Teorija
i praksa
u osiguranju

ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

OSIGURANJE ŽIVOTA ZA SLUČAJ SMRTI KORISNIKA KREDITA

Sažetak

Osiguranje je finansijska aktivnost koja se sastoji u tome da privredni subjekti,
tačnije osiguravajuća društva, prikupljaju finansijska sredstva u obliku premije
osiguranja od fizičkih i pravnih lica da bi im, u slučaju ostvarivanja rizika predviđenih
ugovorom o osiguranju iliti polisom, isplatili osiguranu sumu novca.
Osnov osiguranja leži u načelu uzajamnosti i na tom načelu zasnivaju se
pojedine oblasti osiguranja, u koje ubrajamo i životno osiguranje (ŽO). Na razvoj
ŽO utiču razni faktori, a najznačajniji su životni standard i ekonomska stabilnost
zemlje. Jedna vrsta životnog osiguranja jeste i osiguranje života za slučaj smrti korisnika
kredita. Zastupljena je u zemljama EU, ali odnedavno i u našoj zemlji, i utiče
na rast portfelja osiguravajućih kuća koje se time bave. Sa ekonomskim razvojem i
stabilizacijom prilika u zemlji, kao i sa otvaranjem tržišta, omogućeno je rešavanje
egzistencijalnih pitanja građana kao što je kupovina stanova putem kredita dobijenih
od poslovnih banaka. Pri tom se kao jedna od mera obezbeđenja koristi i polisa
osiguranja života korisnika kredita založena u korist banke. Zalaganjem polise
osiguranja u korist banke poverilac (banka) može naplatiti dospelo potraživanje
osiguranika do visine ugovorene osigurane sume ukoliko nastupi osiguravajući
slučaj.


UDK: 368.81.1: 336.722.34: 368.912.2 Stevanović, Nebojša OSIGURANJE ŽIVOTA ZA SLUČAJ SMRTI KORISNIKA KREDITA Strana: 33-41
sr_RSSR