ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

PREVARE U OSIGURANjU

Sažetak

Prisutan svuda, na svakom mestu i u svakom trenutku, rizik je sastavni deo
ljudske egzistencije i kontinuirano vrši presiju na čoveka da mu se prilagođava. Pronalazeći
razne
načine,
pojedinac
je
uspevao,
manje
ili
više
povoljno,
da
izađe
na
kraj

s
rizicima
s kojima
se
suočavao.
Jedan
od
takvih
načina, koji
je u velikoj
meri pomogao
čoveku
da se s njima uspešno
nosi, svakako,
jeste
i osiguranje.
Međutim, istorija

je
uvek
obilovala
pojedincima
i grupama koji
su pokušavali,
i u tome
često
uspevali,

da
svoje
probleme
rešavaju
i potrebe
zadovoljavaju
na nezakonit
način, prevarom,

pa
u
tom
smislu
ni
osiguranje
nije
pošteđeno.
Na
svu
sreću,
te
prevare
nisu
uvek
us
pešne,
što
potvrđuje
i slučaj
„Uniqa
osiguranja”,
obrađen
u ovom
radu.
Ova
prevara,

iako
nije uspela,
predočava
se javnosti, i posebno
osiguravajućim
društvima,
kao

pouka
o jednom od
mogućih
načina prevare,
kao
upozorenje
na posledice
takvih

prevara
i,
konačno,
kao
podsticaj
i
ohrabrenje
da
se
i
protiv
takvih
radnji
može
voditi

uspešna
borba.


UDK: 343.97:368.025.61:368.183 Dr Slobodan R. Petrović PREVARE U OSIGURANjU Strana: 50-75