Teorija
i praksa
u osiguranju

Stevanović, Nebojša

  • Email:

Nebojša Stevanović rođen je 1975. godine u Valjevu, gde je pohađao osnovnu
školu i Valjevsku gimnaziju. Diplomirao je na privrednom smeru Pravnog fakulteta
Univerziteta u Beogradu 2002. godine. Pripravnički staž završio je u Sektoru za
imovinskopravne poslove Odseka za urbanizam i građevinarstvo u valjevskoj
Opštinskoj upravi od 2003. do 2004. godine, kada prelazi u Glavnu filijalu osiguranja
(GFO) Kompanije „Dunav osiguranje“ u tom gradu. Do 2007. godine bio je stručni
saradnik za pravne poslove u Službi za opšte, pravne i normativne poslove GFO
Valjevo, a potom, do 2011. godine, radi kao specijalista za životna osiguranja u
Sektoru za razvoj proizvoda pri Direkciji za životna osiguranja. U Sektoru za
zastupanje Regiona Zapad Kompanije „Dunav osiguranje“, na poslovima pravnog
zastupnika u regresnim sporovima i sporovima za naknadu materijalne i
nematerijalne štete, radio je od 2011. do 2013. godine, a od 2013. do 2019. na
poslovima likvidatora šteta iz oblasti neživotnih osiguranja u Službi za naknadu štete
Valjevo. Od 2019. je šef Službe za naknadu štete u oblasti neživotnih osiguranja pri
Centru za naknadu šteta Regiona Zapad.

Nebojša Stevanović je bio aktivni učesnik u radu Kopaoničke škole prirodnog
prava od 2009. do 2011. godine u oblasti životnih osiguranja. U radovima koje je
napisao za časopis Tokovi osiguranja bavio se različitim aspektima životnog
osiguranja, zaštitom podataka o ličnosti, bankoosiguranjem, problematikom naknade
nematerijalne štete, razlozima za donošenje Građanskog zakonika RS i drugim.
Govori engleski jezik.

UDK: 368.025.8: 347.426.4: 369.216: 241.52:347.417
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE ZBOG NAROČITO TEŠKOG INVALIDITETA

S razvojem društva povećala se mogućnost za prouzrokovanje raznih šteta. Štete se stalno prouzrokuju životu čoveka i njegovom integritetu. Tokom obavljanja mnogih vrsta korisnih aktivnosti, delatnosti i radnji neretko se dešavaju razne povrede. Povrede mogu biti takve prirode da žrtva ili povređeno lice budu dovedeni u stanje u kojem život postaje osobito težak. Naročito težak invaliditet žrtvu dovodi u teško stanje direktno, a bliske srodnike indirektno. Ovo je nateralo zakonodavca, pravnu nauku i sudsku praksu da budu odgovorni prema tim stanjima i situacijama. Naročito težak invaliditet često se prouzrokuje na radnom mestu, u raznim vrstama saobraćaja (putničkom, železničkom itd.) i u sportskim aktivnostima. Teški oblici invaliditeta i unakaženosti imaju vidljive posledice budući da žrtva i bliski srodnici doživljavaju psihički bol i patnju jakog intenziteta. Štete s teškim posledicama najčešće nastaju prilikom obavljanja posla sa opasnim stvarima ili u opasnim delatnostima, naročito u javnom saobraćaju, pri pružanju zdravstvenih usluga, delanju u službama bezbednosti i oružanim snagama, a moguće je da naročito težak invaliditet bude izazvan i zagađenjem životne sredine

UDK: 368.81.1: 336.722.34: 368.912.2
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

