Teorija
i praksa
u osiguranju

SAOPŠTENJE

POTENCIJAL SEKTORA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KAO KLJUČNOG IGRAČA U ERI NAKON PANDEMIJE

Sažetak

Usred ekonomske krize i sve većeg siromaštva u svetu koji su posledica
pandemije kovida 19, posedovanje polise zdravstvenog osiguranja može biti rešenje
za stanovništvo da ima pristup standardnim i pristupačnim zdravstvenim uslugama
bez fi nansijskih poteškoća. Pored toga, zemlje čije stanovništvo ima zdravstveno
osiguranje i u potpunosti je njime pokriveno imaju veći potencijal da ostvare ciljeve
univerzalne zdravstvene zaštite (UZZ) i ciljeve održivog razvoja (COR) do 2030. Cilj
ovog rada je da pruži ideju o tome kako zdravstveno osiguranje može biti potencijalni
ključni igrač u eri nakon pandemije. Uz sve izmene u zdravstvenim uslugama usled
pandemije i tehnološkog razvoja, u ovom radu preporučujemo sektoru da sprovede
reforme kako po pitanju pokrivenosti tako i po pitanju njihovog modela rada
u eri nakon pandemije. Reforma je neophodna ne samo da bi se osigurala javna
bezbednost, već i održivost samog sektora. Konkretno, smatramo da sektor zdravstvenog
osiguranja u Srbiji ima kapacitet i infrastrukturu da postane ključni igrač
u obezbeđivanju zdravlja stanovništva posle pandemije kovida 19.

Ključne reči: zdravstveno osiguranje, era nakon pandemije, kovid 19, univerzalna
zdravstvena zaštita, ciljevi održivog razvoja


UDK: 658.532:337.21:350.75.3:657.471.12:366.6:368.891:657.471.12 Fauzi Budi Satria Usman Iqbal Mihajlo Rabrenovic POTENCIJAL SEKTORA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KAO KLJUČNOG IGRAČA U ERI NAKON PANDEMIJE Strana: 121-131
sr_RSSR