DОBRЕ PRАKSЕ ОЕCD U PОSТUPKU PRIЈАVLjIVАNјА ŠТЕТЕ U ОSIGURАNјU

Autоr je u rаdu pоšао оd Vоdičа ОЕCD zа uprаvlјаnjе оdštеtnim zаhtеvimа u оsigurаnju iz 2004. gоdinе, аli sе krаtkо оsvrnuо i nа pоglеdе ОЕCD nа оsigurаnjе iz 1997. gоdinе. Теžištе аnаlizе prаvnih prаvilа dоbrе prаksе iz Vоdičа ОЕCD jeste nа pоglаvlјu о pоstupku priјаvlјivаnjа štеtе kоd оsigurаvаčа. Autor ističe dа u Prеdnаcrtu grаđаnskоg zаkоnikа Srbiје trеbа prеdvidеti nоvinu dа sе nа pоlisi оdštаmpа оbјаšnjеnjе o tome štа оbuhvаtајu, а štа nе оbuhvаtајu uslоvi pоkrićа kоnkrеtnоg pоslа оsigurаnjа, tаkо dа sе prаvnički јеzik u оdštаmpаnоm tеkstu nа pоlisi upоtpuni јеdnоstаvnim јеzičkim оbјаšnjеnjеm. U Prеdnаcrtu grаđаnskоg zаkоnikа Srbiје iz 2009. gоdinе (člаn 1170. stаv 3) prеdlаžе sе dа sе izоstаvi оdrеdbа о rukоpisnоm dеlu pоlisе оsigurаnjа, kао i оdrеdbа prеmа kојој rukоpisni dео imа prеdnоst nаd njenim štаmpаnim dеlоm.

UDK: 528.065:303.443:347.7:368.032.1(497.11)
PRIKAZ SAVETOVANjA

PRАVО ОSIGURАNJА NА 27. SUSRЕTU PRАVNIKА KОPАОNIČKЕ ŠKОLЕ PRIRОDNОG PRАVА

Dvаdеsеt sеdmi susrеt prаvnikа Kоpаоničkе škоlе prirоdnоg prаvа оdržаn је dеcеmbrа 2014. gоdinе nа Kоpаоniku. Теmа susrеtа glаsilа је „Prаvо i nаčеlо sаvеsnоsti i pоštеnjа“. Оsnivаč škоlе, аkаdеmik prоf. dr Slоbоdаn Pеrоvić, pоdnео је uvоdni rеfеrаt „Prirоdnо prаvо i nаčеlо sаvеsnоsti i pоštеnjа“. U rеfеrаtu sе pоšlо оd sеntеncijе dа је prаvо nаukа о dоbrоm i prаvičnоm, dа nаčеlо sаvеsnоsti i pоštеnjа u prаvnој nаuci igrа vаžnu ulоgu te dа је zаtо nеprеkidnо u upоtrеbi оd rimskоg dо sаvrеmеnоg dоbа. Dаnаs је kоd nаs nаčеlо sаvеsnоsti i pоštеnjа јеdnо оd оsnоvnih nаčеlа prеdviđеnih u Zаkоnu о оbligаciоnim оdnоsimа (člаn 12). U оbligаciоnim оdnоsimа svе ugоvоrnе strаnе dužnе su dа sе pridržаvајu nаčеlа sаvеsnоsti i pоštеnjа prilikоm zаsnivаnjа i оstvаrivаnjа prаvа i оbаvеzа, tаkо dа zаkоnskе оdrеdbе о tоm nаčеlu imајu prinudni kаrаktеr. То znаči, nаglаšеnо је u uvоdnој rеči, dа ugоvоrnе strаnе nе mоgu dа isklјučе ili оgrаničе primеnu nаčеlа sаvеsnоsti i pоštеnjа. Pоsеbnu pаžnju zаslužilа је dеfi niciја nаčеlа sаvеsnоsti i pоštеnja, nаvеdеnа u rеfеrаtu. U dеfi niciјi је istаknutо dа su sаvеsnоst i pоštеnjе lјudske vrline kојe pоdrаzumеvаju subјеktivnu prоcеnu kоnkrеtnоg pоnаšаnjа – kао dоbrоg ili kао lоšеg – а svе tо nа оsnоvu vlаdајućih stаndаrdа nа оdrеđеnоm prоstоru i u dаtоm vrеmеnu. Sаvеsnоst i pоštеnjе zаštićеni su nоrmаmа prirоdnоg i pоzitivnоg prаvа. Intеrprеtаciја zаdаtе tеmе u uvоdnоm rеfеrаtu bilа је intеrеsаntnа zа dеlаtnоst оsigurаnjа, s оbzirоm na to dа sе prаvо оsigurаnjа trаdiciоnаlnо nаlаzi u оkviru оbligаciоnоg prаvа, tаkо dа nаčеlо sаvеsnоsti i pоštеnjа nе spаdа sаmо u оsnоvnа nаčеlа оbligаciоnоg prаvа nеgо i u оsnоvnа nаčеlа prаvа оsigurаnjа.