OSIGURANJE ŽIVOTA ZA SLUČAJ SMRTI KORISNIKA KREDITA

Osiguranje je finansijska aktivnost koja se sastoji u tome da privredni subjekti, tačnije osiguravajuća društva, prikupljaju finansijska sredstva u obliku premije osiguranja od fizičkih i pravnih lica da bi im, u slučaju ostvarivanja rizika predviđenih ugovorom o osiguranju iliti polisom, isplatili osiguranu sumu novca. Osnov osiguranja leži u načelu uzajamnosti i na tom načelu zasnivaju se pojedine oblasti osiguranja, u koje ubrajamo i životno osiguranje (ŽO). Na razvoj ŽO utiču razni faktori, a najznačajniji su životni standard i ekonomska stabilnost zemlje. Jedna vrsta životnog osiguranja jeste i osiguranje života za slučaj smrti korisnika kredita. Zastupljena je u zemljama EU, ali odnedavno i u našoj zemlji, i utiče na rast portfelja osiguravajućih kuća koje se time bave. Sa ekonomskim razvojem i stabilizacijom prilika u zemlji, kao i sa otvaranjem tržišta, omogućeno je rešavanje egzistencijalnih pitanja građana kao što je kupovina stanova putem kredita dobijenih od poslovnih banaka. Pri tom se kao jedna od mera obezbeđenja koristi i polisa osiguranja života korisnika kredita založena u korist banke. Zalaganjem polise osiguranja u korist banke poverilac (banka) može naplatiti dospelo potraživanje osiguranika do visine ugovorene osigurane sume ukoliko nastupi osiguravajući slučaj.

UDK: 368.022:368.91+368.026+341.241.5
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

UGOVOR O OSIGURANJU ŽIVOTA (POLISA) I KLAUZULE KOJE ŠTITE OSIGURANIKE

Prema svojoj prirodi, ugovor o osiguranju života adhezioni je ugovor, to jest ugovor po pristupu. To znači da ugovarač osiguranja ima mogućnost da prihvati ili da odbije, ali ne i da menja sadržinu, to jest odredbe ugovora. U našem pravu ugovori o osiguranju života regulisani su Zakonom o obligacionim odnosima, opštim uslovima, kao i posebnim uslovima osiguranja koji bliže uređuju sadržinu ugovora.

UDK: 347.426.4: 368.025.8:616.8-009.7 (497.11)
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

NAKNADA NEMATERIJALNE ŠTETE ZA PRETRPLJENE FIZIČKE BOLOVE

Pojam nematerijalne štete javlja se samo kao posledica protivpravne radnje usled koje je povređeno lično dobro nekog lica. Nasuprot tome, imovinska (materijalna) šteta javlja se kao posledica povrede kako imovinskog tako i ličnog prava odnosno dobra nekog lica. Lična dobra štite se dosuđivanjem novčane naknade nematerijalne štete zbog povrede duševnog ili telesnog integriteta.

UDK: 656.016:368+63.031.6:36.713 :( 497.11)
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

Institut bankoosiguranja na osiguravajućem tržištu u Srbiji

Za institut bankoosiguranja može se reći da predstavlja paket finansijskih usluga koji se javlja u razvijenim zemljama i koji primenjuju finansijske ustanove i korporacije, a podrazumeva obavljanje klasičnih bankarskih poslova, raznih savetodavnih poslova, kao i onih iz oblasti osiguranja.

UDK: 368.91+347.417:65.012.8:614.25.84+368.06(497.11)
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

Osiguranje života i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Zaštita podataka o ličnosti predstavlja značajan napredak u oblasti prava ličnosti i regulisanja tog pitanja. Razvojem nauke, tehnike, elektronske tehnologije i komunikacije u svetu i Evropi, tačnije u Evropskoj uniji, kao i kod nas, uočena je potreba za zaštitom prava ličnosti. Shodno tome, doneta su pravila koja uređuju polje zaštite podataka o ličnosti prilikom njihovog korišćenja, upotrebe i obrade.

UDK: 340.134:348:347(497.11)
ZAKONODAVSTVO

Novi građanski zakonik Republike Srbije i razlozi za njegovo donošenje

Danas smo kao zemlja pred nezaobilaznim izazovom pripreme i donošenja građanskog zakonika. U tom poslu i poduhvatu najvažnija je opredeljenost Republike Srbije i drugih država da pristupe evropskim integracijama i postanu članice Evropske unije, te je stoga pitanje nacionalnih prava i njihove harmonizacije s pravom EU postalo vrlo značajno.

sr_RSSR