Gajić, Boban

Koautor je menadžer za obuku i razvoj prodajne mreže Kompanije „Dunav osiguranje“ a.d.o.

UDK: 001.8:622.88 +368.025.6:631/.635:368.54:633+581.47
ČLANCI

METODOLOGIJA PROCENE ŠTETA U OSIGURANJU BILJNE PROIZVODNJE

Poljoprivredna proizvodnja u stalnom je i neposrednom dodiru s nizom prirodnih faktora ili sila čije je ponašanje teško ili nemoguće predvideti. Bilјnа prоizvоdnjа nајčеšćе se оdviја nа оtvоrеnоm pоlјu, gdе је usеv nеzаštićеn i izlоžеn rаznim prirоdnim оpаsnоstimа (rizicimа). Tе оpаsnоsti sе јаvlјајu u manjem ili većem stepenu, nаnоsеći usеvimа vеlikе štеtе, kоје nеkаd mоgu biti i kаtаstrоfаlnih rаzmеrа. Stoga je оsigurаnjе bilјnе prоizvоdnjе јеdnо оd nајrizičniјih оblikа оsigurаnjа sa stanovišta osiguravajućih kuća, a iz ugla osiguranika jedna od najvažnijih vrsta osiguranja. Shodno tome, u osiguranju useva i plodova procena nastalih šteta od velike je važnosti jer treba da obezbedi realno i objektivno obeštećenje osiguranika. Polazeći od toga, a ujedno uzimajući u obzir mnogobrojne novine u uslovima osiguranja, nametnula se potreba za ovim radom, kako bi se osiguranicima približili i detaljno pojasnili metodologija i načini procene šteta na usevima i plodovima, a proceniteljima šteta predstavila iskustvena saznanja stečena pri vršenju procena.

UDK: 657.62+303.446:368.8:368.025.6:368.212.1(497.11)
ČLANCI

ANALIZA PONUDE OSIGURAVAČA MOTORNIH VOZILA NA TRŽIŠTU REPUBLIKE SRBIJE KOMPARACIJOM USLOVA OSIGURANJA

Auto-kasko osiguranje obuhvata osiguranje svih vrsta kopnenih motornih  vozila standardne izrade, kao i osiguranje priključnih, specijalnih i radnih vozila koja je proizvođač namenio za eksploataciju na kopnu, te motocikala, šinskih vozila i radnih mašina i njihovih sastavnih delova. Ono predstavlja dobrovoljnu vrstu osiguranja na bazi unapred utvrđenih uslova osiguravajućih kuća u skladu sa Zakonom o osiguranju i Zakonom o obligacionim odnosima. Značaj i cilj analize leži u bližem razumevanju ponuda za osiguranje motornih vozila različitih osiguravajućih kuća kako bi se one uporedile, pojasnile i dodatno približile korisnicima usluge osiguranja. Osiguravači nude različita pokrić a, različite cene i uslove osiguranja po kojima će se odrediti naknada štete kada se desi osigurani slučaj. Zbog velikog broja informacija koje moraju analizirati, potrošači izbor često donose na osnovu glasina ili nejasnih izjava, što može dovesti do gubitka novca i neočekivanih posledica. U svrhu analize sačinjen je odbir tri najznačajnija osiguravača na domaćem tržištu, kod kojih ćemo komparativnom metodom istraživanja porediti i analizirati uslove za auto-kasko osiguranje.

UDK:657.412.7:368.914:35.082.8:303.496 (497.11)(497.13)(495.61)
ČLANCI, RASPRAVE, ANALIZE, PRIKAZI

RAZVIJENOST DOBROVOLJNIH PENZIJSKIH FONDOVA U SRBIJI

Razvijeni sistemi penzijskog osiguranja funkcionišu kao trostubi, ali je u Srbiji uvođenje drugog stuba odloženo za vreme kada će biti stvoreni povoljniji uslovi za njegov razvoj. Treći stub  penzijskog sistema zasniva se na dobrovoljnosti, a njegovo funkcionisanje odvija se u tri međusobno povezana procesa: uplate u dobrovoljni penzijski fond, investiranje slobodnih sredstava, te naposletku programirane isplate – penzije. Stabilnost priliva u dobrovoljne penzijske fondove i predvidljivost isplata omogućavaju da se formira kvalitetan investicioni portfelj i ostvari dugoročan prinos od investicija. Ključ uspeha srpskih dobrovoljih penzijskih fondova jeste u izgradnji poverenja građana u ovaj način štednje.

sr_RSSR