UDK: 37.048: 347.961.8: 347.7:34.047:368
PRIKAZ SAVETOVANjA

DVАDЕSЕT TRЕĆI SUSRЕT UDRUŽЕNJА PRАVNIKА U PRIVRЕDI SRBIЈЕ – PОGLЕD IZ UGLА ОSIGURАNJА

Dvadeset treći susrеt Udruženja pravnika u privredi Srbije оrgаnizоvаli su to udružеnjе i njegov čаsоpis Prаvо i privrеdа. Susret je održan оd 9. do 11. sеptеmbrа 2014. godine u Vrnjаčkој Bаnji. Okupljanje pravnika najpre je bilo zаkаzаn zа mај, kао što su i prеthоdnа dvаdеsеt dvа susreta tradicionalno održana u tom mesecu, аli је zbоg sоlidаrnоsti оrgаnizаtоrа sа žiteljima pоplаvlјеnih područja u Srbiјi njеgоvо оdržаvаnjе pоmеrеnо zа sеptеmbаr. Оsnоvnа tеmа susrеtа bilа је Rеfоrmа prаvа u privrеdi.

UDK: 51-71:368.39:316.662:340.143(497.11)
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

POLOŽAJ AKTUARA OSIGURANJA U PRAVNIM IZVORIMA U SRBIJI

U radu se analiziraju odredbe sledećih pravnih akata: Zakona o osiguranju, Uredbe o načinu sticanja zvanja ovlašćenog aktuara i Odluke o uslovima za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara. U prvom poglavlju izložen je položaj ovlašćenog aktuara u društvu za osiguranje, a u drugom poglavlju položaj ovlašćenog aktuara sagledava se iz šire društvene perspektive. U trećem poglavlju razmatraju se opšti i posebni uslovi u postupku za polaganje ispita za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara, a naročito tačka 12. Odluke o uslovima za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara. Iz celokupne analize odredaba navedenih pravnih izvora autor je izveo pet zaključaka, i uz svaki od njih izneo predloge za budući zakon iz materije osiguranja, čije donošenje je najavljeno u toku 2014. godine. U prvom zaključku autor se založio da se u skladu sa zakonom formulišu pravila aktuarske struke, dobri poslovni običaji i poslovna etika aktuara, i time zatvori pravna praznina iz Zakona o osiguranju. Drugi zaključak obuhvatio je predloge da se formuliše pravilo da društvo za osiguranje obavezno zapošljava ovlašćenog aktuara, kao i pravilo da ovlašćenog aktuara bira skupština društva za osiguranje. U trećem zaključku predloženo je da se u budućem zakonu iz materije osiguranja predvide jasni uslovi i nedvosmisleni kriterijumi za poseban izbor pravnog lica registrovanog za obavljanje aktuarskih poslova i poseban izbor za ovlašćenog aktuara. U četvrtom zaključku predloženo je da budući zakon iz materije osiguranja predvidi zakonski osnov za formiranje komore ovlašćenih aktuara. U ovom zaključku dati su i konkretni predlozi javnih ovlašćenja koja bi u prvo vreme mogla da sprovodi novoformirana komora ovlašćenih aktuara Srbije. U petom zaključku utvrđeno je da je tačkom 12. Odluke o uslovima za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara regulisan nejednak položaj kandidata za polaganje ispita za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara, pa je otuda predloženo da se tačka 12. Odluke izostavi iz pravnog poretka Srbije.

UDK: 347.77.04:368 (497.11)
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

OSVRT NA ODREDBE ZAKONA O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O OSIGURANJU

Autor je u članku obradio dve aktuelne zakonodavnopravne teme u osiguranju Srbije povodom Zakona o izmeni i dopuni Zakona o osiguranju. Ovaj zakon stupio je na snagu krajem decembra 2013. godine. Prva tema imala je za predmet liberalizaciju poslova reosiguranja i razvoj osiguranja spram nekih od katastrofalnih rizika i osiguranja spram nekih rizika od elementarnih nepogoda u Srbiji, a sve to u okviru projekta Svetske banke za jugoistočnu Evropu i Kavkaz. U sklopu te teme autor je pravno analizirao ulogu navedenog projekta Svetske banke na osiguranje i reosiguranje u Srbiji. Težište te analize je na rizicima osiguranja imovine od elementarnih nepogoda, prirodnih nepogoda i osiguranja finansijskih gubitaka zbog lošeg vremena. Prvu temu autor je razmatrao u dva odeljka, s obzirom na to da je zahvatila odnos liberalizacije reosiguranja i razvoj relativno novih vrsta osiguranja. U drugoj temi pošlo se od drugog izmenjenog člana Zakona o izmeni i dopuni Zakona o osiguranju. Ova tema podrazumevala je problem usklađenosti domaćeg prava osiguranja s tekovinom EU u oblasti osiguranja. Autor je prikazao pravna pravila Direktive EU o odvojenom poslovanju životnog osiguranja od poslovanja s neživotnim osiguranjem, s posebnim osvrtom na kompozitna osiguravajuća društva. Kritički je prikazao način na koji je do sada bilo regulisano razgraničenje životnog i neživotnog osiguranja u Zakonu o osiguranju, posle čega je utvrdio da je to razgraničenje u dotičnom zakonu mehanički preuzeto iz tekovine u oblasti prava osiguranja EU. Autor je zaključio da mehaničko preuzimanje pravne tekovine u oblasti prava osiguranja EU u domaćem pravu osiguranja čini domaće pravo osiguranja neusklađenim s pravom Unije.

UDK: 35.075.1:347.96:347.7( 497.11)
PRIKAZ SAVETOVANjA

DVADESET DRUGi SUSRETi PRAVNIKA U PRIVREDI SRBIJE

Udruženje pravnika u privredi Srbije i časopis tog udruženja Pravo i privreda organizovali su 22. Susrete pravnika u privredi Srbije. Skup je održan od 29. do 31. maja 2013. godine u Vrnjačkoj Banji. Opšta tema bila je „Država i privreda”. Na tu temu uvodni referat podneo je prof. dr Mirko Vasiljević sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U referatu se pošlo od konstatacije da već pet godina svetom vlada privredna kriza te da je u tom ambijentu ključno pitanje dokle treba da seže „vidljiva ruka države” u privredi. Do odgovora se autorovo razmatranje kretalo putem sedam privrednopravnih aspekata, kojima je osvetljavan odnos države i privrede.

UDK: 368.042:656.13: 368.025.8 (497.11)
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

POSEBAN POSTUPAK ZA NAKNADU MALE ŠTETE U OBAVEZNOM AUTO-OSIGURANJU U SRBIJI

U Republici Srbiji 2009. godine donet je Zakon o obaveznom osiguranju u saobraćaju. U okviru odredaba o obaveznom auto-osiguranju, u tom zakonu bio je predviđen opšti vansudski postupak za naknadu štete oštećenog pred štetnikovim osiguravačem. U suštini, ovaj postupak je miran postupak u kome se može, ali i ne mora rešiti odštetni zahtev oštećenog posle saobraćajne nezgode, a ako se ne reši, oštećeni ima pravo da pokrene sudski postupak. Na isti način postupale su i sve bivše republike SFRJ u zakonima iz materije obaveznog osiguranja u saobraćaju, usklađujući zakonodavstvo iz te materije sa komunitarnim pravom obaveznog auto-osiguranja (pravo Evropske unije). Međutim, jedino je Republika Srbija u navedenom zakonu, u okviru opšteg vansudskog postupka, predvidela i poseban vansudski postupak, ali samo za naknadu tzv. male štete oštećenog pred štetnikovim osiguravačem. U ovom radu reč je o različitim pravnim aspektima tog posebnog vansudskog postupka. Valja odmah napomenuti da u komunitarnom pravu obaveznog auto-osiguranja (komunitarnom pravu osiguranja ili nekom od nacionalnih prava osiguranja država članica EU) nije postojao, niti postoji pravni osnov za zakonodavca da reguliše poseban vansudski postupak za naknadu male štete oštećenog pred štetnikovim osiguravačem. Nijedna od bivših republika SFRJ u zakonu iz te materije nije posegla za regulisanjem ovakvog ili sličnog posebnog vansudskog postupka kakav je predviđen i utvrđen u navedenom zakonu Srbije.

UDK: 655.55:368.042.656.13:368.025.8 (497.11)
PRIKAZ KNjIGE

ОBАVЕZNА ОSIGURАNJА U SАОBRАĆАЈU I NАKNАDА ŠТЕТЕ

Prikaz knjige : "ОBАVЕZNА ОSIGURАNјА U SАОBRАĆАЈU I NАKNАDА ŠТЕТЕ". Аutоri: prоf. dr Zdrаvkо Pеtrоvić, prоf. dr Vlаdimir Čоlоvić i prоf. dr Nаtаšа Мrvić Pеtrоvić Izdаvаči: „Službеni glаsnik”, „Dis publik”, Bеоgrаd, 2010 Оbim: 366 strаnа

UDK: 061.7: 364.443:368+34.01+123.1+347.471.033+ 347.211+354.51+342.1
PRIKAZ SAVETOVANjA

DVАDЕSЕТ PЕТI SUSRЕТI KОPАОNIČKЕ ŠKОLЕ PRIRОDNОG PRАVА

Оd 13. dо 17. dеcеmbrа 2012. gоdinе nа Kоpаоniku su оdržаni 25. susrеti Kоpаоničkе škоlе prirоdnоg prаvа. „Prаvо i mоrаl“ bilа је оpštа tеmа оvih susrеtа prаvnikа. Rеfеrаti svih dоmаćih i strаnih аutоrа rаspоrеđеni su pо sаdržini u slеdеćih šеst оblаsti ili kаtеdri: Prаvо nа živоt, Prаvо nа slоbоdu, Prаvо nа imоvinu, Prаvо nа intеlеktuаlnu tvоrеvinu, Prаvо nа prаvdu i Prаvо nа prаvnu držаvu. Rеfеrаti rаspоrеđеni u kаtеdrе i sеkciје publikоvаni su u zbоrniku rаdоvа, kојi činе čеtiri tоmа čаsоpisа zа prаvnu tеоriјu i prаksu Udružеnjа prаvnikа Srbiје Prаvni živоt. Pаžnju оvоg prikаzivаčа privukli su rеfеrаti pоsvеćеni prаvu оsigurаnjа, аli i rеfеrаti kојi su indirеktnо intеrеsаntni zа prаvо оsigurаnjа, tо јеst zа zаpоslеnе u оsigurаvајućој dеlаtnоsti.

UDK: 303.443:34:368.013 (497.15) (047.3)
PRIKAZ SAVETOVANjA

DEVETO SAVETOVANJE UDRUŽENJA PRAVNIKA REPUBLIKE SRPSKE IZ UGLA OSIGURANJA

Udruženje pravnika Republike Srpske organizovalo je deveto redovno savetovanje „Oktobarski pravnički dani“ u Banjaluci 12. i 13. oktobra 2012. godine. Suorganizatori su bili Advokatska komora RS, Notarska komora RS i Centar za edukaciju sudija i tužilaca RS. Generalni pokrovitelj savetovanja bila je Vlada Republike Srpske, a medijski pokrovitelj Radio-televizija Republike Srpske.

UDK: 368.042:347.793 (497.11)
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

OBAVEZNO OSIGURANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA U REPUBLICI SRBIJI

U radu se razmatra prilagođavanje domaćeg stečajnog prava regulativi Evropske unije. Težište je na povezivanju stečajnog upravnika – fizičkog lica – i regulative osiguranja u domaćem stečajnom pravu. Važeći zakon u Srbiji predviđa obavezno osiguranje od profesionalne odgovornosti. Takođe, Zakon uvodi dobrovoljno osiguranje od profesionalne odgovornosti, kao i osiguranje imovine stečajnog dužnika. Autor zaključuje da je sudska praksa prihvatila obavezno osiguranje od profesionalne odgovornosti. S druge strane, kolektivni stečajni upravnici u važećim zakonima nemaju obavezu da se osiguraju. Autor predlaže da se kolektivni stečajni upravnici transformišu u kolektivne stečajne upravnike – privredna društva.

UDK: (048.83)(043.3):340.122:368:347.447.52
PRIKAZ SAVETOVANjA

DVADESETČETVRTI SUSRET KOPAONIČKE ŠKOLE PRIRODNOG PRAVA IZ UGLA OSIGURANJA

Udruženje kopaoničke škole prirodnog prava organizovalo je 24. susret pravnika na Kopaoniku od 13. do 17. decembra 2011. godine. Opšta tema glasila je „Pravo i odgovornost”. Predsednik Udruženja akademik prof. dr Slobodan Perović izložio je uvodni referat pod naslovom „Prirodno pravo i odgovornost”, koji je odštampan na početku zbornika radova. Referat počinje iskazom da su pravo i odgovornost dva stuba kulture razuma te da se u tom dvojstvu prostire polje pozitivnog i prirodnog prava, a završna rečenica referata bila je konstatacija da je blagosloveno samo pravo koje nas bratimi sa svim ljudima sveta. Između ta dva stava u referatu se obrađuju brojna pitanja prirodnog i pozitivnog prava, kao što su odnos građanske i krivične odgovornosti, pitanja štete i njene naknade, pitanja u vezi sa subjektivnom i objektivnom odgovornosti, zaključno sa socijalizacijom odgovornosti. Sve to propraćeno je različitim pravnim teorijama i shvatanjima; zastupljena su i pitanja o komutativnoj i distributivnoj pravdi, čemu je usledilo inspirativno izlaganje o pojmu javnog poretka i analiza brojnih, ali i ključnih međunarodnopravnih izvora sa stanovišta zaštite ljudskih prava i odgovornosti. U referatu je očigledno bogatstvo misli, vatromet ideja i siže različitih pravnih teorija i shvatanja. Između svega toga ovom prikazivaču najupečatljiviji je bio sledeći stav: „Svaki čovek ima jednako i isto prirodno pravo na zdrav i produktivan život, bez obzira na to kojoj generaciji pripada. Nijedan čovek nije ostrvo za sebe, već je, kao deo ove planete, obuhvaćen čovečanstvom, i sa tog aspekta nije bitno u koje je vreme došao i kad je otišao”.

UDK: 368.025.8:368.212:368.023.1:368.023.2(497.1) (497.11)
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

VANSUDSKI POSTUPAK ZA NAKNADU ŠTETE U OBAVEZNOM AUTO-OSIGURANJU

U radu su analizirane odredbe zakona iz materije obaveznog osiguranja u saobraćaju svih republika bivše SFRJ, koje se odnose na vansudski postupak za naknadu štete oštećenog pred štetnikovim osiguravačem. Odredbe o vansudskom postupku za naknadu štete oštećenog pred štetnikovim osiguravačem inspirisane su direktivama EU o obaveznom osiguranju od građanske odgovornosti iz oblasti upotrebe motornih vozila za štete pričinjene trećim licima. Težište analize je na rokovima i uslovima – standardima vansudskog postupka za naknadu štete oštećenog pred štetnikovim osiguravačem. Ukazuje se na odnos alternativnog načina rešavanja sporova i završenog postupka za naknadu štete oštećenog pred štetnikovim osiguravačem u slučaju kad je oštećeni ostao nezadovoljan odlukom interne komisije tog osiguravača. Pošto je većina republika skratila rok iz komunitarnog pravnog izvora u vansudskom postupku za naknadu štete, autor ovog rada smatra da će se u tim zakonima, ranije ili kasnije, pristupiti promenama u pravcu usklađivanja s rokom iz komunitarnog pravnog izvora.

UDK: 061.7: 303.4: 347.7+368:340.234(4672EEZ)
PRIKAZ SAVETOVANjA

DVADESET PRVI SUSRET UDRUŽENJA PRAVNIKA U PRIVREDI SRBIJE IZ UGLA PRAVA OSIGURANJA

Članovi Udruženja pravnika u privredi Srbije održali su svoj 21. susret od 23. do 25. maja u Vrnjačkoj Banji. Uvodni referat na opštu temu „Zakoni i privreda” podneo je prof. dr Mirko Vasiljević, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U obliku kraće studije uvodni referat obuhvatio je osam poglavlja, od čega su neka vrlo interesantna za pravo osiguranja.

UDK: 303.443: 368.021 + 34: 347.426.6: 347.91:347.93
PRIKAZ SAVETOVANjA

Četrnaesto tradicionalno savetovanje Udruženja za odštetno pravo

Udruženje za odštetno pravo iz Beograda i preduzeće „Intermex, Software Communications” organizovali su u Beogradu, od 22. do 24. septembra 2011, Četrnaesto naučno savetovanje s međunarodnim sastavom učesnika. Opšta tema ovog redovnog savetovanja bila je „Osiguranje, naknada štete i novi građanski sudski postupci”. Posle pozdravne reči predsednika Udruženja za odštetno pravo prof. dr Zdravka Petrovića, učesnicima savetovanja obratio se predstavnik Privredne komore Beograda, u čijim su prostorijama održavane sesije ovog savetovanja. Takođe, učesnike su pozdravili predstavnici Narodne banke Srbije i Udruženja osiguravača Srbije. Pored šest sesija, održana su dva okrugla stola i uručene ovogodišnje povelje Udruženja za odštetno pravo, a promovisan je i Univerzitet „Sigmund Frojd” u Beču, za master studije iz oblasti zdravstvenog prava.

UDK: (048.8 ):338.266: 368.042:368.861.82; (4.672EZ)
INOSTRANO OSIGURANjE

Šesta direktiva EU o obaveznom osiguranju od građanske odgovornosti iz upotrebe motornih vozila

Šesta direktiva Skupštine Evrope i Saveta 2009/103/EC usvojena je 16. septembra 2009. godine (skraćeno: Šesta direktiva). Objavljena je u Službenom listu EU br. 263 od 7. oktobra 2009, a stupila je na snagu 27. oktobra iste godine. Danom stupanja na snagu Šeste direktive prestale su da važe Prva direktiva 72/166/EEC od 24. aprila 1972. godine, Druga direktiva 84/5/EEC od 30. decembra 1983, Treća direktiva 90/232/EEC od 14. maja 1990, Četvrta direktiva 2000/26/ EC od 16. maja 2000. i Peta direktiva 2005/14/EC od 11. maja 2005. godine. Ova direktiva upravljena je ka državama članicama EU, a ukidanjem pet direktiva nije zadirano u rokove koje su imali nacionalni sistemi država članica EU u primeni tih pet direktiva. Šesta direktiva jeste konsolidovani tekst pet ukinutih direktiva.

UDK: 34:531.3: 340.13: 368.025.61: 368.30:17.023.33:35.082.2
PRIKAZ SAVETOVANjA

Dvadeset treći susret Kopaoničke škole prirodnog prava

Udruženje Kopaoničke škole prirodnog prava iz Beograda organizovalo je 23. susret pravnika na Kopaoniku, od 13. do 17. decembra 2010. godine. Opšta tema susreta glasila je „Pravo i prostor – harmonizacija i pravo na razlike”. Kao i na prethodnim susretima, tematska sadržina svih priloga domaćih i inostranih autora bila je primerena heksagonalu škole, a on je obuhvatio sledeće katedre: (1) Pravo na život; (2) Pravo na slobodu; (3) Pravo na imovinu; (4) Pravo na intelektualnu tvorevinu; (5) Pravo na pravdu; (6) Pravo na pravnu državu. U redovima koji slede biće prikazani referati ili njihovi delovi koji govore o pravu osiguranja ili su od značaja za tu oblast.

UDK: 655.55:347.918+351.941+347.992: (510) + (4-672EEZ)+ (497.11)
PRIKAZ KNjIGE

Posredovanje pred arbitražom

Prikaz knjige : Posredovanje pred arbitražom Autor: prof. dr Leposava Karamarković Izdavači: Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu i Javno preduzeće „Službeni glasnik“, Beograd 2007. Obim: 110 str.

UDK: 368:347.7:379.85:347.794:628.26+347.736:347.734+368.032.1(497.11)
ZAKONODAVSTVO

Novi propisi u vezi sa osiguranjem

U članku su prikazani novi propisi koji sadrže odredbe o osiguranju, a koje je Narodna skupština republike Srbije donela u drugoj polovini 2010. godine

sr_RSSR